2020 YILI TEMMUZ AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETİ

AKSARAY BELEDİYESİ MECLİS KARAR ÖZETLERİ

Belediye Meclisi; Meclis Başkanı Evren DİNÇER Başkanlığında;

Üyelerden; Cem ELİBOL, Yakup ÜLGER, Osman KOÇAK, Hıfsı PEKER, Muhammet Ali ASLAN, Gamze ÇELİK, Mehmet Emin KILIÇ, Tamer YALVAÇ, Malik EKİNCİ, Yakup Kadri PEREK, Şükrü TANŞİ, Mustafa TOPAÇLI, Oğuz EREN, Rıza SERİNBAŞ, Koray YILDIRIM, Nurettin YAR, Mehmet YARDIMLI, Burhanettin KARATAŞ, Ercan KILIÇ, Tamer KARGIN, İzzet KOCAMAN, Muhammet ÇELİK, İsmet KAYABAŞI, Vefa ÜLGER, Ramazan YILMAZ, Muhterem GÜR,  Mahmut BAYSAL, Nurdilek ATALAY, Fehmi KUYUCU, Tolga KARA’nın İştiraki ile toplandı.

5393 sayılı Kanun’un 20. ve 21. maddesi gereğince Temmuz Ayı Olağan Meclis Toplantısı 3 Temmuz 2020 Cuma günü saat 14.00’ de yukarıda isimleri yazılı üyelerin iştirakiyle Belediye Konferans Salonunda, Belediye Meclis Başkanı Evren DİNÇER Başkanlığında toplandı ve aşağıdaki kararlar alındı.

2020-57: Meclis üyemiz Bilal ÖZDEMİR tarafından meclise sunulan izin dilekçesi Aksaray Belediye Meclisinde okunarak yapılan işaretle oylama neticesinde izinli sayılması oy birliği ile kabul edilmiştir.

2020-58: AK Parti Grubu tarafından meclise sunulan; 2020 Yılı Temmuz Ayı Olağan Meclis Toplantısı gündeminin 7.10 ncu maddesinde yer alan “2019 Faaliyet Raporu’nun görüşülmesi” maddesinin gündemin 7.1 nci maddesinde görüşülmesi hakkındaki önergenin gündeme alınması Aksaray Belediye Meclisinde okunarak yapılan işaretle oylama neticesinde oybirliği ile gündeme alınmış olup; önerge yapılan işaretle oylama neticesinde teklif edildiği şekliyle aynen ve oybirliği ile kabulü kararlaştırılmıştır.

2020-59: AK Parti Grubu tarafından meclise sunulan; Kılıçaslan Parkı 1. Etap’ta mangal yakılmasının yasaklanmasını hakkındaki önergenin gündeme alınıp alınmaması Aksaray Belediye Meclisinde okunarak yapılan işaretle oylama neticesinde teklif edildiği şekliyle gündeme alınması oyçokluğu ile kabulü kararlaştırılmıştır.       

2020-60:  Mali Hizmetler Müdürlüğünün 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 41. maddesi gereğince hazırlanan Belediyemiz 2019 Mali yılı Faaliyet Raporunun 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18. maddesinin (a) bendi ile 56. maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 9 uncu maddesine göre belediye meclisinde görüşülmesi hakkındaki teklifi Aksaray Belediye Meclisinde okunarak yapılan işaretli oylama neticesinde teklifin müdürlüğünden geldiği şekliyle aynen ve oy birliğiyle kabulü kararlaştırılmıştır.

2020-61: 5393 sayılı Kanun’un 33. maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği’nin 20. maddesi gereğince gizli oylama açık sayım ve döküm yöntemi ile yapılan Encümen Üyeliği Seçiminde Encümen Üyeliklerine; Gamze ÇELİK, Muhammet Ali ASLAN ve Yakup Kadri PEREK 1-(bir) yıl görev yapmak üzere seçilmişlerdir.

2020-62: 5393 sayılı Kanun’un 24. maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği’nin 21. maddesi gereğince açık oylama yöntemi ile yapılan İmar Komisyonu Üyeliği Seçiminde 3-(üç) kişiden oluşan İmar Komisyonu Üyeliklerine 1-(bir) yıl görev yapmak üzere; Koray YILDIRIM, Rıza SERİNBAŞ ve Muhammet ÇELİK yapılan işaretle oylama neticesinde oybirliği ile seçilmişlerdir.

2020-63: 5393 sayılı Kanun’un 24. maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği’nin 21. maddesi gereğince açık oylama yöntemi ile yapılan Plan ve Bütçe Komisyonu Üyeliği Seçiminde 3-(üç) kişiden oluşan Plan ve Bütçe Komisyonu Üyeliklerine 1-(bir) yıl görev yapmak üzere; Oğuz EREN, Tamer YALVAÇ ve Burhanettin KARATAŞ yapılan işaretle oylama neticesinde oybirliği ile seçilmişlerdir.

2020-64: 5393 sayılı Kanun’un 24. maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği’nin 21. maddesi gereğince açık oylama yöntemi ile yapılan Kira Tespit Komisyonu Üyeliği Seçiminde 3-(üç) kişiden oluşan Kira Tespit Komisyonu Üyeliklerine 1-(bir) yıl görev yapmak üzere; Malik EKİNCİ, Yakup ÜLGER ve Tamer KARGIN yapılan işaretle oylama neticesinde oybirliği ile seçilmişlerdir.

2020-65: 5393 sayılı Kanun’un 24. maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği’nin 21. maddesi gereğince kurulan ve açık oylama yöntemi ile yapılan Çevre, Sağlık, Spor, Eğitim ve Kültür Komisyonu Üyeliği Seçiminde 3-(üç) kişiden oluşan Çevre, Sağlık, Spor, Eğitim ve Kültür Komisyonu Üyeliklerine 1-(bir) yıl görev yapmak üzere; Şükrü TANŞİ, Mehmet Emin KILIÇ ve Mahmut BAYSAL yapılan işaretle oylama neticesinde oybirliği ile seçilmişlerdir.

2020-66: Mali Hizmetler Müdürlüğünün Belediyemiz 2019 Yılı Bütçe Kesin Hesabı hakkındaki teklifi Aksaray Belediye Meclisinde okunarak yapılan işaretli oylama neticesinde teklifin müdürlüğünden geldiği şekliyle aynen ve oybirliğiyle kabulü kararlaştırılmıştır.

2020-67: 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 25,26, 54. maddeleri ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 22. maddesince hazırlanan Belediyemiz 2019 Mali Yılı Denetim Komisyonu Raporu Aksaray Belediye Meclisinde okunarak Belediye Meclisinin bilgisine sunulmuştur.

2020-68: Pınar AKIN, Nurettin AKYÜZ, Hikmet DAĞ, Kıymet AKİN, Orhan YUVANÇ ve Penpe OZAN'ın ilgi dilekçeleri ile gündeme alınan Aksaray ili Zafer Mahallesi 6121 ada 3, 6, 7, 8, 9 ve 10 nolu parsellerin bulunduğu Konut Alanında Emsal değerinin E=0.80’den E=1.00’e yükseltilmesi talebinin İmar Tadilat Komisyonuna havalesi Aksaray Belediye Meclisinde yapılan işaretle oylama neticesinde oybirliği ile kabul edilmiştir.

2020-69: Mahmut Orhan KUZUCU'nun ilgi dilekçesi ile gündeme alınan Aksaray ili Taşpazar Mahallesi 2379 ada 12 nolu parselde bulunan Konut Alanının Ticaret Alanına dönüştürülmesi talebinin İmar Tadilat Komisyonuna havalesi Aksaray Belediye Meclisinde yapılan işaretle oylama neticesinde oybirliği ile kabul edilmiştir.

2020-70: Ali Hakan ACAR'ın ilgi dilekçesi ile gündeme alınan Aksaray ili Taşpazar Mahallesi 4606 ada 1 ve 10 nolu parsellerin Konut Alanından Ticaret Alanına dönüştürülmesi talebinin İmar Tadilat Komisyonuna havalesi Aksaray Belediye Meclisinde yapılan işaretle oylama neticesinde oybirliği ile kabul edilmiştir.

2020-71: Kürşat Seyit KAYABAŞI'nın ilgi dilekçesi ile gündeme alınan Aksaray ili Taşpazar Mahallesi 7399 ada 1 ve 14 nolu parsellerin bulunduğu imar yolunun yol boyu ticari teşekkül alan olarak belirlenmesi talebinin İmar Tadilat Komisyonuna havalesi Aksaray Belediye Meclisinde yapılan işaretle oylama neticesinde oybirliği ile kabul edilmiştir.

2020-72: Hamit Ferhat HAN'ın ilgi dilekçesi ile gündeme alınan Aksaray ili Taşpazar Mahallesi 3266 ada 4 nolu parselin bulunduğu imar yolunun yol boyu ticari teşekkül alan olarak belirlenmesi talebinin İmar Tadilat Komisyonuna havalesi Aksaray Belediye Meclisinde yapılan işaretle oylama neticesinde oybirliği ile kabul edilmiştir.

2020-73: Hazırlanan İmar Tadilat Komisyon Raporu, Aksaray Belediye Meclisinde okunarak yapılan işaretle oylama neticesinde Aksaray Taşpazar Mahallesi 4687 ada 1 parselde Resmi Kurum Alanı olarak ayrılan İl Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı’nın (AFAD) 4669 ada 1 parselde bulunan Ticaret Alanına Taşınması, Taşpazar Mahallesi 4669 ada 1 parselde bulunan Resmi Kurum Alanının ve 4644 ada 1 parselde bulunan Turizm Tesis Alanının mülkiyet durumuna göre güneye doğru ada kenarlarının kaydırılması, yeşil alan miktarını korumak için 7275 ada 1 nolu parselde bulunan Resmi Kurum Alanının Park Alanına dönüştürülmesi ve 4529 ada 5 nolu parselde bulunan Turizm Tesis Alanının yola cephesinin bulunmaması nedeniyle Turizm Tesis Alanı ve Rekreasyon Alanı arasında 7 metrelik yol açılması, hazırlanan imar planı tadilatının Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun onayına sunulması; Komisyonumuzca oybirliği ile uygun görüldüğünden raporun komisyondan geldiği şekliyle aynen ve oybirliği ile kabulü kararlaştırılmıştır.

2020-74: Hazırlanan İmar Tadilat Komisyon Raporu, Aksaray Belediye Meclisinde okunarak yapılan işaretle oylama neticesinde Aksaray Aratol Bahçeli Mahallesi 7924 ada 44 nolu parselin 200.000 m²’lik kısmında çamur kurutma alanı yapılmak üzere İlave Atık Su Arıtma Tesisi olarak planlanması, hazırlanan imar planının Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun onayına sunulması; Komisyonumuzca oybirliği ile uygun görüldüğünden raporun komisyondan geldiği şekliyle aynen ve oybirliği ile kabulü kararlaştırılmıştır.

2020-75: Hazırlanan İmar Tadilat Komisyon Raporu, Aratol Bahçeli Mahallesi 7927 ada 36 ve 37 nolu parsellerde bulunan Besicilik Alanının Kadastroya uygun olarak imar planı sınırlarının düzenlenmesi, 7927 ada 36 ve 37 parseller arasından 10 metrelik yol geçirilmesi, güneyinden 7 metrelik yol geçirilmesi ve Besicilik Alanının, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğine Göre Tarım ve Hayvancılık Tesis Alanına dönüştürülmesi; hazırlanan imar planı tadilatının Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun onayına sunulması; Komisyonumuzca oybirliği ile uygun görüldüğünden raporun komisyondan geldiği şekliyle aynen ve oybirliği ile kabulü kararlaştırılmıştır.

2020-76: Hazırlanan İmar Tadilat Komisyon Raporu, Aksaray Belediye Meclisinde okunarak yapılan işaretle oylama neticesinde Aksaray ili Zafer Mahallesi 6623 ada 1 ve 4 nolu parsellerde bulunan Kreş Alanının İbadet Alanına, 4913 ada 1 nolu parselde bulunan İbadet Alanının ise Kreş Alanına dönüştürülmesi; Komisyonumuzca oy birliği ile uygun görüldüğünden raporun komisyondan geldiği şekliyle aynen ve oybirliği ile kabulü kararlaştırılmıştır.

2020-77: Hazırlanan İmar Tadilat Komisyon Raporu, Aksaray Belediye Meclisinde okunarak yapılan işaretle oylama neticesinde Aksaray İli Ereğlikapı Mahallesi 1220 ada 3 nolu parselde bulunan Sosyal Tesis Alanının Ticaret Alanına dönüştürülmesi talebi aynı büyüklükte eşdeğer alan ayrılması gerektiğinden, yürürlükteki plan koşullarının devamı; Komisyonumuzca oybirliği ile uygun görüldüğünden raporun komisyondan geldiği şekliyle aynen ve oybirliği ile kabulü kararlaştırılmıştır.

2020-78: Hazırlanan İmar Tadilat Komisyon Raporu, Aksaray Belediye Meclisinde okunarak yapılan işaretle oylama neticesinde ‘Sosyal Tesis Alanlarında fidanlık ve peyzaj amaçlı iş yeri açılabilir. Vaziyet planı estetik komisyonunca incelenmek koşuluyla 40 m²’yi aşmayacak şekilde bir katlı kapalı yapı yapılabilir.’ hükmü; Komisyonumuzca oybirliği ile uygun görüldüğünden raporun komisyondan geldiği şekliyle aynen ve oybirliği ile kabulü kararlaştırılmıştır.

2020-79: Hazırlanan İmar Tadilat Komisyon Raporu, Aksaray Belediye Meclisinde okunarak yapılan işaretle oylama neticesinde Aksaray ili Ereğlikapı Mahallesi 6898 ada 4 nolu parselin kuzeyinde bulunan Park Alanının Rekreasyon Alanına dönüştürülmesi; Komisyonumuzca oybirliği ile uygun görüldüğünden raporun komisyondan geldiği şekliyle aynen ve oybirliği ile kabulü kararlaştırılmıştır.

2020-80: Hazırlanan İmar Tadilat Komisyon Raporu, Aksaray Belediye Meclisinde okunarak yapılan işaretle oylama neticesinde Aksaray ili Kılıçaslan Mahallesi ve Ereğlikapı Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 7. Bulvar ve 11. Bulvarın kesiştiği kavşakta yapılan alt geçidin plana işlenmesi; Komisyonumuzca oybirliği ile uygun görüldüğünden raporun komisyondan geldiği şekliyle aynen ve oybirliği ile kabulü kararlaştırılmıştır.

2020-81: Hazırlanan İmar Tadilat Komisyon Raporu, Aksaray Belediye Meclisinde okunarak yapılan işaretle oylama neticesinde Aksaray İli Bahçesaray Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi içerisinde bulunan 7845 ada 3 nolu parseldeki ve 7795 ada 3 nolu parseldeki trafo alanları büyültülmüş olup azalan Park Alanlarının metrekare korunarak 7839 ada 2 nolu parseldeki ve 7789 ada 1 nolu parseldeki trafo alanlarına taşınması; Komisyonumuzca oybirliği ile uygun görüldüğünden raporun komisyondan geldiği şekliyle aynen ve oybirliği ile kabulü kararlaştırılmıştır.

2020-82: Hazırlanan İmar Tadilat Komisyon Raporu, Aksaray Belediye Meclisinde okunarak yapılan işaretle oylama neticesinde Aksaray ili Bahçesaray Mahallesi 7812 ada 1 nolu parselin doğusundaki Park Alanında Küçük Sanayi Sitesi içerisindeki dükkanların tamamına fiber optik altyapı hizmeti verilmesi amacıyla Teknik Altyapı alanı ayrılması ve Park Alanının kuzeyinde bulunan Trafo Alanının, Park Alanının güneyinde taşınması; Komisyonumuzca oybirliği ile uygun görüldüğünden raporun komisyondan geldiği şekliyle aynen ve oybirliği ile kabulü kararlaştırılmıştır.

2020-83: Hazırlanan İmar Tadilat Komisyon Raporu, Aksaray Belediye Meclisinde okunarak yapılan işaretle oylama neticesinde Aksaray ili Bahçesaray Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi içerisinde bulunan 7710 ada 1 nolu parselin güneyindeki ve 7793 ada 1 nolu parselin kuzeyindeki Park Alanlarının bir kısmının Ticaret Alanına dönüştürülmesi, 7765 ada 1 ve 4 nolu parsel, 7755 ada 1 ve 4 nolu parsel, 7737 ada 1 ve 4 nolu parsel, 7718 ada 1 ve 4 nolu parsel, 7804 ada 1 ve 4 nolu parsel, 7845 ada 1 ve 4 nolu parsel ve 7814 ada 1 nolu parsellerde bulunan Ticari Ünitelerin bir kısmının Park Alanına dönüştürülmesi şartıyla; Komisyonumuzca oybirliği ile uygun görüldüğünden raporun komisyondan geldiği şekliyle aynen ve oybirliği ile kabulü kararlaştırılmıştır.

2020-84: Hazırlanan İmar Tadilat Komisyon Raporu, Aksaray Belediye Meclisinde okunarak yapılan işaretle oylama neticesinde Aksaray ili Bedirmuhtar Mahallesi 6756 ada 8 nolu parselde bulunan Konut Alanının Ticaret Alanına dönüştürülmesi; Komisyonumuzca oyçokluğu ile uygun görüldüğünden raporun komisyondan geldiği şekliyle aynen ve oyçokluğu ile kabulü kararlaştırılmıştır.

2020-85: Hazırlanan İmar Tadilat Komisyon Raporu, Aksaray Belediye Meclisinde okunarak yapılan işaretle oylama neticesinde Aksaray ili Bahçesaray Mahallesi 7941 ada 42 nolu parselde bulunan Sanayi Alanının Ticaret ve Turizm Alanına dönüştürülmesi ve Emsal değerinin aynı kalması koşuluyla kat yüksekliğinin Yençok=8 kat olarak belirlenmesi; Komisyonumuzca oyçokluğu ile uygun görüldüğünden raporun komisyondan geldiği şekliyle aynen ve oyçokluğu ile kabulü kararlaştırılmıştır.

2020-86: Hazırlanan İmar Tadilat Komisyon Raporu, Aksaray Belediye Meclisinde okunarak yapılan işaretle oylama neticesinde Aksaray ili Kılıçaslan Mahallesi 7546 ada 1 ve 18 nolu parseller arasındaki  ifraz hattının 7546 ada 18 nolu parselin güneyine kaydırılarak 1 ve18 nolu parsellerin birleştirilmesi, yapılaşma koşullarının Emsal E=1.60 ve Yençok=4 Kat olarak belirlenmesi; Komisyonumuzca oyçokluğu ile uygun görüldüğünden raporun komisyondan geldiği şekliyle aynen ve oyçokluğu ile kabulü kararlaştırılmıştır. 

2020-87: Mali Hizmetler Müdürlüğünün mülkiyeti Belediyemize ait Kurtuluş Mahallesi 159 ada, 1 nolu parselde bulunan Somuncu Baba Külliyesi Kültür Merkezi içinde bulunan 7 adet Dükkan, 1 adet Restoran ve 1 adet Fırın (ekmek Fırını)  yerlerinin 10 yıla kadar kiraya verilmesi hakkındaki teklifi Aksaray Belediye Meclisinde okunarak yapılan işaretli oylama neticesinde teklifin müdürlüğünden geldiği şekliyle aynen ve oybirliğiyle kabulü kararlaştırılmıştır.

2020-88: Mali Hizmetler Müdürlüğünün mülkiyeti Belediyemize ait Paşacık Mahallesi 7642 ada 7 parselde bulunan 2 adet işyerinin 2886 sayılı yasa kapsamında satışı yapılması için encümen ve riyasete yetki verilmesi hakkındaki teklifi Aksaray Belediye Meclisinde okunarak yapılan işaretli oylama neticesinde teklifin müdürlüğünden geldiği şekliyle aynen ve oybirliğiyle kabulü kararlaştırılmıştır.   

2020-89: İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün; Belediyemiz personel kadrolarının düzenlenmesi ile ilgili hazırlanan “Kadro Derece Değişikliği” konulu teklifi ile (III) Sayılı Dolu Kadro Değişiklik Cetveli Aksaray Belediye Meclisinde okunarak yapılan işaretle oylama neticesinde teklifin müdürlüğünden geldiği şekliyle aynen ve oybirliği ile kabulü kararlaştırılmıştır.

2020-90: İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün; Belediyemiz personel kadrolarının düzenlenmesi ile ilgili hazırlanan “Kadro Değişiklik Cetveli” konulu teklifi ile (II) Sayılı Boş Kadro Değişiklik Cetveli Aksaray Belediye Meclisinde okunarak yapılan işaretle oylama neticesinde teklifin müdürlüğünden geldiği şekliyle aynen ve oybirliği ile kabulü kararlaştırılmıştır.

2020-91: Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü’nün; S Plaka Yönetmeliği hakkındaki teklifi Aksaray Belediye Meclisinde okunarak yapılan işaretle oylama neticesinde teklifin müdürlüğünden geldiği şekliyle aynen ve oybirliği ile kabulü kararlaştırılmıştır.

2020-92: Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü’nün; M Plaka Toplu Taşıma Yönetmeliği hakkındaki teklifi Aksaray Belediye Meclisinde okunarak yapılan işaretle oylama neticesinde teklifin müdürlüğünden geldiği şekliyle aynen ve oybirliği ile kabulü kararlaştırılmıştır.

2020-93: Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü’nün; Bütçe ve Tarife Cetvelleri hakkındaki teklifi Aksaray Belediye Meclisinde okunarak yapılan işaretle oylama neticesinde teklifin müdürlüğünden geldiği şekliyle aynen ve oybirliği ile kabulü kararlaştırılmıştır.

2020-94: Temizlik İşleri Müdürlüğü’nün; Mülkiyeti Aksaray İl Özel İdaresine ait Tacin mahallesi sınırları içerisindeki Eski Orman Fidanlığı olarak tabir edilen Tapu kayıtlarında Taşpazar mahallesi 344 ada 23 ve 25 parseller ile 344 ada 3 (yenisi 344 ada 60 ve 61) nolu parsellerin 25 yıla kadar Aksaray Belediyesi'ne tahsisi veya kiralama hükümlerini yerine getirmek için Encümen ve riyasete yetki verilmesi hakkındaki “Yetki Verilmesi” konulu teklifi Aksaray Belediye Meclisinde okunarak yapılan işaretle oylama neticesinde teklifin müdürlüğünden geldiği şekliyle aynen ve oybirliği ile kabulü kararlaştırılmıştır.

2020-95: İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün; Taşpazar Mahallesi 814 Sokak’a Şehidimiz Ramazan AKTÜRK’ün isminin verilmesi ile Paşacık Mahallesi 1681/Şehit Kadir YILDIZ Sokak üzerinde bulunan parka Şehidimiz Kadir YILDIZ’ın isimlerinin verilmesi hakkındaki teklifi Aksaray Belediye Meclisinde okunarak yapılan işaretle oylama neticesinde teklifin müdürlüğünden geldiği şekliyle aynen ve oybirliği ile kabulü kararlaştırılmıştır.

2020-96: İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün; Mülkiyeti Belediyemize ait Kılıçaslan Mahallesi 6282 ada 6 nolu parselin ifraz işlemi sonrası oluşan 7 nolu 6312,59 m² lik parsel ile Mülkiyeti Maliye Hazinesine ait parsel ve/veya parseller ile belirlenecek değerlemeye eş değer olarak takas yapılması hakkındaki “Yetki” konulu teklifi Aksaray Belediye Meclisinde okunarak yapılan işaretle oylama neticesinde teklifin müdürlüğünden geldiği şekliyle aynen ve oybirliği ile kabulü kararlaştırılmıştır.

2020-97: AK Parti Grubu tarafından meclise sunulan ve Aksaray Belediye Meclisinde yapılan işaretle oylama neticesinde oyçokluğu ile gündeme alınması kararlaştırılan; Kılıçaslan Parkı 1. Etap’ta mangal yakılmasının yasaklanmasını hakkındaki önerge Aksaray Belediye Meclisinde okunarak yapılan işaretle oylama neticesinde teklif edildiği şekliyle aynen ve oyçokluğu ile kabulü kararlaştırılmıştır.

Son gündem maddesinde meclis üyelerine dilek ve temennilerinin olup olmadığı sorularak bir sonraki meclis toplantısı olan Ağustos Ayı Olağan Meclis Toplantısının 7 Ağustos 2020 Cuma günü saat 14.00’de yapılacağı bilgisi verilerek 2020 yılı Temmuz Ayı Olağan Meclis Toplantısı sona erdirildi.

 

 

 

    Evren DİNÇER                           Şükrü TANŞİ                                   Mustafa TOPAÇLI

    Meclis Başkanı                            Meclis Kâtibi                                   Meclis Kâtibi

 

 

Tarih: 2020-07-13 14:29:07
Belediye Başkanı
Evren Dinçer
  • +