TAŞPAZAR MAHALLESİ 7580 ADA, 1 PARSELDE BULUNAN 2 ADET DÜKKAN KİRALAMA İLANI

Sayı : 3

İHALE İLANI

Aksaray Belediye Başkanlığı'ndan

TAŞPAZAR MAHALLESİ 7580 ADA, 1 PARSELDE BULUNAN 2 ADET DÜKKAN KİRALAMA İLANI

 

1 - İdarenin :

   a) Adresi

 : 

Zincirli mahallesi Bankalar Caddesi No:55

   b) Telefonu / Faksı

 : 

03822135492 / 03822136884

   c) Elektronik posta adresi (varsa)

 : 

[email protected]

2 - İhale Konusu Hizmetin :

   a) Niteliği, türü, miktarı :

 : 

Mülkiyeti /Tasarrufu Belediyemize ait Taşpazar mahallesi 7580 ada, 1 parselde bulunan 2 adet dükkanın, işletme hakkının kiralanması işi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince açık teklif (açık artırma) usulü  ile kiraya verilecektir. 

 

   b) İhalesi yapılacak Yerler:

 : 

Taşpazar mahallesi 7580 ada, 1 parselde bulunan 2 adet dükkanın, işletme hakkının kiralanması işi,

   c) işin süresi :

 : 

3 (üç) yıl

 

3 - İhalenin :

 

   a) Yapılacağı yer

 : 

Belediye Meclis Salonu

 

   b) Tarihi ve saati

 : 

10-12-2014 saat 14:30’de

 

      

     4- İHALEYE ÇIKARILACAK YERLERİN MUHAMMEN BEDELLERİ VE GEÇİCİ TEMİNATLARI

KİRAYA VERİLEN YERİN MAHALLESİ

ADA

PARSEL

MEVKİ

M2 Sİ

MUHAMMEN BEDEL

GEÇİCİ TEMİNAT

TAŞPAZAR MAHALLESİ

7580

1

2 NOLU DÜKKAN

53 m2

25.000,00 TL

2.250,00 TL

TAŞPAZAR MAHALLESİ

7580

1

4 NOLU DÜKKAN

53 m2

25.000,00 TL

2.250,00 TL

 

- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler :

 

 

 KİŞİLERDEN      

a  ) Kanuni İkametgah Belgesi,

b  ) Fotoğraflı Nüfus  Cüzdanı Örneği

   

ŞİRKET OLARAK İŞTİRAK EDECEKLER

 a ) Ticaret ve Sanayi Odası Belgesi

 b ) Ticaret Sicil Belgesi

 c )  İmza Sirküleri (Noterden tasdikli),

 d )  Ayrıca istekliler adına teklifte bulunacak kimsenin vekâletnamesi ile

       Vekâleten iştirak edenin Noterden onaylı imza sirküsü. (2014)Yılına ait

 e )  Tebligat için Türkiye ‘de adres göstermek  

 f  )  konsorsiyumlar ihaleye katılamaz

 

6 - İsteklilerin ihale saatine kadar geçici teminatı yatırmış olması gerekir. Şartname bedeli 50,00 TL’dir.  

7 - İhale ile ilgili şartnameler her gün mesai saatleri içerisinde Mali Hizmetler Müdürlüğü’nde görülebilir.

8 - İdare İhaleyi  yapıp yapmamakta serbesttir.

9- Posta ile müracaatlar ve postadaki gecikmeler kabul edilmez.

   İlan olunur.

Tarih: 2018-10-26 16:20:55