Duyuru

METRUK YAPI DUYURUSU - 3

T.C.
AKSARAY BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü

 

Sayı    :

66507216-110.04-E.14043

 

07/09/2020

Konu  :

Yıkım

 

 

        Mahalle sakinlerinin 19.07.2019 tarih ve 916924 evrak nolu, 916570 belge nolu dilekçesiyle İlimiz Merkez İlçesi, Bahçeli Mahallesi, 3714 sokak, No:11-11/1 adresinde bulunan yapının, genel güvenlik ve asayiş bakımından tehlike arz ettiği gerekçesiyle, yıkılması talep edilmiştir.
        Düzenlenen Maili İnhidam Raporu ve Encümen Kararında ; Aksaray İli, Merkez İlçesi, Bahçeli Mahallesi, 3716 sokak, No: 10 dış kapı numaralı adresinde bulunan ve Kurtuluş mahallesi, 7495 ada, 11 parsel tapu kayıtlarına sahip taşınmaz üzerinde bulunan bina için hem yerinde hem de bilgi dosyası üzerinde incelemelerde bulunmuştur. Söz konusu taşınmaz Dudu TASASIZ, Mustafa TASASIZ ve Refik TASASIZ mülkiyetindedir.  Taşınmaz üzerinde bulunan yapının meskun mahal içerisinde bulunduğu ve çevresinde ikamet edilen binaların bulunduğu görülmüştür. Söz konusu yapı yaklaşık 45-50 yaşlarına sahip oldukça yıpranmış olduğu, tek katlı, yığma (kerpiç) olarak yapıldığı, binanın bütünlüğünün tam anlamıyla kaybolduğu, tavan döşemesinin çatısının bulunmadığı, kapı pencerelerinin bulunmadığı görülmüştür. Yapı bütünlüğü kaybolmuş, yapı malzemeleri dayanım gücünü kaybettiği gözlemlenmiş ve statik açıdan çok sağlıklı olmadığı kanaatine varılmıştır. Yapının kent estetiğine uygun bir görüntüsü olmadığı kanısına varılmıştır. 
         Ayrıca yapının dört duvarının da yıkık ve harabe olmasından dolayı bu haliyle can güvenliğini tehlikeye düşürdüğü, ilgisiz kişilerce metruk yapıya girilebileceğini ve can güvenliğini tehlikeye düşüreceği kanaatine varılmıştır.
                Yapının yaşam koşullarına uygun olmadığı Maili İnhidam Raporunda tespit edildiğinden 02.09.2020 tarih 1213 sayılı Encümen kararı ile yıkılmasının uygun olduğuna karar verilmiştir.
        3194 sayılı İmar Kanunu 39 ve 40. Maddelerine göre, … yapıların bir kısmının veya tamamının genel güvenlik ve asayiş bakımından tehlike arz eden, yıkılacak derecede tehlikeli olan evler, yapılar tespit edilerek ve yine arsalarda, evlerde ve sair yerlerde umumun sağlık ve selameti ihlal eden, şehircilik ve estetik bakımından mahsurlu görülen enkaz ve birikintiler belediyece tespit edilerek yapıların, arsaların sahiplerine tehlike derecesine göre bunun izalesi için belediyece tebligat yapılır. Yapı sahibine bu şekilde tebligat yapılamaması hâlinde bu durum tebligat yapan idarenin internet sayfasında ilan edilir ve tebligat varakası tebliğ yerine kaim olmak üzere tehlikeli yapıya asılır ve keyfiyet muhtarla birlikte bir zabıtla tespit edilir. Malik dışında binada ikamet amacıyla oturanlara da ayrıca tahliye için tebligat yapılır. Tebligatı veya ilanı müteakip 30 günü geçmemek üzere ilgili idarece belirlenen süre içinde yapı sahibi tarafından tehlikeli durumun ortadan kaldırılmaması hâlinde, tehlikenin giderilmesi veya yıkım işleri belediyece yapılır ve masrafı % 20 fazlası ile yapı sahibinden tahsil edilir. Alakalının fakruhali tevsik olunursa masraf belediye veya valilikçe bütçesinden karşılanır. Tehlike durumu o yapı ve civarının boşaltılmasını icap ettiriyorsa mahkeme kararına lüzum kalmaksızın zabıta marifetiyle derhal tahliye ettirilir.  denilmektedir …”  Mal sahibi/sahipleri metruk yapıyı (7 gün içinde yıkımın iptali için yasal yollara başvurması), 20 gün içinde yıkması gerekmektedir, aksi takdirde belediye tarafından yıkılacaktır.
        05/10/2020 Pazartesi günü mesai bitimine kadar;
        Elektrik, su, gaz vb. aboneliklerin iptal edilerek yıkıma engel olmayacak şekilde kesilmesi,
        Yapının, Kentli Servis Kayıt Sistemi, Emlak beyan harcı, masraf vb. kesilmesi,
        Harita ve İmarda güncelleme, yanan-yıkılan ruhsatı, adres, numarataj iptali,
        Yıkım esnasında çevreye toz, duman vb. yayılmaması için sulanmasına,
        Boşaltılmaması halinde kolluk kuvvetlerince boşaltılması sağlanarak Mahalle Muhtarı yediemine teslim edilmesi.
        07/10/2020 Çarşamba günü saat 09:00 da Fen İşleri Müdürlüğünce yıkım işlemine başlanacağından (araç arızası veya iş yükü fazlalığından vb. sebeplerden dolayı yıkılamaması halinde tebligat yapılmaksızın takip eden günlerde) yıkım öncesinde ve esnasında gerekli trafik ve can güvenliği önlemlerin alınması ve diğer hususların yerine getirilmesi hususunda,
        Gereğini bilgilerinize arz / rica ederim.