Mülkiyeti Belediyemize ait ilan içeriğinde bulunan eczane yerleri, 2886 Sayılı Devlet ihale Kanununun 45 nci maddesine göre açık arttırma usulu ile satışı yapılacaktır.
İHALE İLANI  
Aksaray Belediye Başkanlığı'ndan  
                         
AKSARAY BELEDİYE GAYRİMENKUL SATIŞ İHALESİ İLANI   
                         
1 - İdarenin                                   
     a) Adresi                                               :                    Zincirli mahallesi   
     b) Telefonu / Faksı                                : 03822135492 / 03822136884  
     c) Elektronik posta adresi (varsa)          : belediye@aksaray.bel.tr   
2 - İhale Konusu Hizmetin                 
  a) Niteliği, türü, miktarı                           :                                        Mülkiyeti  Belediyemize  ait aşağıda yazılı taşınmazlar, 2886 Sayılı Devlet  ihale  Kanununun  45 nci  maddesine  göre  açık  arttırma  usulu  ile  satışı yapılacaktır.   
3 - İhalenin :                 
     a) Yapılacağı yer                                  : Belediye Meclis Salonu  
     b) Tarihi ve saati                                  : 11-09-2019  Saat 14:00  
                         
4- İHALEYE ÇIKARILACAK YERLERİN MUHAMMEN BEDELLERİ VE GEÇİCİ TEMİNATLARI :  
Mahalle Ada Parsel Yüz ölçümü Nitelik Hisse Arsa payı  Kat B. Bölüm No Bürüt alan m2 B. Bölüm niteliği Muhammen bedeli  Geçici Teminat
K.Bölcek 8005 2 194,80 İşyeri Tam  1/2 Zemin Kat 1 50 İşyeri   400.000,00 TL 12.000,00 TL
K.Bölcek 8005 2 194,80 İşyeri Tam  1/2 Zemin Kat 2 50 İşyeri   400.000,00 TL 12.000,00 TL
Sebil 8060 1 331,98 İşyeri Tam Tam Zemin Kat 1 82 İşyeri   600.000,00 TL 18.000,00 TL
Taşpazar 8001 1 464,18 İşyeri Tam  1/2 Zemin Kat 1 96 İşyeri   600.000,00 TL 18.000,00 TL
Taşpazar 8001 1 464,18 İşyeri Tam  1/2 Zemin Kat 2 88 İşyeri   600.000,00 TL 18.000,00 TL
                         
5-  İHALEYE KATILABİLME ŞARTLARI VE İSTENİLEN BELGELER        
           KİŞİLERDEN                     
       a) Kanuni ikametgah Belgesi,                  
       b) Fotograflı Nüfus cüzdan fotokopisi,                
          ŞİRKET OLARAK İŞTİRAK EDECEKLERDEN            
       a) Ticaret ve Sanayi Odası belgesi                 
       b) Ticaret Sicil Belgesi                   
       c) İmza sirküleri (noterden tasdikli),                
       d)  Ayrıca istekliler adına teklifte bulunacak kimsenin vekaletnamesi ile vekaleten iştirak edenin                 .           noterden onaylı imza sirküsü (2018) yılına ait                        
       e) Tebliğat için  Türkiye de adres göstermek              
6- İsteklilerin ihale saatine kadar geçici teminatı yatırmış olması gerekir.        
7 - İhale ile ilgili şartnameler her gün mesai saatleri içerisinde Mali Hizmetler Müdürlüğü’nde görülebilir.   
8 - İdare İhaleyi  yapıp yapmamakta serbesttir.              
9- Posta ile müracaatlar ve postadaki gecikmeler kabul edilmez.        
    İlan olunur.                       
                         
Tarih: 2019-08-27 15:12:05
Belediye Başkanı
Evren Dinçer
  • +