Aralık Ayı Olağan Meclis Toplantısı Karar Özetleri

2019-153: ÖNERGE; Ak Parti Grubu’nun talebi üzerine gündeme alınan Hamidiye Alaca Kırımlı Mahallesinde bulunan, Veciye Hatun Kadın Aktivite Merkezi adının Kırımlı Veciye Kaşka Kadın Aktivite Merkezi  olarak değiştirilmesi hakkındaki önerge Aksaray Belediye Meclisinde okunarak yapılan işaretle oylama neticesinde talep edildiği şekliyle aynen ve oybirliği ile kabulü kararlaştırılmıştır.

 

2019-154: Medaş’ın ilgili dilekçesi ile gündeme alınan Aksaray ili Meydan Mahallesi 493 ada 36 nolu parselde bulunan İbadet Alanındaki bina tipi trafo tesisinin mevcut duruma göre plana işlenmesi talebinin İmar Tadilat Komisyonuna havalesi Aksaray Belediye Meclisinde yapılan işaretle oylama neticesinde oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

2019-155: Medaş’ın ilgili dilekçesi ile gündeme alınan Aksaray ili Taşpazar Mahallesi Kültürpark Özel Projelendirilecek alan içerisinde kalan bina tipi trafo tesisinin mevcut duruma göre plana işlenmesi talebinin İmar Tadilat Komisyonuna havalesi Aksaray Belediye Meclisinde yapılan işaretle oylama neticesinde oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

2019-156: Medaş’ın ilgili dilekçesi ile gündeme alınan Aksaray ili Büyükbölcek Mahallesi 4463 adanın batısında bulunan Park Alanında bulunan bina tipi trafo tesisinin mevcut duruma göre plana işlenmesi  talebinin İmar Tadilat Komisyonuna havalesi Aksaray Belediye Meclisinde yapılan işaretle oylama neticesinde oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

2019-157: Ramazan ADAK ve Tuncay YARAR’ın ilgili dilekçeleri ile Aksaray ili Kılıçaslan Mahallesi 7546 ada 1 ve 18 nolu parsellerin birleştirilerek emsal ve kat değerlerinin düzenlenmesi talebinin İmar Tadilat Komisyonuna havalesi Aksaray Belediye Meclisinde yapılan işaretle oylama neticesinde oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

 

2019-158: Zafer Mahallesi 6681 ada 1 nolu parsel ve 6690 ada 1 nolu parselde bulunan Rekreasyon Alanının Ticaret Alanına dönüştürülmesi; Komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmediğinden raporun komisyondan geldiği şekliyle aynen ve oy birliği ile kabulü kararlaştırılmıştır.

2019-159: Sağlık Mahallesi 842 ada 1 nolu parselde bulunan Kültürel Tesis Alanının Konut alanına dönüştürülmesi; Komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmediğinden raporun komisyondan geldiği şekliyle aynen ve oy birliği ile kabulü kararlaştırılmıştır.

 

 

2019-160: Taşpazar Mahallesi 6074 ada 8 nolu parselde bulunan Kentsel Servis Alanının 9 metrelik yola bakan cephesindeki 10 metre olan çekme mesafesinin 7 metreye düşürülmesi ve Kentsel Servis Alanına “Oto Galericiler Sitesi” ibaresinin eklenmesi; Komisyonumuzca oybirliği ile uygun görüldüğünden raporun komisyondan geldiği şekliyle aynen ve oy birliği ile kabulü kararlaştırılmıştır

 

2019-161: Şeyhhamit Mahallesinde  Darphane ve Yusuf Hakiki Baba Türbesine ait, Konya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunca 15.11.2019 tarih ve 6511 sayılı kararıyla uygun görülen imar planı değişikliğinin onanması; Komisyonumuzca oybirliği ile uygun görüldüğünden raporun komisyondan geldiği şekliyle aynen ve oy çokluğu ile kabulü kararlaştırılmıştır

 

2019-162:Bahçesaray Mahallesi 149 ada 8 nolu parselde bulunan Konut Alanının Ticaret Alanına dönüştürülmesi; Komisyonumuzca oybirliği ile uygun görüldüğünden raporun komisyondan geldiği şekliyle aynen ve oy birliği ile kabulü kararlaştırılmıştır.

 

2019-163:Aratol Bahçeli Mahallesi 156 Ada 15 nolu parselde bulunan Bakım ve Akaryakıt İstasyonu alanının bir kısmının Otel Alanına dönüştürülmesi; Komisyonumuzca oybirliği ile uygun görüldüğünden raporun komisyondan geldiği şekliyle aynen ve oy çokluğu ile kabulü kararlaştırılmıştır.

 

2019-164: Kırımlı Mahallesi 463 ada 8 nolu parseldeki Sanayi Alanı içerisinden 15 metrelik trafik yolu geçirilmesi; Komisyonumuzca oybirliği ile uygun görüldüğünden raporun komisyondan geldiği şekliyle aynen ve oy çokluğu ile kabulü kararlaştırılmıştır.

 

2019-165: İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün; 5620 Sayılı Kamuda Geçici İşçi Pozisyonlarında Çalışanların Sürekli İşçi Kadrolarına veya Sözleşmeli Personel Statüsüne Geçirilmeleri hakkında kanun hükümleri gereğince, daimi işçi kadrolarına geçişi yapılamayan ve mevcut pozisyonları olan geçici işçi pozisyonunda kalan 6 adet işçinin 2019 yılındaki çalışma süresini aşmayacak şekilde 2020 yılında da çalıştırılması ile ilgili hazırlanan Geçici İşçi Vize hakkındaki teklifi ile Geçici İşçi Vize Teklif Cetveli Aksaray Belediye Meclisinde okunarak yapılan işaretle oylama neticesinde teklifin müdürlüğünden geldiği şekliyle aynen ve oybirliğiyle kabulü kararlaştırılmıştır.

 

2019-166:İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün; Kentsel Tasarım Müdürlüğünün isminin Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü olarak değiştirilmesi ile ilgili hazırlanan “Boş Kadro Değişikliği” konulu teklifi ile (II) Sayılı Boş Kadro Değişiklik Cetveli Aksaray Belediye Meclisinde okunarak yapılan işaretle oylama neticesinde teklifin müdürlüğünden geldiği şekliyle aynen ve oybirliği ile kabulü kararlaştırılmıştır.

 

2019-167: İmar ve Şehircilik  Müdürlüğü’nün; 659 Sayılı Kanun Hükmünde kararnameye göre hazırlanacak sulhnameyi imzalamaya, Maliye Hazinesi zararlarına karşılık sulhname içerisindeki Aksaray Belediyesi taşınmazlarının Maliye Hazinesine devrine, sulhname içerisindeki Maliye Hazinesine ait dava konusu taşınmazların Aksaray Belediyesi adına devir alınmasına, ayrıca sulhnamedeki bedel farkın nakden Maliye Hazinesine ödenmesi için Belediye Başkanına yetki verilip verilemeyeceği hakkındaki teklifi Aksaray Belediye Meclisinde okunarak yapılan işaretle oylama neticesinde teklifin Müdürlüğünden geldiği şekliyle aynen ve oy birliği ile kabulü kararlaştırılmıştır.

 

2019-168: İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün; Aksaray Merkez İmar Planı sınırları içerisinde uygulamaya başlanacak otopark ücretine esas bölgelerin belirlenmesi ile ilgili hazırlanan “Otopark Sınırları Hk.”konulu teklifi Aksaray Belediye Meclisinde okunarak yapılan işaretle oylama neticesinde teklif Müdürlüğünden geldiği şekliyle aynen ve oy birliği ile kabulü kararlaştırılmıştır.

 

2019-169: Etüt Proje Müdürlüğünün; 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 75/a maddesine istinaden Aile ve Çalışma Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile protokol yapılıp yapılamayacağı, kurumlarına tahsisli Zafer Mahallesi 1140 ada 5 nolu parsel üzerine Sevgi Evleri Sitesinin Aksaray Belediyesi tarafından yapılıp yapılamayacağı, projenin inşaat maliyetine karşılık mülkiyeti Maliye Hazinesine ait yukarıdaki parsellerin ve inşaat maliyetini karşılamadığı takdirde mücavir alanımız içerisindeki uygun görülen Maliye Hazinesine ait parsellerin Aksaray Belediyesine devir alınıp alınamayacağı ve belediye encümeni ile riyasete yetki verilip verilemeyeceği ile ilgili hazırlanan “Sevgi Evleri Yapımı Hk.” konulu teklifi Aksaray Belediye Meclisinde okunarak yapılan işaretle oylama neticesinde teklifin müdürlüğünden geldiği şekliyle aynen ve oybirliğiyle kabulü kararlaştırılmıştır.

 

2019-170: Belediye Meclis Üyemiz Sayın Koray YILDIRIM’ın Hizmet Damgalı Pasaport alabilmesi için vermiş olduğu izin dilekçesi, Aksaray Belediye meclisinde okunarak yapılan işaretle oylama neticesinde talep edilen şekliyle ve oy birliğiyle kabulü kararlaştırılmıştır.

 

2019-171: Belediye Meclis Üyemiz Sayın Nurettin YAR’ın Hizmet Damgalı Pasaport alabilmesi için vermiş olduğu izin dilekçesi, Aksaray Belediye meclisinde okunarak yapılan işaretle oylama neticesinde talep edilen şekliyle ve oy birliğiyle kabulü kararlaştırılmıştır.

 

Son gündem maddesinde meclis üyelerine dilek ve temennilerinin olup olmadığı sorularak bir sonraki meclis toplantısı olan 2020 yılı Ocak Ayı Meclis Toplantısının       3 Ocak 2020 Cuma günü saat 14.00’de yapılacağı bilgisi verilerek, yılın olağan son meclis toplantısı olan Aralık Ayı Olağan Meclis Toplantısı sona erdirildi.

Tarih: 2019-12-13 13:39:31
Belediye Başkanı
Dr. Evren Dinçer
  • +