>Aksaray Merkez İlçe Köylere Hizmet Götürme Birliğince Aksaray İli Merkez İlçe Akçakent Köyü Terfi Hattı Yapım İşi Birlik İhale Yönetmeliği’nin 18. Maddesi Kapsamında Açık İhale Usulü ile ihale edilecektir.

  İHALE İLANI

Aksaray Merkez İlçe Köylere Hizmet Götürme Birliğince Aksaray İli Merkez İlçe Akçakent Köyü Terfi Hattı Yapım İşi Birlik İhale Yönetmeliği’nin 18. Maddesi Kapsamında Açık İhale Usulü ile ihale edilecektir.

1 - İdarenin

a)      Adresi: Aksaray Merkez İlçe Köylere Hizmet Götürme Birliği

b)      Telefon :0382 213 50 20 (dahili2104)

c)       Faks: 0382 212 12 49

2- İhale Konusu Yapım İşi’nin

a) Niteliği, Türü ve Miktarı: Akçakent Köyü Terfi Hattı Yapım İşi

b) Yapılacağı Yer : Akçakent Köyü

c) İşe Başlama : Sözleşmenin yapıldığının tebliğ tarihinden itibaren 5 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

d) İşin Süresi : Yer tesliminden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.

3- İhalenin :

a) Yapılacağı Yer: Valilik Ek-1 Hizmet Binası Toplantı Salonu

b) Tarih ve saati: 18/11/2015 Çarşamba günü saat: 13.30’da

4- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlilik değerlendirilmesinde uygulanacak kriterler;

4.1- İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1- Tebligat için adres beyanı; ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile elektronik posta adresi.

4.1.2- Mevzuat gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi.

4.1.2.1- Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge.

4.1.2.2- Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge.

4.1.3- Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi ve İmza Sirküleri.

4.1.3.1- Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.

4.1.3.2- Tüzel kişi olması halinde, ilgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

4.1.4- 28.04.2007 tarih ve 26506 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliği’nin 11. maddesinin (a), (b), (c),(ç) (d), (e), (f), (g) ve (ğ) bentlerinde sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin yazılı taahhütname.

4.1.5- 28.04.2007 tarih ve 26506 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliği’nin 12 inci madde kapsamında olanlar ihaleye katılamazlar.

Bu yasaklara rağmen ihaleye katılan istekliler ihale dışı bırakılarak geçici teminatları gelir kaydedilecektir. Ayrıca bu durumun tekliflerin değerlendirmesi aşamasında tespit edilememesi nedeniyle bunlardan biri üzerine ihale yapılmışsa, teminatı gelir kaydedilerek ihale iptal edilecektir.

4.1.6- Şekli ve içeriği ihale şartnamesinde belirtilen teklif mektubu. (Teklif mektubu, ihale zarfı içerisindeki istenilen belgelerden hariç olarak ayrı bir 2 nci zarf içerisinde kapalı, kaşelenmiş ve imzalı olarak verilecektir.)

4.1.7- Şekli ve içeriği ihale şartnamesinde belirtilen geçici teminat. (Teklif edilen bedelin % 3 ünden az olmamak üzere geçici teminat mektubunun veya nakit teminat alındı makbuzunun başvuru dosyasına konulması gereklidir.) (Nakit teminatlar Birliğin Aksaray T.C. Vakıflar Bankası’nda bulunan 00158007293657206 nolu hesabına yatırılacaktır.)

4.1.8- İhale konusu işin tamamını veya bir kısmını alt yüklenicilere yaptırmayacağına dair taahhütname.

4.1.9- Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişilere ilişkin beyanname. İsteklinin iş ortaklığı olmaması halinde bu durumu gösterir belge.

4.1.9.1- Tüzel kişi istekli tarafından sunulan iş deneyim belgesinin, aynı tüzel kişinin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde sunulacak iş deneyim belgesinin başka bir tüzel kişiye kullandınlmayacağına ilişkin taahhütname.

4.2- Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşınması gereken kriterler:

Alt yapı işlerinde A/1V. Grup İşler

4.2.1- İş deneyim belgeleri:

İsteklinin son on beş yıl içinde yurt içinde ve yurt dışında kamu veya özel sektörde sözleşme bedelinin en az % 80’i oranında gerçekleştirdiği veya % 50’si oranında denetlendiği veyahut yönettiği idarece kusursuz kabul edilen ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili deneyimini gösteren ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi sunacaklardır. İş ortaklıklarında, pilot ortağın istenen asgari iş deneyim tutarının tamamını, diğer ortakların her birinin ise, istenen asgari iş deneyim tutarının %10’unu sağlaması gerekir. İş deneyimini gösteren belgeler, isteklinin ihale konusu iş veya benzer işlerdeki deneyimini ortaya koyan ve Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nde yazılı esas ve usullere göre düzenlenerek verilen ve değerlendirilen; iş bitirme belgesi, iş durum belgesi, iş yönetme belgesi ve iş denetleme belgesidir.

4.2.1.1- İş Deneyim Belgeleri Kamu İhale Kurumunca yayımlanan usuller çerçevesinde (İş deneyim belgesi Güncelleme Modülü kullanılarak) güncellenerek değerlendirmeye alınacaktır.

4.2.2- İsteklinin organizasyon yapısı ve personel durumu ile kaliteye ilişkin belgeler:

İstekliler ihale üzerinde kaldığı takdirde sayısı ve niteliği aşağıda belirtilen teknik personeli bu işte çalıştıracağına dair taahhütname vereceklerdir. Taahhütnamenin noterden onayı gerekmemektedir.

(Taahhüt Teknik Personel)

Pozisyonu:                  Meslek Unvanı:                       Özelliği:                            Adet

Saha Mühendisi           İnşaat Mühendisi                     En az 3 yıl tecrübeli             1

4.3- Makine ve diğer ekipmana ilişkin belgeler;

İhale üzerinde kaldığı takdirde istekli işin devamı süresince aşağıda adı, niteliği ve sayısı verilen iş makinesi ve araç-gereci işin devamı esnasında işbaşında bulunduracaktır. İstekliler, I esis, Makine, Teçhizat ve Diğer Ekipmanlar kendi malı olarak veya taahhüt ederek temin edebilirler. Aşağıda belirtilen makine ekipman isteklinin kendi malı ise buna dair belge ya da isteklinin kendi malı değilse söz konusu ekipmanı sağlayacağına dair taahhütname sunulacaktır. Taahhütname sunacak isteklilerin taahhütnamelerinin noter onaylı olması gerekmemektedir.

(Taahhüt Yapı Araçları)

1-) 2 Adet Ekskavatör

2-) 1 Kazıcı Yükleyici

3-) 1 Kamyon

4-) 1 Alın Kaynağı Makinası

4.4- Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:

4.4.1- Yapım İşleri İş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer İşlere Dair Tebliğ’de yer alan

A/IV. Grup İşler ve içme suyu yapım işleri bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecektir.

4.4.2- Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:

Ayrıca mühendislik ve mimarlık fakültelerinin inşaat bölümü mezunlarına ait diplomalar benzer iş olarak kabul edilecektir.

5- İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. İstekler ihale evrakları ile birlikte yerli istekli olduklarına dair beyanlarını sunacaklardır.

6- İhale dokümanı Aksaray Merkez İlçe Köylere Hizmet Götürme Birliğinde görülebilir ve Vakıflar Bankası Aksaray Şubesindeki 00158007286369158 Birlik hesabına 300,00 TL. yatırılarak CD ortamında temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanı satın almaları zorunludur.

7- Teklifler bizzat istekli, kanuni temsilcileri ve tüzel kişilerde temsile yetkili kişiler tarafından Komisyon Başkanlığına ihale günü olan 18.11.2015 Çarşamba günü saat 13:30’a kadar verilecektir.

8- İstekliler tekliflerini kapalı zarf halinde idareye teslim edecek olup, haddi layık teklif alınmaz ise isteklilerden 2. teklif alınabileceğinden, isteklilerin ihale saati olan; saat 13:30’da ihale salonunda şahsen veya vekâleten katılımı gerekmektedir. İstekliler tekliflerini, anahtar teslim götürü bedel teklif üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle anahtar teslim götürü bedel sözleşme düzenlenecektir.

9- Bu ihalede işin tamamı için teklif verilecektir. İhaledeki işler için kısmi teklif verilemez.

10- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 30 takvim günü olmalıdır.

11- Konsorsiyumlar ihale teklif veremezler.

12- Birlik Encümeni ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir.

Diğer Hususlar

- İhale ilanı sadece duyuru amaçlı olup, ihale ekli şartnameler doğrultusunda yapılacaktır.

- Birliğimiz 2886 ve 4734 sayılı Kanunlara tabi olmayıp, 28.04.2007 tarih ve 26506 sayılı Resmi Gazetemde yayınlanan Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliği hükümleri geçerlidir.

- Fiyat farkı ödenmeyecektir.

Aksaray Köylere Hizmet Götürme Birliği

Tarih: 2018-10-26 16:20:55
Belediye Başkanı
Evren Dinçer
  • +