Ambalaj Atıkları Toplama Ayırma Tesisi Ve 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi İşletmesinin Kiralanması İşi

Sayı : 228Ambalaj Atıkları Toplama Ayırma Tesisi Ve 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi İşletmesinin Kiralanması İşi

 


Aksaray Belediyesi mücavir alan  sınırları dahilinde bulunan konutlar, siteler, resmi daireler, üniversiteler, okullar, diğer eğitim kurumları, marketler, hastaneler, oteller, otobüs terminali, sanayiler, alışveriş merkezleri, işletmeler, cadde ve sokaklardaki kumbaralardan veya biriktirme noktalarından Ambalaj Atıkları Yönetim Planı dahilinde toplanması, toplama ayrıştırma tesisine (TAT) nakledilmesi ve ayrıştırılarak değerlendirilmesini, 26 Haziran 2021 tarih ve 31523 sayılı Resmî Gazete ‘de yayımlanan Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliğine uygun olarak yapılması ve bu işler için merkez olarak kullanılacak olan Hacılar harmanı mevkii 5336/1 parsel üzerinde 1250 m2 kapalı alana sahip toplam alanı 8.402 m2 olan Toplama Ayırma Tesisinin  5 (beş) yıl müddetle işletilmesi ve Elde edilen gelirden  %5 (yüzde beş) idare payı verilmesi işi Aksaray Belediyesi Encümenince 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu 45. Maddesi hükümleri çerçevesinde Açık Teklif Usulü ile ihaleye konmuştur.


MADDE 1) İHALE TARİH, SAAT VE YERİ:


İhale 30.03.2022 Çarşamba günü saat 14:00 de Aksaray Belediyesi Meclis salonunda Belediye encümeni tarafından yapılacaktır. İstekliler ihale saatine kadar dosyalarını teslim edeceklerdir.

MADDE 2) İHALE ŞARTLARI

İsteklilerin İhaleye katılabilmesi için; İhaleye katılacak gerçek- tüzel kişi veya kişilerde aşağıdaki şartlar aranır;

 1. Kanuni İkametgâh sahibi olmaları,
 2. Türkiye’de tebligat için adres göstermesi,
 1. İhale dosyasında şartnamelerin satın alındığını gösteren makbuz ya da belge, (İhale şartname ve ekleri mesai saatleri içerisinde: 1000,00 TL bedelle Aksaray Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğünden temin edilebilir ve ihale saatine kadar mesai saatleri içerisinde şartname ve eklerini inceleyebilirler.)
 2. İdarece belirlenen 75.000,00 TL geçici teminatı yatırmış olmak,
 1. Ticaret ve/veya Sanayi Odası belgesi vermesi.

a) Gerçek kişi olması halinde ilgisine göre ticaret, sanayi odası veya esnaf ve sanatkâr siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge,

b) Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliği siciline kayıtlı olduğuna dair belge, (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin belgelerinin, bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir.)

c) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b) deki esaslara göre temin edecekleri belge,

 1. İmza Sirkülerini vermesi,
 1. Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri,
 2. Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin sirkülerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir)
 3. Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belge,
 1. İstekliler adına vekaleten iştirak ediyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri vermesi (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin belgelerinin, bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir.)
 2. İhale konusu iş ile ilgili, idari ve teknik şartname hükümleri dahilinde çalıştırılması istenen araçlara ilişkin araç taahhütnamesi,
 3. İhale konusu iş ile ilgili, idari ve teknik şartname hükümleri dahilinde çalıştırılması istenen personele ilişkin teknik personel taahhütnamesi,
 4. İhale konusu iş ile ilgili, idari ve teknik şartname hükümleri dahilinde alınması istenen ekipmana ilişkin Ekipman taahhütnamesi,
 1. Bahse konu iş ile ilgili olarak ihale tarihi itibari ile geçerlilik süresini doldurmamış, TS EN ISO 9001:2015, Kalite Yönetim Sistem Belgesi ile TS EN ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistem Belgesine sahip olmalıdır.
 2. İhale dokümanının satın alındığına dair belge vermesi,
 3. Vergi borcu bulunmadığına dair ilgili Vergi Dairesi ve SGK dan ihalenin yapıldığı ay içinde alınmış olan vergi borcu bulunmadığına dair alınmış belge. Ayrıca Aksaray Belediyesinden alınmış olan borcu olmadığına dair belge,
 4. İhaleden önce yer görme tutanağının oluşturulması ihale dosyasına eklenmesi gerekmektedir. Bu tutanakta tesisin tüm ekipman, araç gereç ve tadilatların yüklenici tarafından yapılacağını herhangi bir hak talep etmeyeceğini beyan eder.
 5. İsteklilerin ortak girişim olması halinde, bu şartnameye ekli örneğine uygun olarak ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalanan ortaklık sözleşmesini vermesi (ihale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesini şahsen veya vekil tayin edecekleri kişiler vasıtasıyla imzalarlar.)
 6. Yerli veya yabancı isteklilerce sunulacak yabancı ülkelerden temin edilen belgelerin, ait olduğu ülke mevzuatına göre düzenlenmesi ve alındığı ülkedeki Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğunca veya Türk Dışişleri Bakanlığınca onaylı olması gerekir.
 7. İş Deneyim Belgesi; (Ambalaj atığının, toplama ve taşıması işi, TAT tesisini kurmuş veya işletiyor olduğunu gösteren belge ya da daha önce işletmesini aldığı tesisler için Çevre ve Şehircilik Bakanlığından alınmış TAT, Taşıma, Araç ve Firma İzin lisans Belgelerinin tamamı iş deneyim belgesi olarak kabul edilecektir.)
 8. Yüklenici idareden satın aldığı İdari Şartname, Teknik Şartnamenin ve sözleşmenin tüm sayfalarını imzalayıp kaşeleyecek İhale dosyasına ekleyecektir.
 9. Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

 


İlan olunur.