Duyuru

AKSARAY BELEDİYE BAŞKANLIĞI ZABITA MEMURU ALIMI İLANI

AKSARAY BELEDİYE BAŞKANLIĞI ZABITA MEMURU ALIMI İLANI

 

   Aksaray Belediye Başkanlığı bünyesinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere; Belediye Zabıta Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla zabıta memuru alınacaktır. 

NOT: Kamu kurum ve kuruluşlarına girişte HES kodu zorunludur.Başvuruda bululunacakların HES kodu bulundurması önemle rica olunur.

 

 

Sıra No

 

Kadro Unvanı

 

Kadro Sınıfı

 

Kadro Derecesi

 

Kadro Adedi

 

Niteliği

 

Cinsiyeti

 

KPSS  Puan Türü

 

KPSS Taban Puanı

 

 

1

 

 

Zabıta Memuru

 

 

GİH

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

4

 

Herhangi bir lisans

Programından mezun olmak, En az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak

 

 

Kadın/Erkek

 

 

KPSS P3

 

                                60

 

2

 

  Zabıta Memuru

 

  GİH

 

 

9

 

 

 

6

 

Mahalli İdareler,

Mahalli İdareler(Zabıta),

Yerel Yönetimler

önlisans

Programlarının birinden mezun olmak,

En az B sınıfı sürücü

Belgesine sahip

olmak

 

 

Kadın/Erkek

 

KPSS P93

 

  60

 

3

 

  Zabıta Memuru

 

  GİH

 

 

    10

 

 

 

    12

Lise veya dengi okul mezunu olmak. En az B Sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.

 

Kadın/Erkek

 

KPSS P94

 

  60

 

BAŞVURU GENEL VE ÖZEL ŞARTLARI:

         Belediyemizin alım yapacağı yukarıda belirtilen boş zabıta memuru kadroları için yapılacak başvurularda uyulması gereken genel ve özel şartlar aşağıda belirtilmiştir.

1.BAŞVURU GENEL ŞARTLARI:

İlan edilen boş zabıta memuru kadrolarına atanmak için başvuracak adayların, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinin (A) fıkrasında belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir.

 

1-Türk vatandaşı olmak,

 

2- Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

 

3- Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

 

4- Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

 

5-Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek bedensel engeli veya akıl hastalığı bulunmamak.

 

6- İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.

 

2.BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI:

 

1- Başvuruda bulunacak lisans mezunu adayların 2018-KPSS P3,  Önlisans mezunu adayların ise 2018-KPSS P93 ve lise veya dengi okul mezunu adayların ise 2018-KPSS P94 puan türünde Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS) en az 60 puan almış olması gerekmektedir,

 

2- Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak,

 

3- 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen genel şartların yanı sıra Belediye Zabıta Yönetmeliğinin 13/A maddesindeki özel şartlara göre, zabıta memuru kadrolarına başvuru yapılabilmesi için; tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak ve boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kilogramdan fazla fark olmamak. Boy ve kilo tespitleri belediyemizce yapılacaktır.

 

   4- 13.10.1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen en az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,

 

5- Sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış (13.10.1990 ve sonrası doğumlular) olmak,

 

 

3.BAŞVURU ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER:

Başvuru sırasında;

 

1- Başvuru Formu ( Tıkla İndir ), Belediyemiz İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünden ve ya Belediyemizin www.aksaray.bel.tr internet adresinden temin edilebilecektir.

 

2- Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının aslı veya kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi,

 

3- Diploma veya Mezuniyet Belgesinin aslı veya noter onaylı örneği veya e-devlet üzerinden alınan barkodlu öğrenim belgesi (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilecektir),

 

4- Yabancı Okul Mezunları için Denklik Belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilecektir),

 

5- KPSS Sonuç Belgesinin ÖSYM’nin internet sitesinden alınan doğrulama kodlu bilgisayar çıktısı,

 

6- Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair yazılı beyanı,

 

7- Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair yazılı beyanı ( Tıkla İndir ),

 

8- Sürücü belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilecektir),

 

9- Son altı ay içerisinde çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf (1 adedi forma yapıştırılacak)

 

4. BAŞVURU YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ VE SÜRESİ:

Adaylar, sözlü sınav ve uygulamalı sınava katılabilmek için;

               

 • Yukarıda sayılan başvuru belgelerini, 14/ 09/ 2020 - 18/ 09/ 2020 tarihleri arasında (09:00-16:30 saatlerinde) Aksaray Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne şahsen teslim etmeleri gerekmektedir,

 

 • Adayların boy ve kilo ölçümü başvuru tarihleri arasında Belediyemizce yapılacaktır.

 

 • Eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

 

 • Başvurular şahsen yapılacak olup posta ve e-posta yoluyla yapılacak başvurular dikkate alınmayacaktır.

 

 

5.BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ, BAŞVURUSU KABUL EDİLENLERİN İLANI:

 

 • T.C. Kimlik Numarası ile ÖSYM kayıtlarının uyumunu kontrol etmek suretiyle adaylar KPSS puanlarına göre sıralanarak, en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere atama yapılacak her bir unvan için boş kadro sayısının beş katı oranında aday sınava çağrılacaktır.

 

 •  Sınava çağrılacak son sıradaki adayla aynı puana sahip olan diğer adaylar da sınava çağrılacaktır.

 

 •   Sınava girmeye hak kazanan adaylar ve KPSS puanları ile sınav yeri ve zamanı başvuruların değerlendirilmesine müteakip belediyemizin www.aksaray.bel.tr resmi internet adresinden 01/10/2020 tarihinde ilan edilecektir,

 

 • Başvuruları kabul edilip sınava girmeye hak kazanan adaylara, belediyemizce düzenlenen ve adayların kimlik bilgileri ile sınav yeri ve tarihinin bulunduğu “Sınav Giriş Belgesi ” gönderilecektir. Bu belge, sınava girişte ibraz edilecektir.

 

 • Sınav giriş belgesi, sınava girmeye hak kazanan adaylara başvuru formunun iletişim bilgileri bölümünde belirtmiş olduğu adrese gönderilecektir. Başvuru formunda belirtilmiş olan adres tebligat adresi olarak kabul edilecek olup, hatalı adres bildirimleri başvuranın sorumluluğundadır.
 • Hatalı adres bildirimi sebebiyle postada oluşabilecek gecikmeler veya postanın ulaşmamasından Aksaray Belediyesi sorumlu tutulamayacaktır.

 

 • Sınava katılma hakkı elde edemeyen adaylara herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.

6. SINAVIN TÜRÜ, YERİ, ZAMANI VE KONULARI:

Zabıta Memuru alımı için sözlü ve uygulamalı sınav yapılacak olup; sözlü ve uygulamalı sınav 13/10/2020 tarihinde saat 09.00’da başlamak üzere Aksaray Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünde yapılacaktır. Sözlü ile uygulamalı sınav aynı gün içerisinde bitirilemez ise ertesi gün sınava devam edilecektir.

 Belediye, başvurulardan KPSS başarı puanlarına göre sıralayarak en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere atama yapılacak boş kadro sayısının beş katı oranında adayı sınava çağıracaktır.                 

Sınav Konuları:

1. Sözlü Sınav:

a) Türkiye Cumhuriyeti Anayasası,

b) Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi,

c) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,

            d) Mahalli idarelerle ilgili temel mevzuat konularını kapsar.

2. Uygulamalı Sınav:

           Kadro unvanına ilişkin mesleki bilgi ve yeteneğin ölçülmesi ile sportif dayanıklılık gibi özelliklerin ölçülmesini kapsayacak şekilde yapılacaktır.

7. SINAV DEĞERLENDİRME - SONUÇLARA İTİRAZ:

 

 1. Sözlü sınav, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, Mahalli İdareler ile ilgili temel mevzuat konularında yirmi beşer puan olmak üzere toplamda 100 puan üzerinden; uygulamalı sınav da 100 tam puan üzerinden yapılır.
 2. Sınavda değerlendirme; sözlü sınavın %50’ si, uygulamalı sınavın %50’ si alınarak sınav puanı hesaplanır. Sınavda başarılı sayılmak için en az 60 puan alınması şarttır.
 3. Adayların atamaya esas başarı puanı, bu maddenin (b) bendinde belirtilen sınav puanı ile KPSS puanının aritmetik ortalaması alınmak suretiyle belirlenecek ve Belediyemizin internet adresinde ilan edilecektir.
 4. Adayların atanmaya esas başarı puanlarının aynı olması halinde KPSS puanı yüksek olana öncelik tanınır.
 5. En yüksek başarı puanından başlamak üzere atama yapılacak kadro sayısı kadar asıl aday ve asıl aday sayısı kadar da yedek aday belirlenecektir. Asıl ve yedek aday listeleri belediyemizin internet adresinde (www.aksaray.bel.tr) ilan edilecek ve listede yer alanlara ayrıca yazılı tebligat yapılacaktır.

 

    Sınav Kurulu; sınav sonunda personel alımı için ilana çıktığı kadrolardan, başarı puanlarını düşük bulduğu veya yeterli bulmadığı takdirde sınav duyurusunda ilan edilenlerin bir kısmını ya da hiçbirini alıp almama hakkına sahiptir.

 

Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve bunların atamaları yapılmaz. Bu gibi durumları tespit edilenlerin atamaları yapılmış olsa dahi atamaları iptal edilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.

 

Sınav sonuçlarına, başarı listesinin belediyemizin internet adresinde (www.aksaray.bel.tr) ilanından itibaren yedi gün içinde yazılı olarak itiraz edilebilir. İtirazlar, sınav kurulu tarafından yedi gün içerisinde sonuçlandırılır ve ilgiliye yazılı olarak bilgi verilir.

 

İlan Olunur.

                                                                                                                                                     Aksaray Belediye Başkanlığı