>BÜFE YERİ KİRALAMA İHALE İLANI
İHALE İLANI    
     
Aksaray Belediye Başkanlığı'ndan    
BÜFE YERİ KİRALAMA İHALE İLANI    
       
1 - İdarenin :      
       
a)    Adresi Zincirli mahallesi Bankalar Caddesi No:55    
       
b)    Telefonu / Faksı 03822135492 / 03822136884    
       
c)    Elektronik posta adresi (varsa) beledive@aksarav.bel.tr    
       
       
       
2 - İhale Konusu Hizmetin :      
a) Niteliği,türü,miktan : Mülkiyeti /Tasarrufu Belediyemize ait Çerdiğin  Mahallesi 28. Cad No 2/1 adresinde  bulunan  15 m2  kapalı,  18 m2 açık alana sahip büfe, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45.maddesi gereğince açık  teklif  (açık artırma) usulü   ile kiraya verilecektir.      
       
b)    İhalesi yapılacak Yerler:

Çerdiğin Mahallesi 28 Hacı Ali Cad No 2/1 adresinde  bulunan, Büfe  

   
       
c)    işin süresi : 3  (ÜÇ) YIL    
       
       
       
3 - İhalenin :      
       
a)    Yapılacağı yer    : Belediye Meclis Salonu    
       
b)    Tarihi ve saati_: 01-08-2018 Saat 14:00    
       
İHALEYE ÇIKACAK YERLER:   BÜFE    
4 - Yıllık Tahmini Kira Bedeli :                                   7.000,00 TL  
5 - Geçici Teminat :                                                    630,00 TL    
       
6 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler :    
KİŞİLERDEN      
       
a- ) Kanuni İkametgah Belgesi,    
b- ) Fotoğraflı Nüfus Cüzdanı Örneği    
       
ŞİRKET OLARAK İŞTİRAK EDECEKLER    
       
a- )Ticaret ve Sanayi Odası Belgesi    
b- )Ticaret Sicil Belgesi, Ticaret sicil gazetesi    
c- ) İmza Sirküleri (Noterden tasdikli),    
       
d- ) Ayrıca istekliler adına teklifte bulunacak kimsenin vekâletnamesi ile    
Vekâleten iştirak edenin Noterden onaylı imza sirküsü. (2018) Yılına ait    
e- )Tebligat için Türkiye 'de adres göstermek    
       
f- )İsteklilerin ihale saatine kadar geçici teminatı yatırmış olması gerekir. Ayrıca şartname bedeli 100,00 TL'dir  
g- )Belediyeye borcu olanlar ihaleye katılamazlar.    
       
7-    İhale ile ilgili şartnameler her gün mesai saatleri içerisinde Mali Hizmetler Müdürlüğü'nde görülebilir.  
       
8-    İdare İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.    
       
9-    Posta ile müracaatlar ve postadaki gecikmeler kabul edilmez.    
       
İlan olunur.      
       

                                                                                                         

Tarih: 2018-10-26 16:20:55
Belediye Başkanı
Evren Dinçer
  • +