Duyuru

METRUK YAPI YIKIM DUYURUSU

        Mahalle sakinlerinin 30.10.2023 tarih, 31712 sayılı dilekçeye istinaden Aksaray, Merkez, Hasas Mahallesi, 6688 Sokak, No:5-5/2-5/3 adresinde bulunan yapının genel güvenlik ve asayiş bakımından tehlike arz ettiği, metruk yapı olduğu gerekçesiyle, yıkılması talep edilmiştir.
        İçişleri Bakanlığının 114.03.2018/E.1934, 19.07.2019/E.12815, 11.10.2021/E.16420 sayılı yazıları, Aksaray Valiliği 25.11.2021/E.9070 sayılı yazısı, diğer yazılar, kanunlar ve yönetmeliklere istinaden; ‘Kamu düzeni ve güvenliğinin muhafazası, kent estetiğinin sağlanması, çevre kirliliğinin önlenmesi, uyuşturucu/uyarıcı madde temini ve kullanımını başta olmak üzere suç ve suçlu ile mücadeledeki etkinliğin devem ettirilmesi vb. amaçlarla ülke genelinde bulunan metruk binaların tespit edilmesi, iyileştirilmesi/rehabilite edilmesi, yıkılması ve/veya fiziki tedbirlerin alınması, güvenlik önlemlerin arttırılması, …ülkemizde başta PKK olmak üzere, terör örgütlerinin gelirlerinin büyük bir bölümünü uyuşturucu madde kaçakçılığından elde ettikleri görülmektedir. Terörle aktif mücadele konseptimiz çerçevesinde, uyuşturucu kaçakçılığı ve organize suç örgütlerine karşı da başarılı operasyonlar olması için insanların can ve mal güvenliğini tehdit eden, çevre kirliliğine yol açan ve kent estetiğine uygun olmayan metruk binaların ve enkazlarının uyuşturucu kaçakçılığı ve kullanımına, sigara kaçakçılığı, bu maddelerin ve silah, bomba gibi silahların saklanması ve gizlenmesi gibi amaçlarla kullanıldığı ve ayrıca bağımlılıkla etkin mücadele etmek, mal ve can güvenliğini sağlamak amacıyla…’ Metruk binaların yıkılması veya güvenlik önlemlerinin alınması için kurumları, belediyeleri ve valilikler görevlendirilmiştir.
        08.11.2023 tarih 946 sayılı Encümen Kararı ile; Kamu Kurumlarında görevli mühendislerden oluşan Teknik Heyet 01.11.2023 tarihinde; Aksaray, Merkez, Hasas Mahallesi, 6688 Sokak, No:5-5/2-5/3 dış kapı numaralı adresinde bulunan yapılar için hem yerinde hem de bilgi dosyası üzerinde incelemelerde bulunulmuştur. Parsel tapuda Hassas Mahallesi, 4364 ada 7 parsel 529,00 m² alana sahip olup, tamamı Lütfi KARAKAŞ (İbrahim Oğlu)’na aittir. Meskûn mahal içerisinde kaldığı ve çevresinde ikamet edilen binaların bulunduğu görülmüştür.
        1-Hasas Mahallesi, 6688 Sokak, No:5 dış kapı numarada bulunan tek katlı ev/yapı; taş tuğla duvarlı, üstü ahşap – hasır, toprak örtülü (çatısının olmadığı), kapı ve pencereleri ahşap ve demir korkuluklu olduğu, yıpranmış ve bakımsız olduğu, oturanın olmadığı, ancak bu evin elektrik ve suyunun olduğu, kapı ve pencereleri kapalı olduğu, giriş ve çıkışlara müsait olmadığından metruk olmadığı görülmüştür.
        2-Hasas Mahallesi, 6688 Sokak, No:5/2-5/3 dış kapı numarada bulunan, bu evin müştemilatı olan, zamanında ahır/kiler olarak kullanılan yapı; briket duvarlı, üstü ahşap – hasır, toprak örtülü, kapı ve pencereleri ahşap ve oldukça yıpranmış olduğu ve kapı, pencerelerinin kırık olduğu, rahatlıkla girilip çıkılabil durumda olduğu gözlenmiştir. Söz konusu yapının uzun zamandır kullanılmadığı, elektrik ve suyunun olmadığı, uzun zamandır herhangi bir bakım-onarım işleminin yapılmadığı tespit edilmiştir. Organize suç örgütlerinin, balici ve tinercilerin girebileceği, tamir edilemeyecek derecede bakımsız, hasarı bulunan, rahatlıkla girip çıkılabilecek bir durumda olan yapıdır. İmar ve Şehircilik bakımından umumun sağlık ve selametini ihlal eden, şehircilik, estetik ve trafik bakımından mahzurlu durumdadır. Yapının çepeçevre güvenliğinin sağlanmadığı ve Metruk Yapı olduğu tarafımızca tespit edilmiştir.
        3194 sayılı İmar Kanunu 39 ve 40. Maddelerine göre; “… yapıların bir kısmının veya tamamının genel güvenlik ve asayiş bakımından tehlike arz eden, yıkılacak derecede tehlikeli olan evler, yapılar tespit edilerek ve yine arsalarda, evlerde ve sair yerlerde umumun sağlık ve selameti ihlal eden, şehircilik ve estetik bakımından mahsurlu görülen enkaz ve birikintiler belediyece tespit edilerek yapıların, arsaların sahiplerine tehlike derecesine göre bunun izalesi için belediyece tebligat yapılır. Yapı sahibine bu şekilde tebligat yapılamaması hâlinde bu durum tebligat yapan idarenin internet sayfasında ilan edilir ve tebligat varakası tebliğ yerine kaim olmak üzere tehlikeli yapıya asılır ve keyfiyet muhtarla birlikte bir zabıtla tespit edilir. Malik dışında binada ikamet amacıyla oturanlara da ayrıca tahliye için tebligat yapılır. Tebligatı veya ilanı müteakip 30 günü geçmemek üzere ilgili idarece belirlenen süre içinde yapı sahibi tarafından tehlikeli durumun ortadan kaldırılmaması hâlinde, tehlikenin giderilmesi veya yıkım işleri belediyece yapılır ve masrafı % 20 fazlası ile yapı sahibinden tahsil edilir. Alakalının fakruhali tevsik olunursa masraf belediye veya valilikçe bütçesinden karşılanır. Tehlike durumu o yapı ve civarının boşaltılmasını icap ettiriyorsa mahkeme kararına lüzum kalmaksızın zabıta marifetiyle derhal tahliye ettirilir. denilmektedir …” , diye başlayan maddeler belediyelere ve valiliklere bu tür yapı ve görüntülerin yıkılarak kaldırılması görevini yüklediğinden,
        Mal sahibi/sahipleri metruk yapı yıkımının iptali için 7 gün içinde yasal yollara (mahkemeye) başvurması veya 20 gün içinde metruk yapıyı yıkması gerekmektedir, aksi takdirde belediye tarafından yıkılacaktır.