>İlimiz Merkez İlçesi Şifahane Mahallesinde bulunan mülkiyeti İl Özel İdaresine ait ve özellikleri içerikte belirtilen 1 adet taşınmazın 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesine göre (Açık İhale) ile satışı yapılacaktır.
İLAN
AKSARAY İL ÖZEL İDARESİ İL ENCÜMENİ İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINDAN
  1-) İlimiz Merkez İlçesi Şifahane Mahallesinde bulunan mülkiyeti İl Özel İdaresine ait ve özellikleri aşağıda belirtilen 1 
(Bir) adet taşınmazın  2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesine göre (Açık İhale)  ile  satışı yapılacaktır.
  2-) İhale 30.10.2018 Salı günü saat 11:00 da Aksaray İl Özel İdaresi toplantı salonunda İl Encümeni tarafından 1. Sı-
radan başlayarak yapılacaktır.              
  3-) Satışı yapılacak taşınmazların bilgileri aşağıdadır.
  4-) İhaleye katılabilmek için;
      A) Gerçek kişilerde aranacak şartlar;
  a) Nüfus Cüzdanı fotokopisi.
  b) Kanuni ikametgah belgesi. (2018 tarihli)
  c) Türkiye'de tebligat için adres beyanı.(Varsa telefon numarası, mail adresi)
     B) Tüzel kişilerde aranacak şartlar;
  a) Türkiye'de tebligat için adres beyanı.(Varsa telefon numarası, mail adresi)
  b) Tüzel kişilerde yetki belgesi ve imza sirküleri
  c) Tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya
Sanayi Odasından veya benzeri makamdan, 2018 yılı içerisinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge ile
tüzel kişiliğin noter tastikli imza sürkileri.            
     C) Gerçek ve Tüzel kişilerde aranacak ortak şartlar;
  a) Geçici teminatı yatırmış olması. Geçici teminat muhammen bedelin % 3'ü oranındadır.
  b) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına ihaleye katılan kişinin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli
imza sirküsü.                    
     D) Ortak girişim olması halinde aranacak şartlar;
  a) Ortak girişimlerde ortak girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin her biri (A) ve (B) bentlerinde istenilen belgeleri 
  5-) İhale ile ilgili bilgi ve belgeler ile Taşınmaz Mal Satış Şartnamesi mesai saatleri dahilinde İl Özel İdaresinden 
100,00 (Yüz TL) bedel karşılığında temin edilebilir. İhaleye katılacak olanların şartname alması zorunludur.
  6-) İhale üzerinde kalan istekli bedelini peşin olarak ödeyecek olup taksit yapılmayacaktır.  
  7-) İhale ile ilgili teklifler İhale saatine kadar Aksaray İl Encümeni (ihale Komisyonu Başkanlığına) verecektir.
  8-) İhale Komisyonu  gerekçesini gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir
  9-) İhale saatinden sonra posta ile gelen teklifler kabul edilmez. 
  İlan olunur.
   Satış (ihale) bedeli ve geçici teminat Aksaray Vakıflar Bankasındaki, Aksaray İl Özel İdaresi hesabına (IBAN NO:TR11 0001 5001 5800 7261 6104 46) yatırılacaktır. Geçici teminat ve şartname bedelleri ayrı ayrı yatırılacaktır.
30/10/2018  TARİHİNDE SATILACAK OLAN ŞİFAHANE MAHALLESİNDEKİ  ARSA
Satış Sırası Tarih S.NO Ada No Parsel No M2 Niteliği Yüzölçümü Özel İdare Hisse Miktarı M2 Fiyatı Muhammen Bedeli Geçici Teminat Bedeli
1 30.10.2018 1 3342 49 725,00 Kargir Ev Ahır ve Arsası 104/725 104,00 784,29 ₺ 81.565,71 ₺ 2.446,97 ₺
Tarih: 2018-10-26 16:20:55
Belediye Başkanı
Evren Dinçer
  • +