AKSARAY BELEDİYESİ BİNİCİLİK TESİSİNİN KİRALAMA İHALE İLANI
İHALE İLANI
Aksaray Belediye Başkanlığı'ndan
     
AKSARAY BELEDİYESİ BİNİCİLİK TESİSİNİN KİRALAMA İHALE İLANI 
1 - İdarenin                   :       
     a) Adresi                                                                   Zincirli mahallesi     
     b) Telefonu / Faksı  03822135492 / 03822136884    
     c) Elektronik posta adresi (varsa)  belediye@aksaray.bel.tr     
2 - İhale Konusu Hizmetin :       
     a) Niteliği, türü, miktarı                                            Tasarrufu Belediyemize ait, Tacin Mahallesi 4. Bulvar No 108 adresinde bulunan  800 m² açık salma alanı, 500 m² kapalı alanı, 11 adet at harası, 170 m² kafeterya, 30 m² umumi WC, 35 m² seyis odası WC-duş, 65 m² hazırlık alanı, 40 m² at bakım, 58 m² ambar ve 5000 m² açık alanı bulunan toplam 6698 m² alanlı Aksaray Belediyesi Binicilik sosyal Tesisi olarak işletilmek üzere demirbaşları ile birlikte işletme hakkının kiralanması işi,
3 - İhalenin :       
     a) Yapılacağı yer                                        Belediye Meclis Salonu    
     b) Tarihi ve saati                                         04-09-2019                 SAAT 14.00    
4- İHALEYE ÇIKARILACAK YERLERİN MUHAMMEN BEDELLERİ VE GEÇİCİ TEMİNATLARI :    
KİRALANACAK YERİN ADRESİ ADA  PARSEL İŞİN NEVİ KAPALI ALAN TOPLAM ALAN  m²'si MUHAMMEN BEDELİ +KDV GEÇİCİ TEMİNAT
TACİN MAHALLESİ      4 BUL. NO 108 344 61 AKSARAY BİNİCİLİK TESİSİ  800 m2 Salma alanı, 500 m2 kapalı alan, 11 at harası, 170 m2 kafeterya, 30 m2 umumi WC, 35 m2 Seyis odası WC ve duş, 65 m2 hazırlık alanı, 40 m2 at bakım, 58 m2 Ambar ve 5000 m2 açık alanı bulunan toplam 6698 m2 alanlı  6698 m² 60.000.00 TL + KDV 18.000,00 TL
5-  İHALEYE KATILABİLME ŞARTLARI VE İSTENİLEN BELGELER      
        KİŞİLERDEN               
a) Kanuni ikametgah Belgesi,            
b) Fotograflı Nüfus cüzdan fotokopisi,          
c) Başvuru dilekçesi               
d) gerçek kişi olması halinde noterden tastikli imza sirküsü       
      ŞİRKET OLARAK İŞTİRAK EDECEKLERDEN        
a) Ticaret ve Sanayi Odası belgesi               
b) Ticaret Sicil Belgesi ve Ticaret sicil gazetesi         
c) İmza sirküleri (noterden tasdikli),          
d)  Ayrıca istekliler adına teklifte bulunacak kimsenin vekaletnamesi ile vekaleten iştirak edenin noterden onaylı imza sirküsü (2019) yılına ait
e) Tebliğat için  Türkiye de adres göstermek        
f) Geçici Teminat mektubu veya Geçici teminatı yatırdıklarını gösterir makbuz veya dekont  
6- İsteklilerin ihale saatine kadar geçici teminatı yatırmış olması gerekir. Ayrıca Dosya bedeli 250,00 TL'DİR
7 - İhale ile ilgili şartnameler her gün mesai saatleri içerisinde Mali Hizmetler Müdürlüğü’nde görülebilir. 
8 - İdare İhaleyi  yapıp yapmamakta serbesttir.        
9- Posta ile müracaatlar ve postadaki gecikmeler kabul edilmez.      
  İlan olunur.               
Tarih: 2019-08-06 10:15:02
Belediye Başkanı
Evren Dinçer
  • +