E.KAPI MAHALLESİ PİRİ MEHMET PAŞA ÇARŞISI İÇİNDE BULUNAN KAFETERYALAR
İHALE İLANI  
                     
Aksaray Belediye Başkanlığı'ndan  
                     
E.KAPI MAHALLESİ PİRİ MEHMET PAŞA ÇARŞISI İÇİNDE BULUNAN KAFETERYALAR KİRALAMA İLANI  
1 - İDARENİN :     
   a) Adresi  Zincirli mahallesi Bankalar Caddesi No:55  
   b) Telefonu / Faksı  03822135492 / 03822136884  
   c) Elektronik posta adresi (varsa)  belediye@aksaray.bel.tr   
2 - İHALE KONUSU HİZMETİN :     
   a) Niteliği, türü, miktarı :           Mülkiyeti  / Tasarrufu   Belediyemize   ait    E.Kapı Mahallesi   Piri   Mehmet   Paşa   Çarşısında   bulunan Kafeteryalar, 2886  sayılı  Devlet   İhale  Kanununun  45.  maddesi  gereğince  açık  teklif  (açık artırma) usulü   ile kiraya verilecektir.  
   b) İhalesi yapılacak Yerler:  Minarecik  E.Kapı  Mahallesi  Piri  Mehmet  Paşa Çarşısında bulunan  Kafeteryalar 
3 - İHALENİN :     
   a) Yapılacağı yer  Belediye Meclis Salonu  
   b) Tarihi ve saati  21-11-2018 Saat 14:00  
                     
4- İHALEYE ÇIKARILACAK YERLERİN MUHAMMEN BEDELLERİ VE GEÇİCİ TEMİNATLARI :  
Mahalle Ada Parsel Blok Kat B. Bölüm No B. Bölüm niteliği  Bürüt Alan Yıllık Muhammen Bedeli Teminatı kaç yıllğına kiralanacağı
Ereğlikapı 7634 13 KAFE 1 Zemin Kat 1 Kafeterya  80.00 20,000.00 TL 3,000.00 TL 5 yıllığına
Ereğlikapı 7634 13 KAFE 2 Zemin Kat 1 Kafeterya  56.00 15,000.00 TL 2,250.00 TL 5 yıllığına
                     
5 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler :   
      KİŞİLERDEN       
       a  ) Kanuni İkametgah Belgesi,  
       b  ) Fotoğraflı Nüfus  Cüzdanı Örneği   
    ŞİRKET OLARAK İŞTİRAK EDECEKLER  
       a ) Ticaret ve Sanayi Odası Belgesi  
       b ) Ticaret Sicil Belgesi ve gazetesi   
       c )  İmza Sirküleri (Noterden tasdikli),  
       d ) Ayrıca istekliler adına teklifte bulunacak kimsenin vekâletnamesi ile Vekâleten iştirak edenin Noterden onaylı imza sirküsü. (2018)Yılına ait
       e )  Tebligat için Türkiye ‘de adres göstermek     
       f  ) Aksaray Belediyesi’nden ihale tarihi itibarıyla alınmış “Borcu Yoktur Belgesi”.
6 - İsteklilerin ihale saatine kadar geçici teminatı yatırmış olması gerekir. Dosya bedeli 250,00 TL dir.   
7 - İhale ile ilgili şartnameler her gün mesai saatleri içerisinde Mali Hizmetler Müdürlüğü’nde görülebilir.   
8 - İdare İhaleyi  yapıp yapmamakta serbesttir.  
9- Posta ile müracaatlar ve postadaki gecikmeler kabul edilmez.  
        İlan olunur.   
Tarih: 2018-11-09 15:06:19
Belediye Başkanı
Evren Dinçer
  • +