Duyuru

METRUK YAPI YIKIM DUYURUSU

          Bayrambaba Mahallesinden Mahalle Muhtarı ve vatandaşların  14.02.2022 tarih, 3945 sayılı dilekçesi, mahallelinin 2022/3323  sayılı ve 05.05.2022 tarih 10772 nolu dilekçeleri ile İlimiz Merkez İlçesi, Bayrambaba Mahallesi, 3507. Sokak , No:34 adresinde,  6749 ada, 8 parsel yakınında bulunan yapının, genel güvenlik ve asayiş bakımından tehlike arz ettiği, metruk yapı olduğu gerekçesiyle, yıkılması talep edilmiştir.
            
İçişleri Bakanlığının 114.03.2018/E.1934, 19.07.2019/E.12815, 11.10.2021/E.16420 sayılı yazıları, Aksaray Valiliği 25.11.2021/E.9070 sayılı yazısı, diğer yazılar, kanunlar ve yönetmeliklere istinaden; ‘Kamu düzeni ve güvenliğinin muhafazası, kent estetiğinin sağlanması, çevre kirliliğinin önlenmesi, uyuşturucu/uyarıcı madde temini ve kullanımını başta olmak üzere suç ve suçlu ile mücadeledeki etkinliğin devem ettirilmesi vb. amaçlarla ülke genelinde bulunan metruk binaların tespit edilmesi, iyileştirilmesi/rehabilite edilmesi, yıkılması ve/veya fiziki tedbirlerin alınması, güvenlik önlemlerin arttırılması, …ülkemizde başta PKK olmak üzere, terör örgütlerinin gelirlerinin büyük bir bölümünü uyuşturucu madde kaçakçılığından elde ettikleri görülmektedir. Terörle aktif mücadele konseptimiz çerçevesinde, uyuşturucu kaçakçılığı ve organize suç örgütlerine karşı da başarılı operasyonlar olması için insanların can ve mal güvenliğini tehdit eden, çevre kirliliğine yol açan ve kent estetiğine uygun olmayan metruk binaların ve enkazlarının uyuşturucu kaçakçılığı ve kullanımına, sigara kaçakçılığı, bu maddelerin ve silah, bomba gibi silahların saklanması ve gizlenmesi gibi amaçlarla kullanıldığı ve ayrıca bağımlılıkla etkin mücadele etmek,  mal ve can güvenliğini sağlamak amacıyla…’ Metruk binaların yıkılması veya güvenlik önlemlerinin alınması için kurumları, belediyeleri ve valilikler görevlendirilmiştir.
        11.05.2022 tarih 402 sayılı Encümen kararı ile; 
Kamu Kurumlarında görevli mühendislerden oluşan Teknik Heyet 09.05.2022 tarihinde; tarihinde Aksaray İli, Merkez İlçesi, Bayrambaba Mahallesi, 3507. Sokak No:34 dış kapı numaralı adresinde bulunan ve 6749 ada, 8 parsel yakınında bulunan bina için hem yerinde hem de bilgi dosyası üzerinde incelemelerde bulunmuştur. Söz konusu taşınmaz Arif DUYGULU’ya aittir.  
Taşınmaz üzerinde bulunan yapının meskûn mahal içerisinde bulunduğu ve çevresinde ikamet edilen binaların bulunduğu görülmüştür. Söz konusu yapı tek katlı, yığma olarak yapıldığı, tavanın yuvarlak kesitli ahşap kirişler ile yapılıp hasır ile örtülmüş olduğu, çatısının olmadığı (toprakla örtülü) ve bir kısmının çökmüş olduğu, bazı duvarlarında çeşitli sebeplerle oluşmuş derin çatlakların bulunduğu, kapı ve pencerelerin oldukça yıpranmış olduğu ve bazı bölümlerinde sökülmüş olduğu, sıvalarının bazı kısımlarında dökülmüş olduğu, bina çevresinde enkaz ve moloz atıklarının bulunduğu görülmüştür. Yapı bütünlüğü kaybolmuş, yapı malzemeleri dayanım gücünü kaybettiği gözlemlenmiş ve statik açıdan çok sağlıklı olmadığı kanaatine varılmıştır. Yapının kent estetiğine uygun bir görüntüsü olmadığı kanısına da varılmıştır.
            Ayrıca yapının dışarıya yönelik kapı ve pencerelerinin açık olması (kırık olması) nedeniyle binaya ilgisiz kişi ve kişilerce rahatlıkla girilebilir olduğu, bu yönüyle herhangi bir güvenlik önlemine sahip olmadığı, bina içerisinde alkol şişelerinin bulunduğu, binanın suç işlemeye ve suç işleyen şüphelilerin saklanmasına olanak verebilecek durumda tehlike arz ettiği de görülmüştür.

            3194 sayılı İmar Kanunu 39 ve 40. Maddelerine göre; “… yapıların bir kısmının veya tamamının genel güvenlik ve asayiş bakımından tehlike arz eden, yıkılacak derecede tehlikeli olan evler, yapılar tespit edilerek ve yine arsalarda, evlerde ve sair yerlerde umumun sağlık ve selameti ihlal eden, şehircilik ve estetik bakımından mahsurlu görülen enkaz ve birikintiler belediyece tespit edilerek yapıların, arsaların sahiplerine tehlike derecesine göre bunun izalesi için belediyece tebligat yapılır. Yapı sahibine bu şekilde tebligat yapılamaması hâlinde bu durum tebligat yapan idarenin internet sayfasında ilan edilir ve tebligat varakası tebliğ yerine kaim olmak üzere tehlikeli yapıya asılır ve keyfiyet muhtarla birlikte bir zabıtla tespit edilir. Malik dışında binada ikamet amacıyla oturanlara da ayrıca tahliye için tebligat yapılır. Tebligatı veya ilanı müteakip 30 günü geçmemek üzere ilgili idarece belirlenen süre içinde yapı sahibi tarafından tehlikeli durumun ortadan kaldırılmaması hâlinde, tehlikenin giderilmesi veya yıkım işleri belediyece yapılır ve masrafı % 20 fazlası ile yapı sahibinden tahsil edilir. Alakalının fakruhali tevsik olunursa masraf belediye veya valilikçe bütçesinden karşılanır. Tehlike durumu o yapı ve civarının boşaltılmasını icap ettiriyorsa mahkeme kararına lüzum kalmaksızın zabıta marifetiyle derhal tahliye ettirilir.  denilmektedir …” , diye başlayan maddeler belediyelere ve valiliklere bu tür yapı ve görüntülerin yıkılarak kaldırılması görevini yüklediğinden,
        
Metruk yapının 20 gün içinde yapı sahiplerince yıkmasına, yıkılmadığı takdirde belediye tarafından yıktırılmasına karar vermiştir.
        Mal sahibi/sahipleri metruk yapı yıkımının iptali için 7 gün içinde yasal yollara (mahkemeye) başvurması veya 20 gün içinde metruk yapıyı yıkması gerekmektedir, aksi takdirde belediye tarafından yıkılacaktır.