Duyuru

İLANEN TEBLİGAT

İLANEN TEBLİGAT

AKSARAY BELEDİYE BAŞKANLIĞI KENTSEL DÖNÜŞÜM MÜDÜRLÜĞÜNDEN

        Aksaray İli Merkez İlçesi Tacin Mahallesi Eski Sanayi Sitesi içerisinde  yer alan Metruk Yapınız için 1170 sayı 14.12.2022 tarihli Belediye Encümeni Kararı yıkım kararı alınmıştır.

        Söz konusu metruk yapınızın 30 gün içerisinde gerekli önlemlerin alınarak  tarafınızca tahliye edilerek yıkılması, aksi halde 3194 Sayılı İmar Kanunu 39. Maddesi, “Genel güvenlik ve asayiş bakımından tehlike arz ettiği valilikçe tespit edilen metruk yapılar ile bir kısmı veya tamamının yıkılacak derecede tehlikeli olduğu belediye veya valilik tarafından tespit edilen yapıların sahiplerinin adrese dayalı nüfus kayıt sistemindeki adreslerine tehlike derecesine göre bunun izalesi için belediye veya valilikçe üç gün içinde tebligat yapılır.” Yapı sahibine bu şekilde tebligat yapılamaması hâlinde bu durum tebligat yapan idarenin internet sayfasında 30 gün süre ile ilan edilir ve tebligat varakası tebliğ yerine kaim olmak üzere tehlikeli yapıya asılır ve keyfiyet muhtarla birlikte bir zabıtla tespit edilir. Malik dışında binada ikamet amacıyla oturanlara da ayrıca tahliye için tebligat yapılır. (Değişik fıkra:4/7/2019-7181/12 md.) Tebligatı veya ilanı müteakip 30 günü geçmemek üzere ilgili idarece belirlenen süre içinde yapı sahibi tarafından tehlikeli durumun ortadan kaldırılmaması hâlinde, tehlikenin giderilmesi veya yıkım işleri belediye veya valilikçe yapılır ve masrafı % 20 fazlası ile yapı sahibinden tahsil edilir. Alakalının fakruhali tevsik olunursa masraf belediye veya valilikçe bütçesinden karşılanır. Tehlike durumu o yapı ve civarının boşaltılmasını icab ettiriyorsa mahkeme kararına lüzum kalmaksızın zabıta marifetiyle derhal tahliye ettirilir. Hükümleri ve 40. Maddesinde yer alanArsalarda, evlerde ve sair yerlerde umumun sağlık ve selametini ihlal eden, şehircilik, estetik veya trafik bakımından mahzurlu görülen enkaz veya birikintilerin, gürültü ve duman tevlid eden tesislerin hususi mecra, lağım, çukur, kuyu; mağara ve benzerlerinin mahzurlarının giderilmesi ve bunların zuhuruna meydan verilmemesi ilgililere tebliğ edilir. Tebliğde belirtilen müddet içinde tebliğe riayet edilmediği takdirde belediye veya valilikçe mahzur giderilir; masrafı % 20 fazlasiyle arsa sahibinden alınır veya mahzur tevlit edenlerin faaliyeti durdurulur.” Hükümleri ve ayrıca 41. Maddesinde yer alanBelediyeler veya valiliklerce belirli yollar üzerinde mahzurlu bina bulunan veya binasız arsaların yola bakan yüzlerinin tayin edilen tarzda kapatılmasına karar vermeye selahiyetlidir. Bu takdirde gayrimenkulün sahipleri, belediye veya valilikçe verilen müddet içinde bu yerleri kapatmaya mecburdurlar. Bu mükellefiyete uyulmaması halinde belediye veya valilikçe gereği yapılarak masrafı arsa sahibinden tahsil edilir.'' Hükümleri gereğince Belediyemiz tarafından yıkımı gerçekleştirilecektir.

İlanen ve tebliğen duyurulur.

Mehmet TEZCAN
Şennur YALDIR
Fuat OKUMUŞ
Mehmet KIRTAY
Cumali ÇEVİK
Polat BOZKURT
Ferruh ULU
Mustafa YILDIZ
Selma AKÇAY
Seyhan Akçay KAR
Oğuz AKÇAY
Rasim ÇUBUKÇU
Selim KAYABAŞ
İsmet KAYABAŞI
Alişen DENİZ
Mehmet KARA
Şeref DEMİR
Ayişe SEVGİÇ
Mehmet AKKURT
Bezmi USKUN
Hilmi USKUN
Ahmet ÖZATA
Veyis GÜZEL
İsmail KARAGÖZ
Mustafa KARAGÖZ
Seyfettin KARAGÖZ
Ali KARAGÖZ
Levent SOLAK
Güzide ET
Ayişe KÖKSAL
Tülay KÖKSAL
Vicdan DEMİRER
Şeyma KÖKSAL
Ahmet KÖKSAL
Levent SOLAK
İsmet DENİZ
Ekrem DURSUN
Güllü ÖZTÜRK
Selman KIRTAY
Cevat ÇELEBİ
Faruk YILMAZ
Ceylan AKBAŞ
Rasim ŞAHİN
Muzaffer VURGUN
Ahmet ÖLMEZ
Şakir KESKİN
Mehmet AKYOL
İbrahim KORKMAZ
Nuh BOZKURT
Asım BOZKURT
Yaşar Ali BAYSAL
Mustafa ÖZSOY
Gazi KILIÇ
Recep ÇAĞDAŞ
Şifa BOZKURT
İbrahim ÜYÜMEZ
Yunus KARAKUZU
İrfaniye KARAPINAR
Dursun KARAPINAR
Evren KARAPINAR
Derviş KARAPINAR
Muhammed KARAPINAR
Dursun KARAPINAR
Erhan KAHRAMAN
Mustafa YÜKSEL
Lokman AYDIN
Hilmi GEÇGEL
Rahim ÇÖMLEKÇİ
Nehir AKÇAY
Beyhan ÇELEBİ
Akif GÖRGÜLÜ
Ali ATILGAN
Rasih ATUĞ
Dudu AĞIRBAŞ
Tacin Mahallesi MUHTARLIĞI