Duyuru

METRUK YAPI YIKIM DUYURUSU

Afife SOMUNCUOĞLU, Fatma Zişan KARA, Firdevs SOMUNCUOĞLU, Halit Kazım SOMUNCUOĞLU, Osman Kazım SOMUNCUOĞLU, Safittin Kazım SOMUNCUOĞLU, Faruk Serkan GÜVEN, Erkan GÜVEN, Zehra Süheyla SOMUNCUOĞLU, Anja Suheyla SOMUNCUOĞLU, Sylvia Ayşe SOMUNCUOĞLU, Geesche Sybel SOMUNCUOĞLU, Ellen Doris ROTHERMEL,

İl Emniyet Müdürlüğün 21.05.2024 tarih, E-80538653-62192-2024051715082898081 sayılı yazısı ve Aksaray Valiliği Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünün E-15657548-000-9537205 sayılı yazılarına istinaden Aksaray Merkez, Şeyhhamit Mahallesi, 3302. Sokak, No:3 adresinde bulunan yapının genel güvenlik ve asayiş bakımından tehlike arz ettiği, metruk yapı olduğu gerekçesiyle, yıkılması talep edilmiştir.

İçişleri Bakanlığının 114.03.2018/E.1934, 19.07.2019/E.12815, 11.10.2021/E.16420 sayılı yazıları, Aksaray Valiliği 25.11.2021/E.9070 sayılı yazısı, diğer yazılar, kanunlar ve yönetmeliklere istinaden; ‘Kamu düzeni ve güvenliğinin muhafazası, kent estetiğinin sağlanması, çevre kirliliğinin önlenmesi, uyuşturucu/uyarıcı madde temini ve kullanımını başta olmak üzere suç ve suçlu ile mücadeledeki etkinliğin devem ettirilmesi vb. amaçlarla ülke genelinde bulunan metruk binaların tespit edilmesi, iyileştirilmesi/rehabilite edilmesi, yıkılması ve/veya fiziki tedbirlerin alınması, güvenlik önlemlerin arttırılması, ...ülkemizde başta PKK olmak üzere, terör örgütlerinin gelirlerinin büyük bir bölümünü uyuşturucu madde kaçakçılığından elde ettikleri görülmektedir. Terörle aktif mücadele konseptimiz çerçevesinde, uyuşturucu kaçakçılığı ve organize suç örgütlerine karşı da başarılı operasyonlar olması için insanların can ve mal güvenliğini tehdit eden, çevre kirliliğine yol açan ve kent estetiğine uygun olmayan metruk binaların ve enkazlarının uyuşturucu kaçakçılığı ve kullanımına, sigara kaçakçılığı, bu maddelerin ve silah, bomba gibi silahların saklanması ve gizlenmesi gibi amaçlarla kullanıldığı ve ayrıca bağımlılıkla etkin mücadele etmek, mal ve can güvenliğini sağlamak amacıyla...’ Metruk binaların yıkılması veya güvenlik önlemlerinin alınması için kurumları, belediyeleri ve valilikler görevlendirilmiştir.

29.05.2024 tarih 393 sayılı Encümen Kararı ile; Kamu Kurumlarında görevli mühendislerden oluşan Teknik Heyet 22.05.2024 tarihinde; Aksaray, Merkez, Şeyhhamit Mahallesi, 3302. Sokak, No:3 dış kapı numaralı adreste bulunan bina için hem yerinde hem de bilgi dosyası üzerinde incelemelerde bulunulmuştur. Söz konusu metruk yapı tapuda Şeyhhamit Mahallesinde 6732 Ada 21 parsel üzerindedir. Şeyhhamit Mahallesi, 3302. Sokak, No:3 dış kapı numaralı yapı Afife Somuncuoğlu Ve hissedarlarına aittir. Meskûn mahal içerisinde kaldığı ve çevresinde ikamet edilen binaların bulunduğu görülmüştür. Yaklaşık 45-50 yaşında olan meskenin; Betonarma iki katlı, kısmen taş, kısmen de yığma tuğla duvarlı, çoğu kısmının sıvalı ve tavan betonarma, kapı ve pencerelerinin kırık dökük olduğu ve çatısının olduğu, yer yer büyük çatlakların bulunduğu gözlenmiştir. Söz konusu yapının uzun zamandır kullanılmadığı, sobalı, elektrik ve suyunun kesik olduğu, uzun zamandır herhangi bir bakım-onarım işleminin yapılmadığı tespit edilmiştir. İl Emniyet Müdürlüğünün ekli raporunda da belirtildiği üzere Organize suç örgütlerinin, balici ve tinercilerin girebileceği, tamir edilemeyecek derecede bakımsız, hasarı bulunan, rahatlıkla girip çıkılabilecek bir durumda olan yapıdır. İmar ve Şehircilik bakımından umumun sağlık ve selametini ihlal eden, şehircilik, estetik ve trafik bakımından mahzurlu durumdadır. Yapıların çepeçevre güvenliğinin sağlanmadığı ve Metruk Yapı olduğu tarafımızca tespit edilmiştir.3194 sayılı İmar Kanunu 39 ve 40. Maddelerine göre; “... yapıların bir kısmının veya tamamının genel güvenlik ve asayiş bakımından tehlike arz eden, yıkılacak derecede tehlikeli olan evler, yapılar tespit edilerek ve yine arsalarda, evlerde ve sair yerlerde umumun sağlık ve selameti ihlal eden, şehircilik ve estetik bakımından mahsurlu görülen enkaz ve birikintiler belediyece tespit edilerek yapıların, arsaların sahiplerine tehlike derecesine göre bunun izalesi için belediyece tebligat yapılır. Yapı sahibine bu şekilde tebligat yapılamaması hâlinde bu durum tebligat yapan idarenin internet sayfasında ilan edilir ve tebligat varakası tebliğ yerine kaim olmak üzere tehlikeli yapıya asılır ve keyfiyet muhtarla birlikte bir zabıtla tespit edilir. Malik dışında binada ikamet amacıyla oturanlara da ayrıca tahliye için tebligat yapılır. Tebligatı veya ilanı müteakip 30 günü geçmemek üzere ilgili idarece belirlenen süre içinde yapı sahibi tarafından tehlikeli durumun ortadan kaldırılmaması hâlinde, tehlikenin giderilmesi veya yıkım işleri belediyece yapılır ve masrafı % 20 fazlası ile yapı sahibinden tahsil edilir. Alakalının fakruhali tevsik olunursa masraf belediye veya valilikçe bütçesinden karşılanır. Tehlike durumu o yapı ve civarının boşaltılmasını icap ettiriyorsa mahkeme kararına lüzum kalmaksızın zabıta marifetiyle derhal tahliye ettirilir. denilmektedir ...” , diye başlayan maddeler belediyelere ve valiliklere bu tür yapı ve görüntülerin yıkılarak kaldırılması görevini yüklediğinden, Mal sahibi/sahipleri metruk yapı yıkımının iptali için 7 gün içinde yasal yollara (mahkemeye) başvurması veya 20 gün içinde metruk yapıyı yıkması gerekmektedir, aksi takdirde belediye tarafından yıkılacaktır.