AKSARAY BELEDİYESİ OCAK AYI MECLİS KARAR ÖZETLERİ

AKSARAY BELEDİYESİ OCAK AYI MECLİS KARAR ÖZETLERİ

Belediye Meclisi; Meclis Başkanı Evren DİNÇER Başkanlığında;

Üyelerden; Cem ELİBOL, Yakup ÜLGER, Osman KOÇAK, Hıfsı PEKER, Muhammet Ali ASLAN, Gamze ÇELİK, Mehmet Emin KILIÇ, Tamer YALVAÇ, Malik EKİNCİ, Yakup Kadri PEREK, Şükrü TANŞİ, Mustafa TOPAÇLI, Oğuz EREN, Rıza SERİNBAŞ, Koray YILDIRIM, Nurettin YAR, Mehmet YARDIMLI, Burhanettin KARATAŞ, Ercan KILIÇ, Tamer KARGIN, İzzet KOCAMAN, Muhammet ÇELİK, İsmet KAYABAŞI, Vefa ÜLGER, Ramazan YILMAZ, Muhterem GÜR, Mahmut BAYSAL, Nurdilek ATALAY, Fehmi KUYUCU, Tolga KARA, Bilal ÖZDEMİR’in İştiraki ile toplandı.

5393 sayılı Kanun’un 20. ve 21. maddesi gereğince Ocak Ayı Olağan Meclis Toplantısı 8 Ocak 2021 Cuma günü saat 14.00’ de yukarıda isimleri yazılı üyelerin iştirakiyle Aksaray Bilim Merkezi Konferans Salonunda, Belediye Meclis Başkanı Evren DİNÇER Başkanlığında toplandı ve aşağıdaki kararlar alındı.

2021-01: Bütün üyelerimizin katıldığı oturumda, 5393 sayılı Kanun’un 22. maddesinde belirtilen toplantı yeter sayısının bulunması üzerine saygı duruşu ve İstiklal Marşının ardından toplantımızın gündemine geçildi. 2020 yılı Aralık Ayı Olağan Meclis Toplantısında alınan kararların özetleri okundu.

2021-02: İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün ilgi yazısı ile gündeme alınan Aksaray, Kalanlar Mahallesi Tarihi Kalanlar Köprüsü’nün güneyindeki 12 metrelik trafik yolunun iptal edilerek mevcut arazi durumuna göre Tarihi Kalanlar Köprüsü’nün kuzeyinden geçirilmesi talebinin İmar Komisyonuna havalesi Aksaray Belediye Meclisinde yapılan işaretle oylama neticesinde oybirliği ile kabul edilmiştir.

2021-03: Akkoçaş Hayvancılık Tarım Ürn. İnş. Emlakçılık San. Tic. Ltd. Şti.’nin ilgi dilekçesi ile gündeme alınan Aksaray, Büyükbölcek Mahallesi 3371 ada 184 nolu parselden geçen ifraz hattının kaydırılması talebinin İmar Komisyonuna havalesi Aksaray Belediye Meclisinde yapılan işaretle oylama neticesinde oybirliği ile kabul edilmiştir.

2021-04:  Aksaray Ticaret Borsası’nın ilgi dilekçesi ile gündeme alınan Aksaray, Aratol Bahçeli Mahallesi 7927 ada 142 nolu parselde Tarım ve Hayvancılık Tesis Alanı talebinin İmar Komisyonuna havalesi Aksaray Belediye Meclisinde yapılan işaretle oylama neticesinde oybirliği ile kabul edilmiştir.

2021-05: İmar Komisyonu tarafından hazırlanan Komisyon Raporu, Aksaray Belediye Meclisinde okunarak yapılan işaretle oylama neticesinde Aksaray ili Bahçesaray Mahallesi 7619 ada 12 nolu parselde bulunan Üniversite alanında bina tipi trafo tesisi yapılması; Komisyonumuzca oybirliği ile uygun görüldüğünden raporun komisyondan geldiği şekliyle aynen ve oybirliği ile kabulü kararlaştırılmıştır.

2021-06: İmar Komisyonu tarafından hazırlanan Komisyon Raporu, Aksaray Belediye Meclisinde okunarak yapılan işaretle oylama neticesinde Aksaray İli, Şifahane Mahallesi 3509 ada 1 nolu parselde bulunan İbadet Alanı ile 3505 ada 1 nolu parselde bulunan Sosyal Tesis Alanının yer değiştirmesi; Komisyonumuzca oybirliği ile uygun görüldüğünden raporun komisyondan geldiği şekliyle aynen ve oybirliği ile kabulü kararlaştırılmıştır.

2021-07: İmar Komisyonu tarafından hazırlanan Komisyon Raporu,  Aksaray İli, Yeni Mahalle 7319 ada 1 nolu parseldeki Konut Alanının ihtiyaca binaen Sosyal Tesis Alanına dönüştürülmesi; Komisyonumuzca oybirliği ile uygun görüldüğünden raporun komisyondan geldiği şekliyle aynen ve oybirliği ile kabulü kararlaştırılmıştır.

2021-08: İmar Komisyonu tarafından hazırlanan Komisyon Raporu, Aksaray Belediye Meclisinde okunarak yapılan işaretle oylama neticesinde Teras çatılarda üst örtüye ilişkin Plan Notu eklenmesi hakkında hazırlanan plan hükümleri; Komisyonumuzca oy birliği ile uygun görüldüğünden raporun komisyondan geldiği şekliyle aynen ve oybirliği ile kabulü kararlaştırılmıştır.

2021-09: İmar Komisyonu tarafından hazırlanan Komisyon Raporu, Aksaray Belediye Meclisinde okunarak yapılan işaretle oylama neticesinde Küçük Sanayi Sitesi Alanlarına ve Sanayi Alanlarına ilişkin Plan Notu eklenmesi hakkında hazırlanan plan hükümleri; Komisyonumuzca oy birliği ile uygun görüldüğünden raporun komisyondan geldiği şekliyle aynen ve oybirliği ile kabulü kararlaştırılmıştır.

2021-10: İmar Komisyonu tarafından hazırlanan Komisyon Raporu, Aksaray Belediye Meclisinde okunarak yapılan işaretle oylama neticesinde Aksaray İli Paşacık Mahallesi 7475 ada 1 nolu parselin içinden geçen doğalgaz boru hattına göre Küçük Sanayi Sitesi Alanında yeni ada düzenlenmesi; Komisyonumuzca oy birliği ile uygun görüldüğünden raporun komisyondan geldiği şekliyle aynen ve oybirliği ile kabulü kararlaştırılmıştır.

2021-11: İmar Komisyonu tarafından hazırlanan Komisyon Raporu, Aksaray Belediye Meclisinde okunarak yapılan işaretle oylama neticesinde Aksaray İli Zafer Mahallesi 1018 ada 159 nolu parsel 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planında Ağaçlandırılacak Alan olup, konut alanı amaçlı ilave imar planı yapılması; Komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmediğinden raporun oybirliği ile reddi kararlaştırılmıştır.

2021-12: Zabıta Müdürlüğü’nün; 01.01.2021 tarihinden geçerli olmak üzere önerilen fazla çalışma ücreti miktarının ödenebilmesi ile ilgili hazırlamış olduğu “2021 Maktu Mesai” konulu teklifi Aksaray Belediye Meclisinde okunarak yapılan işaretle oylama neticesinde teklifin müdürlüğünden geldiği şekliyle aynen ve oybirliği ile kabulü kararlaştırılmıştır.

2021-13: İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün; Belediyemiz personel kadrolarının düzenlenmesi ile ilgili hazırlanan “Kadro Değişikliği” konulu teklifi ile (II) Sayılı Boş Kadro Değişiklik Cetveli Aksaray Belediye Meclisinde okunarak yapılan işaretle oylama neticesinde teklifin müdürlüğünden geldiği şekliyle aynen ve oybirliği ile kabulü kararlaştırılmıştır.

2021-14: İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün; 2021 yılında, ihtiyaç duyulması halinde sözleşmeli personel istihdam edilmesi ve bu konuda diğer hükümlerin Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü’nün her yıl yayınlamış olduğu genelge esaslarına göre yürütülmesi hususları ile ilgili hazırlanan “Sözleşmeli Personel” konulu teklifi Aksaray Belediye Meclisinde okunarak yapılan işaretle oylama neticesinde teklifin müdürlüğünden geldiği şekliyle aynen ve oybirliği ile kabulü kararlaştırılmıştır.

2021-15: Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü’nün; Su ve kanalizasyon hizmetlerinde kullanılmak üzere 3 adet Bekoloder kepçe, 1 adet kanal görüntüleme aracı, 1 adet mobil vinç alımı hakkındaki “Araç Alımı Meclis Kararı” konulu teklifi Aksaray Belediye Meclisinde okunarak yapılan işaretle oylama neticesinde teklifin müdürlüğünden geldiği şekliyle aynen ve oybirliği ile kabulü kararlaştırılmıştır.

2021-16: Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü’nün; İller Bankası Kredisi ile Su ve Kanalizasyon hizmetlerinde kullanılmak amacıyla satın alınması düşünülen Aksaray Merkez mücavir alan sınırları içerisinde kullanılmak üzere 3 adet Bekoloder kepçe, 1 adet kanal görüntüleme aracı, 1 adet mobil vinç alımı için “Belediye Başkanına Borçlanma Yetkisi Verilmesi” konulu teklifi Aksaray Belediye Meclisinde okunarak yapılan işaretle oylama neticesinde teklifin müdürlüğünden geldiği şekliyle aynen ve oybirliği ile kabulü kararlaştırılmıştır.

2021-17: Temizlik İşleri Müdürlüğü’nün; Mülkiyeti Belediyemize ait Ereğlikapı Mahallesi 6898 adanın kuzeyinde bulunan imar planında rekreasyon alanı olarak ayrılmış 35.100 m2 alanlı yerde, fidan ve bahçe bitkileri satışı ile peyzaj işi yapılması amacıyla 10(on) yıla kadar kiralanması hakkındaki; “Mülkiyeti Belediyemize Ait Alanın Kiralanması” konulu teklifi Aksaray Belediye Meclisinde okunarak yapılan işaretle oylama neticesinde teklifin müdürlüğünden geldiği şekliyle aynen ve oybirliği ile kabulü kararlaştırılmıştır.

2021-18: Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün; Sayıştay Denetim Raporu hakkındaki yazısı, 6085 Sayılı Sayıştay Kanunu’nun 38. maddesi ve 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 55’inci maddeleri uyarınca Aksaray Belediye Meclisinde okunarak meclisin bilgilisine sunulmuştur.

2021-19: Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün; Belediyemizin ortağı olduğu ÖZBEL GİRİŞİM SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ AŞ’nin sermaye artışı,  Belediye Başkanı Sayın Evren DİNÇER’e belediyemizin sahibi veya ortağı olduğu şirketlere yönetici ataması ve diğer iş ve işlemlerini yürütmesi hususunda yetki verilmesi hakkındaki “Şirket Sermayesi Artırımı” konulu teklifi ile Ak Parti Grubu tarafından verilen; Ortağı olduğumuz Özbel Girişim Sanayi Ticaret Anonim Şirketi’nin 15/01/2021 tarihinde yapılacak olan 2021 Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında Aksaray Belediye Başkanlığı’nı Belediye Başkanımız Evren DİNÇER’in temsil etmesi hakkındaki önerge Aksaray Belediye Meclisinde okunarak yapılan işaretle oylama neticesinde teklifin müdürlüğünden geldiği şekliyle; önergenin teklif edildiği şekliyle aynen ve oybirliği ile kabulü kararlaştırılmıştır.

2021-20: İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün; Hacıhasanlı ve Hamidiye Mahallesi 700 nolu sokakta bulunan işyeri sahiplerinin talebi üzerine, İlimiz Merkez İlçe Hacıhasanlı ve Hamidiye Mahallesi 700 nolu Sokak isimlerinin Hacıhasanlı ve Hamidiye Mahallesi 700/Şemsiyeli Sokak olarak değiştirilmesi hakkındaki “Sokak İsim Değişikliği” konulu teklifi Aksaray Belediye Meclisinde okunarak yapılan işaretle oylama neticesinde teklifin müdürlüğünden geldiği şekliyle aynen ve oybirliği ile kabulü kararlaştırılmıştır.

2021-21: İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün; İlimiz Merkez İlçe Bahçesaray Mahallesi 7619 ada 21 nolu 2.801.500,96 m² yüzölçümlü mera parsellin 881.000,00 m² lik kisminda ilave imar planı yapılacağından, 4342 sayılı mera kanunun 14. maddesi (d) bendi gereği vasıf değişikliği yapılması hakkındaki “7619 Ada 21 Nolu Parselde Mera Vasfı Değişikliği” konulu teklifi Aksaray Belediye Meclisinde okunarak yapılan işaretle oylama neticesinde teklifin müdürlüğünden geldiği şekliyle aynen ve oybirliği ile kabulü kararlaştırılmıştır.

2021-22: İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün; 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’nun 97.maddesine istinaden belirlemiş olduğu ücret tarifesi ile ilgili hazırlanan “Muhtelif Ücretler” konulu teklifi Aksaray Belediye Meclisinde okunarak yapılan işaretle oylama neticesinde teklifin müdürlüğünden geldiği şekliyle aynen ve oybirliği ile kabulü kararlaştırılmıştır.

2021-23: Yazı İşleri Müdürlüğü’nün teklifi üzerine; AK Parti Grubu tarafından verilen Denetim Komisyonu üye sayısı ve üyeleri hakkındaki önergeler ile MHP grubu tarafından verilen Denetim Komisyonu üyesi hakkındaki önerge Aksaray Belediye Meclisinde okunarak yapılan işaretle oylama neticesinde teklif edildikleri şekliyle aynen ve oybirliği ile kabul edilmiş olup; 5393 sayılı Kanun’un 25. maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği’nin 22. maddesi gereğince gizle oylama acık sayım ve döküm yöntemi ile Yönetmeliği’nin 22. maddesi gereğince gizle oylama acık sayım ve döküm yöntemi ile yapılan Denetim Komisyonu Üyeliği Seçiminde 3-(üç) kişiden oluşan Denetim Komisyonu Üyeliklerine; Tamer YALVAÇ (28 oyla), Oğuz EREN (28 oyla) ve Mehmet YARDIMLI (23 oyla) seçilmişlerdir.

20217-24: Bütün parti gruplarımız tarafından (Ak Parti, MHP, CHP, İyi Parti) verilen; İlimiz Hassas Mahallesinde 26 yıldır muhtarlık görevini yürütürken filyasyon ekibi ile yapılan çalışmalar sırasında yeni tip korona virüs rahatsızlığı geçiren ve hayatını kaybeden Hassas Mahallesi Muhtarımız Ali TAN’ın isminin; 6645 numaralı sokağa verilerek, sokağın isminin 6645/Muhtar Ali TAN Sokağı olarak değiştirilmesi hakkındaki önerge Aksaray Belediye Meclisinde okunarak yapılan işaretle oylama neticesinde oybirliği ile gündeme alınmış olup; teklif edildiği şekliyle aynen ve oybirliği ile kabulü kararlaştırılmıştır.

             Son gündem maddesinde meclis üyelerine dilek ve temennilerinin olup olmadığı sorularak bir sonraki meclis toplantısı olan Şubat Ayı Olağan Meclis Toplantısının 5 Şubat 2021 Cuma günü saat 14.00’de yapılacağı bilgisi verilerek 2021 yılı Ocak Ayı Olağan Meclis Toplantısı sona erdirildi.

 

      Evren DİNÇER                              Şükrü TANŞİ                                 Mustafa TOPAÇLI

  Meclis Başkanı                              Meclis Kâtibi                                     Meclis Kâtibi

 

 

Tarih: 2021-01-20 15:51:12
Belediye Başkanı
Evren Dinçer
  • +