KİRALAMA İLANI
İHALE İLANI
                   
Aksaray Belediye Başkanlığı'ndan
                   
E.KAPI MAHALLESİ PİRİ MEHMET PAŞA ÇARŞISI İÇİNDE BULUNAN 4 KATLI DEPOLU MAĞAZANIN KİRALAMA İLANI
1 - İDARENİN :   
   a) Adresi  Zincirli mahallesi Bankalar Caddesi No:55
   b) Telefonu / Faksı  03822135492 / 03822136884
   c) Elektronik posta adresi (varsa)  belediye@aksaray.bel.tr 
   
2 - İHALE KONUSU HİZMETİN :   
   a) Niteliği, türü, miktarı :       Mülkiyeti / Tasarrufu  Belediyemize  ait   E.Kapı Mahallesi  Piri  Mehmet  Paşa  Çarşısında  bulunan depolu  4  katlı  Mağaza,  2886  sayılı  Devlet  İhale  Kanununun  45. maddesi gereğince açık teklif (açık artırma) usulü  ile kiraya verilecektir.  
   b) İhalesi yapılacak Yerler:  Minarecik E.Kapı Mahallesi Piri Mehmet Paşa Çarşısında bulunan  depolu 4 katlı mağaza 
   c) işin süresi :  10 (ON) YIL
   
3 - İHALENİN :   
   a) Yapılacağı yer  Belediye Meclis Salonu
   b) Tarihi ve saati  30-05-2018 Saat 14:00
                   
4- İHALEYE ÇIKARILACAK YERLERİN MUHAMMEN BEDELLERİ VE GEÇİCİ TEMİNATLARI :
Mahalle Ada Parsel Blok Kat B. Bölüm No B. Bölüm niteliği  Bürüt Alan Yıllık Muhammen Bedeli Teminatı
Ereğlikapı 7634 13 C Zemin Kat 1 Depolu 4 katlı Mağaza 1397.00 500,000,00 TL 150,000.00 TL
                   
5 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler : 
      KİŞİLERDEN     
       a  ) Kanuni İkametgah Belgesi,
       b  ) Fotoğraflı Nüfus  Cüzdanı Örneği 
    ŞİRKET OLARAK İŞTİRAK EDECEKLER
       a ) Ticaret ve Sanayi Odası Belgesi
       b ) Ticaret Sicil Belgesi ve gazetesi 
       c )  İmza Sirküleri (Noterden tasdikli),
       d ) Ayrıca istekliler adına teklifte bulunacak kimsenin vekâletnamesi ile Vekâleten iştirak edenin Noterden onaylı imza sirküsü. (2018)Yılına ait
       e )  Tebligat için Türkiye ‘de adres göstermek   
6 - İsteklilerin ihale saatine kadar geçici teminatı yatırmış olması gerekir. Dosya bedeli 100,00 TL dir. 
7 - İhale ile ilgili şartnameler her gün mesai saatleri içerisinde Mali Hizmetler Müdürlüğü’nde görülebilir. 
8 - İdare İhaleyi  yapıp yapmamakta serbesttir.
9- Posta ile müracaatlar ve postadaki gecikmeler kabul edilmez.
        İlan olunur. 
Tarih: 2018-10-26 16:20:55
Belediye Başkanı
Evren Dinçer
  • +