5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 20 ve 21. maddesi gereğince Aralık Ayı Olağan Meclis Toplantısı 06.12.2019 tarihinde Cuma günü saat 14.00’de Belediye Meclis Salonunda gündeminde bulunan maddeleri görüşmek üzere toplanacaktır

İLAN

AKSARAY BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 20 ve 21. maddesi gereğince Aralık Ayı Olağan Meclis Toplantısı 06.12.2019 tarihinde Cuma günü saat 14.00’de Belediye Meclis Salonunda gündeminde bulunan maddeleri görüşmek üzere toplanacaktır.

 

            Halkımıza önemle duyurulur.

 

 

 

GÜNDEM   :

1-) Açılış.

2-) Yoklama.

3-) Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması.

4-) Mazeretleri nedeniyle toplantıya katılamayan Meclis Üyelerine ait izin dilekçelerinin okunması ve oylanması.

5-) 01.11.2019 tarihli Kasım Ayı Olağan Meclis Toplantısı I. Oturumu ile 07.11.2019 tarihli Kasım Ayı Olağan Meclis Toplantısı II. Oturumunda alınan karar özetlerinin okunması.

6-) Parti Grupları ve Birim Müdürlükleri tarafından gündeme alınması istenilen tekliflerin ve önergelerin okunması ve ek gündem maddesi olarak gündeme alınıp alınmamalarının oylanması.

7-) İmar Tadilat Komisyonunun hazırlamış olduğu; komisyona havale edilecek tadilatların ve komisyonca hazırlanan tadilat taleplerinin görüşülmesi.

 

7.1-) Komisyona havale edilecek tadilatlar;

a- Meydan Mahallesi 493 ada 36 nolu parselde bulunan İbadet Alanına ilişkin uygulama imar planı değişikliği hk.

b- Taşpazar Mahallesi Kültürpark Özel Projelendirilecek Alana ilişkin uygulama imar planı değişikliği hk..

c- Büyükbölcek Mahallesi 4463 adanın batısında bulunan Park Alanına ilişkin uygulama imar planı değişikliği hk Kılıçaslan Mahallesi 7546 ada 1 ve 18 nolu parsellerde bulunan Konut Alanına ilişkin uygulama imar planı değişikliği hk.

d- Kılıçaslan Mahallesi 7546 ada 1 ve 18 nolu parsellerde bulunan Konut Alanına ilişkin uygulama imar planı değişikliği hk.

 

7.2-) Komisyonca hazırlanan tadilat talepleri;

a- Aksaray İli Zafer Mahallesi 6681 ada 1 nolu parsel ve 6690 ada 1 nolu parselde bulunan Rekreasyon Alanının Ticaret Alanına dönüştürülmesi talebi hk.

 

b- Aksaray İli Sağlık Mahallesi 842 ada 1 nolu parselde bulunan Kültürel Tesis Alanının Konut Alanına dönüştürülmesi hk.

c- Aksaray İli Taşpazar Mahallesi 6074 ada 8 nolu parselde bulunan Kentsel Servis Alanının 9 metrelik yola bakan cephesindeki 10 metre olan çekme mesafesinin 7 metreye düşürülmesi ve Kentsel Servis Alanına “Oto Galericiler Sitesi” ibaresinin eklenmesi talebi hk.

d- Şeyhhamit Mahallesinde bulunan Kültürel Tesis Alanı içerisindeki Yusuf Hakiki Baba Cami ve Türbesi’nin İbadet Alanı olarak ayrılması talebi hk.

e- Aksaray İli Bahçesaray Mahallesi 149 ada 8 nolu parselde bulunan Konut Alanının Ticaret Alanına dönüştürülmesi talebi hk.

f- Aksaray İli Aratol Mahçeli Mahallesi 156 ada 15 nolu parselde bulunan Bakım ve Akaryakıt İstasyonu alanının bir kısmının Otel Alanına dönüştürülmesi talebi hk.

g- Aksaray İli Kırımlı Mahallesi 463 ada 8 nolu parseldeki Sanayi Alanı içerisinden 15 metrelik ulaşım yolu geçirilmesi hk.

8-) Belediye birim müdürlüklerinden meclise havale edilen evraklar ile varsa ek gündem maddelerinin görüşülmesi.

  • İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün; daimi işçi kadrolarına geçişi yapılamayan ve mevcut pozisyonları olan geçici işçi pozisyonunda kalan 6 adet işçinin 2019 yılındaki çalışma süresini aşmayacak şekilde 2020 yılında da çalıştırılması ile ilgili hazırlanan Cetvelin onaylanması hk.
  • İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün; Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına İlişkin Esasların 11. maddesi gereğince Kentsel Tasarım Müdürlüğü’nün isminin Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü olarak değiştirilmesi hk.
  • İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün; 659 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye istinaden Maliye Hazinesi ile dava konusu taşınmazların uzlaşma yolu ile çözüme kavuşturulması için 659 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye göre hazırlanacak sulhnameyi imzalamaya, Maliye Hazinesi zararına karşılık sulhname içerisindeki Aksaray Belediyesi taşınmazlarının Maliye Hazinesi’ne devrine, sulhname içerisindeki Maliye Hazinesi’ne ait dava konusu taşınmazların Aksaray Belediyesi adına devir alınmasına ayrıca sulhnamedeki bedel farkın nakden Maliye Hazinesi’ne ödenmesi için Belediye Başkanına yetki verilmesi hk.
  • İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün; Aksaray Merkez İmar Planı sınırları içerisinde uygulamaya başlanacak otopark yönetmeliğine göre otopark ücretlerine esas bölgelerin belirlenmesi hk
  • Etüt Proje Müdürlüğünün; Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü kurumuna tahsisli Zafer Mahallesi 1140 ada 5 parsel üzerine Sevgi Evleri Sitesinin Aksaray Belediyesi tarafından yapımı ve projenin inşaat maliyetine karşılık mülkiyeti Maliye Hazinesine ait uygun görülen arsanın Aksaray Belediyesine devredilmesi, Aksaray Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile protokol yapılıp yapılmayacağı ile Maliye Hazinesine ait talepteki yerlerin inşaat maliyetini karşılamadığı takdirde mücavir alanımız içerisindeki uygun görülen Maliye Hazinesine ait parsellerin Aksaray Belediyesine devir alınıp, alınamayacağı ve belediye encümeni ile riyasete yetki verilip verilemeyeceği hk.

9-) Meclis Üyelerine ait pasaport vb. talepleri görüşülmesi.

10-) Dilek ve Temenniler

11-) Kapanış

Tarih: 2019-12-02 16:31:22
Belediye Başkanı
Dr. Evren Dinçer
  • +