Duyuru

METRUK YAPI DUYURUSU - 1

T.C.
AKSARAY BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü

 

Sayı    :

66507216-110.04-E.13539

 

28/08/2020

 

Konu  :

Yıkım

 

 

 

        1018 ada 79 parsel Munise SARIKAYA (Cafer evladı) varisleri Cemile SARIKAYA, Yeter SARIKAYA, Fatma SARIKAYA, Döndü SARIKAYA, Songül SARIKAYA, Birsen SARIKAYA, Besime SARIKAYA,
        1018 ada 77 parsel İsmail KAYNAK (Halil evladı) varisleri 

        Aksaray Valiliği İl Emniyet Müdürlüğünün 08.02.2018 tarih 62192/9 sayılı yazıları ile, Aksaray Belediyesi’ne 23.03.2020 tarih ve 7572 dilekçe takip sayılı, vatandaş dilekçesinde; Zafer Mah. 6823 Sok. 1018 ada, 77 parsel ile 79 parselde bulunan metruk yapıların tehlike arz ettiği ve kullanılmadığı için kötü amaçlı kişilerin barınağı haline geldiği bildirilmiştir.

14.03.2018 tarih 23635644-249-E.1934, 03.09.2019 Tarih E.14988 sayılı İçişleri Bakanlığının yazısı, diğer yazılar, kanunlar ve yönetmeliklere istinaden; ‘…ülkemizde başta PKK olmak üzere, terör örgütlerinin gelirlerinin büyük bir bölümünü uyuşturucu madde kaçakçılığından elde ettikleri görülmektedir. Terörle aktif mücadele konseptimiz çerçevesinde, uyuşturucu kaçakçılığı ve organize suç örgütlerine karşı da başarılı operasyonlar olması için insanların can ve mal güvenliğini tehdit eden, çevre kirliliğine yol açan ve kent estetiğine uygun olmayan metruk binaların ve enkazlarının uyuşturucu kaçakçılığı ve kullanımına, sigara kaçakçılığı, bu maddelerin ve silah, bomba gibi silahların saklanması ve gizlenmesi gibi amaçlarla kullanıldığı ve ayrıca bağımlılıkla etkin mücadele etmek,  mal ve can güvenliğini sağlamak amacıyla…’ yıkılması için kurumları, belediyeleri ve valilikleri görevlendirmiştir.

        Aksaray Belediyesi, Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ile İl Emniyet Müdürlüğünde görevli personellerden oluşan Teknik Heyet, Zafer Mah. 6823. Sok. 1018 Ada, 77 parsel ile 79 parselde bulunan Maliye Hazinesine ait olan taşınmazlar üzerindeki yapılara giderek yerinde incelemelerde bulunmuştur. 77 parselde bulunan yapının tek katlı olduğu, yığma bina yapım tekniğine uygun olmadan inşa edildiği, yatay ve düşey hatıllarının bulunmadığı görülmüştür. Yapı duvarlarında yer yer yarılmalar ve ayrılmalar mevcuttur. Yıkılmasın diye köşelerden kereste ile desteklenmiş durumdadır. Duvar örgüsünde tuğla ve bims birlikte kullanılmış aralarındaki harç niteliğini kaybetmiş durumdadır. Duvar yüzeyindeki sıvalar büyük oranda dökülmüştür. Yapı düz torak damlı olup çatısı bulunmamaktadır. Yapının ahşap ve demir sac olmak üzere 2 adet kapısı mevcuttur. Pencereler ahşap doğramalı ve tel örgü kaplıdır. Ahşaplar eskimiş niteliğini kaybetmiştir.

        79 parsel üzerinde bulunan yapı da yığma tekniğine uygun yapılmamıştır. Doğu ve batı cepheleri yıkılmış, tavanı çökmüş, yapı bütünlüğü bozulmuştur. Duvar örgüsünde tuğla ve bims birlikte kullanılmış ara harcı niteliğini kaybetmiştir. Ayakta kalan duvarlar yer yer kerestelerle desteklenmiştir. Kapılar ahşap, pencereler ahşap doğramalı tel örgülü olup yıpranmış durumdadır.

        Emniyet ve asayiş açısından değerlendirildiğinde 1018 ada 77 ve 79 parsellerde bulunan metruk yapıların kapıları zincirlerle ve anahtarla kilitli, pencereleri tahtalarla kapalı olmasına rağmen bimekan şahısların, alkol ve uyuşturucu madde kullanan şahısların evin yıkık bölümlerinden içeri girip tehlike arz edeceği tespit edilmiştir. Ayrıca yapıların yıkılma tehlikesi bulunduğu, etraftaki birinin üzerine yıkılması sonucu adli vaka oluşma riski vardır.

                Yapının yaşam koşullarına uygun olmadığı Maili İnhidam Raporunda tespit edildiğinden 26.08.2020 tarih 1178 sayılı Encümen kararı ile yıkılmasının uygun olduğuna karar verilmiştir.

        3194 sayılı İmar Kanunu 39 ve 40. Maddelerine göre, … yapıların bir kısmının veya tamamının genel güvenlik ve asayiş bakımından tehlike arz eden, yıkılacak derecede tehlikeli olan evler, yapılar tespit edilerek ve yine arsalarda, evlerde ve sair yerlerde umumun sağlık ve selameti ihlal eden, şehircilik ve estetik bakımından mahsurlu görülen enkaz ve birikintiler belediyece tespit edilerek yapıların, arsaların sahiplerine tehlike derecesine göre bunun izalesi için belediyece tebligat yapılır. Yapı sahibine bu şekilde tebligat yapılamaması hâlinde bu durum tebligat yapan idarenin internet sayfasında ilan edilir ve tebligat varakası tebliğ yerine kaim olmak üzere tehlikeli yapıya asılır ve keyfiyet muhtarla birlikte bir zabıtla tespit edilir. Malik dışında binada ikamet amacıyla oturanlara da ayrıca tahliye için tebligat yapılır. Tebligatı veya ilanı müteakip 30 günü geçmemek üzere ilgili idarece belirlenen süre içinde yapı sahibi tarafından tehlikeli durumun ortadan kaldırılmaması hâlinde, tehlikenin giderilmesi veya yıkım işleri belediyece yapılır ve masrafı % 20 fazlası ile yapı sahibinden tahsil edilir. Alakalının fakruhali tevsik olunursa masraf belediye veya valilikçe bütçesinden karşılanır. Tehlike durumu o yapı ve civarının boşaltılmasını icap ettiriyorsa mahkeme kararına lüzum kalmaksızın zabıta marifetiyle derhal tahliye ettirilir.  denilmektedir …”  Mal sahibi/sahipleri metruk yapıyı (7 gün içinde yıkımın iptali için yasal yollara başvurması), 20 gün içinde yıkması gerekmektedir, aksi takdirde belediye tarafından yıkılacaktır.

        28/09/2020 Pazartesi günü mesai bitimine kadar;

        Elektrik, su, gaz vb. aboneliklerin iptal edilerek yıkıma engel olmayacak şekilde kesilmesi,

        Yapının, Kentli Servis Kayıt Sistemi, Emlak beyan harcı, masraf vb. kesilmesi,

        Harita ve İmarda güncelleme, yanan-yıkılan ruhsatı, adres, numarataj iptali,

        Yıkım esnasında çevreye toz, duman vb. yayılmaması için sulanmasına,

        Boşaltılmaması halinde kolluk kuvvetlerince boşaltılması sağlanarak Mahalle Muhtarı yediemine teslim edilmesi.

        30/09/2020 Çarşamba günü saat 09:00 da Fen İşleri Müdürlüğünce yıkım işlemine başlanacağından (araç arızası veya iş yükü fazlalığından vb. sebeplerden dolayı yıkılamaması halinde tebligat yapılmaksızın takip eden günlerde) yıkım öncesinde ve esnasında gerekli trafik ve can güvenliği önlemlerin alınması ve diğer hususların yerine getirilmesi hususunda,

 Gereğini bilgilerinize arz / rica ederim.