Duyuru

METRUK YAPI DUYURUSU - 2

T.C.
AKSARAY BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü

 

Sayı    :

66507216-110.04-E.14044

 

07/09/2020

Konu  :

Yıkım

 

 

Bayram Ali Çevik,

 Hami Dağ varisleri; Keziban Dağ, Nuri Dağ, İsmail Dağ, Ramazan Dağ, Cumali Dağ.

         Aksaray Valiliği İl Emniyet Müdürlüğünün 08.02.2018 Tarih, 62192/9 sayılı yazıları ile, Aksaray Belediyesi’ne 29.06.2020 Tarih ve 15476 evrak nolu, 9112701 dilekçe takip sayılı mahalle muhtarının dilekçesinde dilekçesiyle İlimiz Merkez İlçesi, Bahçeli Mahallesi, 3873 sokak, No:9 adresinde bulunan yapının, genel güvenlik ve asayiş bakımından tehlike arz ettiği gerekçesiyle, yıkılması talep edilmiştir.
       Düzenlenen Maili İnhidam Raporda ve Encümen Kararında; Aksaray İli, Merkez İlçesi, Bahçeli Mahallesi, 3873 sokak, No: 9 dış kapı numaralı adresinde bulunan ve Kurtuluş mahallesi, 7497 ada, 2 parsel tapu kayıtlarına sahip taşınmaz üzerinde bulunan bina için hem yerinde hem de bilgi dosyası üzerinde incelemelerde bulunmuştur. Söz konusu taşınmaz Bayram Ali ÇEVİK, Hilmi DAĞ ve Maliye Hazinesi mülkiyetindedir.  Taşınmaz üzerinde bulunan yapının meskun mahal içerisinde bulunduğu ve çevresinde ikamet edilen binaların bulunduğu görülmüştür. Söz konusu yapı yaklaşık 40-50 yaşlarına sahip oldukça yıpranmış olduğu, tek katlı, yığma (kaba yonulu taş duvar ile karışık derzli, kerpiç harçlı yapılmış ve üzeri beton sıva yapılmış) olarak yapıldığı, tavan döşemesinin yuvarlak kesitli ahşap kirişler ile yapılıp hasır ile örtülmüş olduğu, çatısının ahşap oturtma çatı yapıldığı ve bir kısmının sökülmüş olduğu, bazı duvarlarında çeşitli sebeplerle oluşmuş derin çatlakların bulunduğu, kapı ve pencerelerin oldukça yıpranmış olduğu ve bazı bölümlerinde sökülmüş olduğu, sıvalarının bazı kısımlarında dökülmüş olduğu, bina içerisinde ateş yakılarak zarar verildiği, bina çevresinde enkaz ve moloz atıklarının bulunduğu görülmüştür. Yapı bütünlüğü kaybolmuş, yapı malzemeleri dayanım gücünü kaybettiği gözlemlenmiş ve statik açıdan çok sağlıklı olmadığı kanaatine varılmıştır. Yapının kent estetiğine uygun bir görüntüsü olmadığı kanısına varılmıştır.
                Ayrıca yapının dışarıya yönelik kapı ve pencerelerinin açık olması nedeniyle binaya ilgisiz kişi ve kişilerce rahatlıkla girilebilir olduğu, bu yönüyle herhangi bir güvenlik önlemine sahip olmadığı, bina içerisinde alkol şişelerinin bulunduğu, binanın suç işlemeye ve suç işleyen şüphelilerin saklanmasına olanak verebilecek durumda tehlike arz ettiği de görülmüştür.
                Binanın komşu parselde bulunan binaya bitişik yapılmış olduğu görülmüştür. Bu nedenle yıkım işlemi gerçekleştirilmesi durumunda yan binanın zarar görülmemesi adına gerekli tüm güvenlik tedbirlerin alınması komisyonumuzca önerilmektedir.

                Yapının yaşam koşullarına uygun olmadığı Maili İnhidam Raporunda tespit edildiğinden 02.09.2020 tarih 1198 sayılı Encümen kararı ile yıkılmasının uygun olduğuna karar verilmiştir.

        3194 sayılı İmar Kanunu 39 ve 40. Maddelerine göre, … yapıların bir kısmının veya tamamının genel güvenlik ve asayiş bakımından tehlike arz eden, yıkılacak derecede tehlikeli olan evler, yapılar tespit edilerek ve yine arsalarda, evlerde ve sair yerlerde umumun sağlık ve selameti ihlal eden, şehircilik ve estetik bakımından mahsurlu görülen enkaz ve birikintiler belediyece tespit edilerek yapıların, arsaların sahiplerine tehlike derecesine göre bunun izalesi için belediyece tebligat yapılır. Yapı sahibine bu şekilde tebligat yapılamaması hâlinde bu durum tebligat yapan idarenin internet sayfasında ilan edilir ve tebligat varakası tebliğ yerine kaim olmak üzere tehlikeli yapıya asılır ve keyfiyet muhtarla birlikte bir zabıtla tespit edilir. Malik dışında binada ikamet amacıyla oturanlara da ayrıca tahliye için tebligat yapılır. Tebligatı veya ilanı müteakip 30 günü geçmemek üzere ilgili idarece belirlenen süre içinde yapı sahibi tarafından tehlikeli durumun ortadan kaldırılmaması hâlinde, tehlikenin giderilmesi veya yıkım işleri belediyece yapılır ve masrafı % 20 fazlası ile yapı sahibinden tahsil edilir. Alakalının fakruhali tevsik olunursa masraf belediye veya valilikçe bütçesinden karşılanır. Tehlike durumu o yapı ve civarının boşaltılmasını icap ettiriyorsa mahkeme kararına lüzum kalmaksızın zabıta marifetiyle derhal tahliye ettirilir.  denilmektedir …”  Mal sahibi/sahipleri metruk yapıyı (7 gün içinde yıkımın iptali için yasal yollara başvurması), 20 gün içinde yıkması gerekmektedir, aksi takdirde belediye tarafından yıkılacaktır.

        05/10/2020 Pazartesi günü mesai bitimine kadar;

        Elektrik, su, gaz vb. aboneliklerin iptal edilerek yıkıma engel olmayacak şekilde kesilmesi,

        Yapının, Kentli Servis Kayıt Sistemi, Emlak beyan harcı, masraf vb. kesilmesi,

        Harita ve İmarda güncelleme, yanan-yıkılan ruhsatı, adres, numarataj iptali,

        Yıkım esnasında çevreye toz, duman vb. yayılmaması için sulanmasına,

        Boşaltılmaması halinde kolluk kuvvetlerince boşaltılması sağlanarak Mahalle Muhtarı yediemine teslim edilmesi.

        07/10/2020 Çarşamba günü saat 10:00 da Fen İşleri Müdürlüğünce yıkım işlemine başlanacağından (araç arızası veya iş yükü fazlalığından vb. sebeplerden dolayı yıkılamaması halinde tebligat yapılmaksızın takip eden günlerde) yıkım öncesinde ve esnasında gerekli trafik ve can güvenliği önlemlerin alınması ve diğer hususların yerine getirilmesi hususunda,

 Gereğini bilgilerinize arz / rica ederim.

 

 

(e-İmzalıdır)
Mustafa KARAHANCI
Belediye Başkan Yardımcısı