>E.KAPI MAHALLESİ PİRİ MEHMET PAŞA ÇARŞISI İÇİNDE BULUNAN 4 KATLI DEPOLU MAĞAZANIN KİRALAMA İLANI
İHALE İLANI  
                     
Aksaray Belediye Başkanlığı'ndan  
                     
E.KAPI MAHALLESİ PİRİ MEHMET PAŞA ÇARŞISI İÇİNDE BULUNAN 4 KATLI DEPOLU MAĞAZANIN KİRALAMA İLANI  
1 - İDARENİN :     
   a) Adresi  Zincirli mahallesi Bankalar Caddesi No:55  
   b) Telefonu / Faksı  03822135492 / 03822136884  
   c) Elektronik posta adresi (varsa)  belediye@aksaray.bel.tr   
2 - İHALE KONUSU HİZMETİN :     
   a) Niteliği, türü, miktarı :          Mülkiyeti  / Tasarrufu   Belediyemize   ait    E.Kapı Mahallesi Piri Mehmet Paşa Çarşısında bulunan depolu  4   katlı  Mağaza,  2886  sayılı  Devlet   İhale  Kanununun  45.  maddesi  gereğince  açık  teklif  (açık artırma) usulü   ile kiraya verilecektir.  
   b) İhalesi yapılacak Yerler:  Minarecik  E.Kapı  Mahallesi  Piri  Mehmet  Paşa Çarşısında bulunan  depolu 4 katlı mağaza ile Minarecik E.Kapı Mahallesi Piri Mehmet Paşa Çarşısında bulunan Kafeteryalar 
3 - İHALENİN :     
   a) Yapılacağı yer  Belediye Meclis Salonu  
   b) Tarihi ve saati  15-08-2018 Saat 14:00  
                     
4- İHALEYE ÇIKARILACAK YERLERİN MUHAMMEN BEDELLERİ VE GEÇİCİ TEMİNATLARI :  
Mahalle Ada Parsel Blok Kat B. Bölüm No B. Bölüm niteliği  Bürüt Alan Yıllık Muhammen Bedeli Geçici Teminatı kaç yıllğına kiralanacağı
Ereğlikapı 7634 13 C Zemin Kat 1 Depolu 4 katlı Mağaza 1397,00 420,000,00 TL teminat bedeli 10 yıllık bedel üzerinden 126.000,00 TL 10 yıllığına
                     
5 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler :   
      KİŞİLERDEN       
       a  ) Kanuni İkametgah Belgesi,  
       b  ) Fotoğraflı Nüfus  Cüzdanı Örneği   
    ŞİRKET OLARAK İŞTİRAK EDECEKLER  
       a ) Ticaret ve Sanayi Odası Belgesi  
       b ) Ticaret Sicil Belgesi ve gazetesi   
       c )  İmza Sirküleri (Noterden tasdikli),  
       d ) Ayrıca istekliler adına teklifte bulunacak kimsenin vekâletnamesi ile Vekâleten iştirak edenin Noterden onaylı imza sirküsü. (2018)Yılına ait
       e )  Tebligat için Türkiye ‘de adres göstermek     
6 - İsteklilerin ihale saatine kadar geçici teminatı yatırmış olması gerekir. Dosya bedeli 100,00 TL dir.   
7 - İhale ile ilgili şartnameler her gün mesai saatleri içerisinde Mali Hizmetler Müdürlüğü’nde görülebilir.   
8 - İdare İhaleyi  yapıp yapmamakta serbesttir.  
9- Posta ile müracaatlar ve postadaki gecikmeler kabul edilmez.  
        İlan olunur.   
                     
Tarih: 2018-10-26 16:20:55
Belediye Başkanı
Evren Dinçer
  • +