TAŞPAZAR MAH. AKSARAY ŞEHİRLERARASI OTOBÜS TERMİNALİNDE BULUNAN WC'NİN KİRALAMA İLANI
İHALE İLANI
Aksaray Belediye Başkanlığı'ndan
             
 TAŞPAZAR MAH. AKSARAY ŞEHİRLERARASI OTOBÜS TERMİNALİNDE BULUNAN WC'NİN KİRALAMA İLANI    
 
 
             
1 - İdarenin                   :   
     a) Adresi                                                                   Zincirli mahallesi 
     b) Telefonu / Faksı  03822135492 / 03822136884
     c) Elektronik posta adresi (varsa)  belediye@aksaray.bel.tr 
2 - İhale Konusu Hizmetin :           
     a) Niteliği, türü, miktarı                                           : Mülkiyeti /Tasarrufu Belediyemize ait Taşpazar  Mahallesi  Aksaray Şehirlerarası otobüs terminalinde bulunan WC, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince açık teklif (açık artırma) usulü  ile kiraya verilecektir. 
   
     b) İhalesi yapılacak Yerler                                        :         1-Taşpazar Mahallesi Aksaray Şehirlerarası otobüs terminalinde bulunun WC
     
     c) işin süresi                                                              :   3 YIL  
3 - İhalenin :           
     a) Yapılacağı yer                                           : Belediye Meclis Salonu
     b) Tarihi ve saati                                           : 05-04-2017  Saat 14:00
4- Muhammen bedeli    45.000,00 TL      
             
5- Geçici Teminatı    4.050,00 TL      
             
6 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler :           
 KİŞİLERDEN                 
     a  ) Kanuni İkametgah Belgesi,          
     b  ) Fotoğraflı Nüfus  Cüzdanı Örneği (fotokopisi)          
ŞİRKET OLARAK İŞTİRAK EDECEKLER          
     a ) Ticaret ve Sanayi Odası Belgesi          
     b ) Ticaret Sicil Belgesi          
     c )  İmza Sirküleri (Noterden tasdikli),          
     d )  Ayrıca istekliler adına teklifte bulunacak kimsenin vekâletnamesi ile  
     e )  Tebligat için Türkiye ‘de adres göstermek            
7 - İsteklilerin  ihale  saatine  kadar  geçici  teminatı  yatırmış  olması  gerekir. Şartname bedeli 250,00 TL'dir
8 - İhale ile ilgili şartnameler her gün mesai saatleri içerisinde Mali Hizmetler Müdürlüğü’nde görülebilir. 
9 - İdare İhaleyi  yapıp yapmamakta serbesttir.      
10- Posta ile müracaatlar ve postadaki gecikmeler kabul edilmez.  
             
  İlan olunur.             
Tarih: 2018-10-26 16:20:55
Belediye Başkanı
Evren Dinçer
  • +