05.02.2021 TARİH ve 2021/02 SAYILI ŞUBAT AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETLERİ

AKSARAY BELEDİYESİ MECLİS KARAR ÖZETLERİ

Belediye Meclisi; Meclis Başkanı Evren DİNÇER Başkanlığında;

Üyelerden; Cem ELİBOL, Yakup ÜLGER, Osman KOÇAK, Hıfsı PEKER, Muhammet Ali ASLAN, Gamze ÇELİK, Tamer YALVAÇ, Malik EKİNCİ, Yakup Kadri PEREK, Şükrü TANŞİ, Mustafa TOPAÇLI, Oğuz EREN, Rıza SERİNBAŞ, Nurettin YAR, Mehmet YARDIMLI, Burhanettin KARATAŞ, Ercan KILIÇ, Tamer KARGIN, İzzet KOCAMAN, Muhammet ÇELİK, İsmet KAYABAŞI, Vefa ÜLGER, Ramazan YILMAZ, Muhterem GÜR, Mahmut BAYSAL, Nurdilek ATALAY, Tolga KARA, Bilal ÖZDEMİR’in İştiraki ile toplandı. (Koray YILDIRIM ve Fehmi KUYUCU izinli; Mehmet Emin KILIÇ katılmadı.)

            5393 sayılı Kanun’un 20. ve 21. maddesi gereğince Şubat Ayı Olağan Meclis Toplantısı 5 Şubat 2021 Cuma günü saat 14.30’ da yukarıda isimleri yazılı üyelerin iştirakiyle Aksaray Bilim Merkezi Konferans Salonunda, Belediye Meclis Başkanı Evren DİNÇER Başkanlığında toplandı ve aşağıdaki kararlar alındı.

2021-25: Meclis üyelerimiz Koray YILDIRIM ve Fehmi KUYUCU tarafından meclise sunulan izin dilekçeleri Aksaray Belediye Meclisinde okunarak yapılan işaretle oylama neticesinde izinli sayılmaları oybirliği ile kabul edilmiştir.

 

2021-26: Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü’nün; pandemi sürecinin bitmemesi, okulların açılmaması ve sosyal mesafe kurallarının devam etmesi nedeniyle S plaka hak sahiplerin talebi üzerine hazırlamış olduğu “S Plaka Süre Uzatma” konulu teklifi Aksaray Belediye Meclisinde okunarak yapılan işaretle oylama neticesinde, teklifin ek gündem maddesi olarak gündeme ilave edilmesi oybirliği ile kararlaştırılmıştır.

 

2021-27: Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü’nün; Minibüsçüler Halk Otobüsçüler ve Umum Servisçiler Odasının talebi üzerine hazırlamış olduğu “Özel Halk Otobüs Ücretleri” konulu teklifi Aksaray Belediye Meclisinde okunarak yapılan işaretle oylama neticesinde, teklifin gündeme ek gündem maddesi olarak eklenmesi oyçokluğu ile kararlaştırılmıştır.

 

2021-28: Hazırlanan İmar Komisyonu Raporu, Aksaray Belediye Meclisinde okunarak yapılan işaretle oylama neticesinde Aksaray Taşpazar Mahallesi 7394, 7392 ve 7387 adaların 20 metrelik yola bakan cephelerindeki mevcut doğalgaz hattının konut alanlarının içerisinde kalmasından dolayı ada kenarlarının kaydırılması ve yaya yollarının plandaki şekliyle yeniden düzenlenmesi; Komisyonumuzca oybirliği ile uygun uygun görüldüğünden raporun komisyondan geldiği şekliyle aynen ve oyçokluğu ile kabulü kararlaştırılmıştır.

 

2021-29: Hazırlanan İmar Komisyonu Raporu, Aksaray Belediye Meclisinde okunarak yapılan işaretle oylama neticesinde Aksaray İli, Kalanlar Mahallesi Tarihi Kalanlar Köprüsü’nün güneyindeki 12 metrelik trafik yolunun iptal edilerek mevcut arazi durumuna göre Tarihi Kalanlar Köprüsü’nün kuzeyinden geçirilmesi; Komisyonumuzca oybirliği ile uygun görüldüğünden raporun komisyondan geldiği şekliyle aynen ve oyçokluğu ile kabulü kararlaştırılmıştır.

 

2021-30:  Hazırlanan İmar Komisyonu Raporu, Aksaray Belediye Meclisinde okunarak yapılan işaretle oylama neticesinde Aksaray İli, Aratol Bahçeli Mahallesi 7927 ada 142 nolu parselde bulunan Ticaret (Tahıl Pazarı) Alanına ‘Mezbahane’ ibaresinin eklenmesi; Komisyonumuzca oybirliği ile uygun görüldüğünden raporun komisyondan geldiği şekliyle aynen ve oybirliği ile kabulü kararlaştırılmıştır.

 

2021-31: Hazırlanan İmar Komisyonu Raporu, Aksaray Belediye Meclisinde okunarak yapılan işaretle oylama neticesinde Mehmet ÜNALAN’ın tadilat talebinin 26.01.2021 tarih ve 2143 sayılı dilekçelerine istinaden Müdürlüğe iadesi; Komisyonumuzca oybirliği ile uygun görüldüğünden raporun komisyondan geldiği şekliyle aynen ve oybirliği ile kabulü kararlaştırılmıştır.

2021-32: Hazırlanan İmar Komisyonu Raporu, Aksaray Belediye Meclisinde okunarak yapılan işaretle oylama neticesinde Aksaray İli, Aratol Bahçeli Mahallesi 177 ada 3 nolu parselde bulunan Polis Okulu Emniyet Eğitim Kampüsü’nün kuzey cephesinde bulunan 30 metrelik yolun 25 metreye düşürülerek halihazırdaki arazi durumuna göre Ortaöğretim Tesisi Alanına doğru kaydırılması, 177 ada 3 nolu parselde bulunan Kültürel Tesis Alanının ve Park Alanının Ortaöğretim Tesisi alanına dönüştürülmesi, 7927 ada 153 parselde bulunan Belediye Hizmet Alanının Park Alanına ve Kültürel Tesisi Alanına dönüştürülmesi; Komisyonumuzca oyçokluğu ile uygun görüldüğünden raporun komisyondan geldiği şekliyle aynen ve oyçokluğu ile kabulü kararlaştırılmıştır.

 

2021-33: İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün; Mülkiyeti Maliye Hazinesine ait İlimiz Merkez İlçe Tacin Mahallesi 4687 ada 1 nolu 6.431,00 m² yüzölçümlü taşınmaz ile mülkiyeti Belediyemize ait Taşpazar Mahallesinde 4669 ada 1 parsel nolu 10.672,00 m² yüzölçümlü taşınmazların tespit edilen bedeller üzerinden 4650 sayılı yasanın 3. maddesine (eski 2942 yasanın 26. maddesine) istinaden trampa (takas) işleminin yapılıp yapılamayacağı hakkındaki “Trampa” konulu teklifi Aksaray Belediye Meclisinde okunarak yapılan işaretle oylama neticesinde trampa (takas) işleminin yapılması teklifin müdürlüğünden geldiği şekliyle aynen ve oybirliği ile kabulü kararlaştırılmıştır.

 

2021-34: İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün; Şeyhamit Mahallesi 7606 ada 20 nolu 1279,41 lik parselden 14516/42647 paylı (435,48 m²) Aksaray Belediyesine ait hissenin Vakıflar Genel Müdürlüğüne 5393 sayılı Belediye Kanunun 18. maddenin (e) bendi, 75. maddenin (d ) bendi gereğince bedelsiz devrinin yapılıp yapılamayacağı hakkındaki “7606 Ada 20 Nolu Parselde Hisse Devri” konulu teklifi Aksaray Belediye Meclisinde okunarak yapılan işaretle oylama neticesinde bedelsiz devir işleminin yapılması teklifin müdürlüğünden geldiği şekliyle aynen ve oybirliği ile kabulü kararlaştırılmıştır.

 

2021-35: Hal Müdürlüğü’nün; Kantar tartım ücreti konulu teklifi Aksaray Belediye Meclisinde okunarak yapılan işaretle oylama neticesinde Aksaray Belediyesi Hal Müdürlüğü’ne bağlı Hal Kompleksi içerisinde mevcut, Belediyemize ait 80 tonluk kantarın tartım ücretinin 2021 yılı için 10-(on) TL. olması şekliyle aynen ve oyçokluğu ile kabulü kararlaştırılmıştır.

 

2021-36: Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün; Halen belediyemizde kiracı olarak bulunan hal esnafı dahil tüm kiracılarımız ile yer işgali ödeyen pazar esnafı ile minibüs ve taksi duraklarının yer işgaliye bedellerinin 1 OCAK 2021 tarihinden itibaren 5(beş) ay süre ile alınmaması ve 2021 yılında tüm kiracılarımıza kira artışı uygulanmaması hakkındaki “Kira İndirimi” konulu teklifi Aksaray Belediye Meclisinde okunarak yapılan işaretle oylama neticesinde teklifin müdürlüğünden geldiği şekliyle aynen ve oybirliği ile kabulü kararlaştırılmıştır.       

 

2021-37: Fen İşleri Müdürlüğü’nün; İller Bankası banka kredisi kullanılarak iç borçlanma yapılabilmesi borçlanmanın zaman ve şartların belirlenmesi ile gerektiği takdirde teminat gösterme konusunda Belediye Başkanına yetki verilmesi hakkındaki “Yetkilendirme” konulu teklifi Aksaray Belediye Meclisinde okunarak yapılan işaretle oylama neticesinde teklifin müdürlüğünden geldiği şekliyle aynen ve oybirliği ile kabulü kararlaştırılmıştır.       

 

2021-38: Fen İşleri Müdürlüğü’nün; Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü bünyesinde kullanılmak üzere 237 sayılı Taşıt Kanunu’nun 10. maddesi gereği, 4 (dört) adet kamyon,1(bir) adet Loder (yükleyici), 1(bir) adet Pmt Plenti Mobil Mekanik Stabilizasyon Makinası araçların satın alınması hakkındaki “Araç Alımı” konulu teklifi Aksaray Belediye Meclisinde okunarak yapılan işaretle oylama neticesinde teklifin müdürlüğünden geldiği şekliyle aynen ve oybirliği ile kabulü kararlaştırılmıştır.

 

2021-39:  Fen İşleri Müdürlüğü’nün; Aksaray Belediyesi ile Aksaray Valiliği İl Özel İdaresi ile birlikte kırma taş ocağının kurulması hakkındaki “Kırma Taş Ocağı Kurulması” konulu teklifi Aksaray Belediye Meclisinde okunarak yapılan işaretle oylama neticesinde teklifin müdürlüğünden geldiği şekliyle aynen ve oybirliği ile kabulü kararlaştırılmıştır.

 

2021-40: Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü’nün; İller Bankası A.Ş.’ nin mevcut mevzuatı ve bunda meydana gelebilecek her türlü değişiklik çerçevesinde, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 68. Maddesinde yer alan koşulların yerine getirilmesi kaydıyla krediye ve/veya hibeye konu işlerle ilgili her türlü işlemi yapmaya Belediye Başkanımız Sayın Evren DİNÇER’ in yetkilendirilmesi hakkındaki “Bisiklet Yolu Yapım İşi İçin İller Bankası A.Ş.’den Kredi Ve/Veya Hibe Kullanılması” konulu teklifi Aksaray Belediye Meclisinde okunarak yapılan işaretle oylama neticesinde teklifin müdürlüğünden geldiği şekliyle aynen ve oybirliği ile kabulü kararlaştırılmıştır.

 

2021-41: İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün; Belediyemiz personel kadrolarının düzenlenmesi ile ilgili hazırlanan “Boş Kadro” konulu teklifi ile (II) Sayılı Boş Kadro Değişiklik Cetveli Aksaray Belediye Meclisinde okunarak yapılan işaretle oylama neticesinde teklifin müdürlüğünden geldiği şekliyle aynen ve oybirliği ile kabulü kararlaştırılmıştır.

 

2021-42: Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü’nün ek gündem maddesi olarak gündeme ilave edilen; pandemi sürecinin bitmemesi, okulların açılmaması ve sosyal mesafe kurallarının devam etmesi nedeniyle S plaka hak sahiplerin talebi üzerine hazırlamış olduğu “S Plaka Süre Uzatma” konulu teklifi Aksaray Belediye Meclisinde okunarak yapılan işaretle oylama neticesinde; 2020/09/1-160 Sayılı Meclis Kararı ile uzatılan ve 10/02/2021 tarihinde sona erecek olan ilimizde servis taşımacılığı yapan S plaka hak sahipleri boşta olan plakalarını yeni yönetmeliğin yürürlüğe girmesi itibariyle 4 ay (120 gün) içerisinde araçlara takarak aktif hale getirmeleri aksi halde S Plaka Çalışma İzin Belgelerinin iptal edileceği kararının tekrar 3 ay (90 gün) uzatılması şekliyle aynen ve oybirliği ile kabulü kararlaştırılmıştır.

2021-43: Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü’nün ek gündem maddesi olarak gündeme ilave edilen; Minibüsçüler Halk Otobüsçüler ve Umum Servisçiler Odasının talebi üzerine hazırlamış olduğu “Özel Halk Otobüs Ücretleri” konulu teklifi Aksaray Belediye Meclisinde okunarak yapılan işaretle oylama neticesinde müdürlüğünden geldiği şekliyle aynen ve oyçokluğu ile kabulü kararlaştırılmıştır.

            Son gündem maddesinde meclis üyelerine dilek ve temennilerinin olup olmadığı sorularak bir sonraki meclis toplantısı olan Mart Ayı Olağan Meclis Toplantısının 5 Mart 2021 Cuma günü saat 14.30’da yapılacağı bilgisi verilerek 2021 yılı Şubat Ayı Olağan Meclis Toplantısı sona erdirildi.

 

 

      Evren DİNÇER                               Şükrü TANŞİ                         Mustafa TOPAÇLI

      Meclis Başkanı                                Meclis Kâtibi                         Meclis Kâtibi

Tarih: 2021-02-15 13:35:55
Belediye Başkanı
Evren Dinçer
  • +