ÇOCUK OYUN GRUBU ALIMI

Sayı : 2022/563481

AKSARAY BELEDİYESİ TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

ÇOCUK OYUN GRUBU ALIMI mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN

:

2022/563481

 

1-İdarenin

a) Adı

:

AKSARAY BELEDİYESİ TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

b) Adresi

:

ZINCIRLI MAH. 44. CAD. (MEHMET ALTINSOY CAD.) NO: 55 68100 AKSARAY MERKEZ/AKSARAY

c) Telefon ve faks numarası

:

3822220125 - 3822220103

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu mal alımın

a) Adı

:

ÇOCUK OYUN GRUBU ALIMI

b) Niteliği, türü ve miktarı

:

7 Adet Oyun Grubu, 6 Adet İkili Salıncak, 1 Adet Ebebeyn Salıncak, 1 Adet Işıklı Salıncak, 2 Adet Ahşap Salıncak, 1 Adet Halat Salıncak, 17 Adet Zıp Zıp, 4 Adet Tahterevalli, 2 Adet Döner Platform, 1 Adet Polietilen Tırmanma, 1 Adet Modüler Trambolin ve 10 Adet Fitness İstasyonu olmak üzere 53 kalem malzeme alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer

:

Aksaray Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü Deposu ve muhtelif park alanlarıdır.

ç) Süresi/teslim tarihi

:

Sözleşmenin imzalanmasına müteakip işe başlamadan itibaren 60 (altmış) takvim günü içinde idare talebine göre montaj ve uygulama bitirilip idareye teslim edilecektir.

d) İşe başlama tarihi

:

Sözleşmenin imzalanmasına müteakip 3 gün içinde işe başlanır


3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati

:

07.07.2022 - 11:00

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)

:

İHALE KOMİSYON ODASI (AKSARAY BELEDİYESİ TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ (EREĞLİKAPI MAH. ATATÜRK BULVARI (MİGROS AVM ARKASI) İPEKYOLU İŞ MERKEZİ KAT:12 NO:66 MERKEZ / AKSARAY))


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 40 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgelere veya teknolojik ürün deneyim belgesine ait bilgiler.

4.3.2. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgelere ilişkin bilgiler:

a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerde belirtilen serbest bölge faliyet belgesine ilişkin bilgiler.
İsteklilerin yukarıda sayılan bilgilerden, kendi durumuna uygun bilgi veya bilgileri belirten isteklilerin yeterlik bilgileri tablosu uygun kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgelerdeki bilgiler ile tevsik edilir.

1. İstekli imalatçı ise, imalatçı olduğunu aşağıdaki belirtilen belgelerden en az birini teklif dahilinde sunmak kaydı ile tevsik edecektir.
a) İstekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,
b) İsteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu,
c) İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi,
ç) İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenmiş ve teklif ettiği mala ilişkin Yerli Malı Belgesi,
d) İsteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler.
2. İstekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise, yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgelere ilave olarak, yetkili satıcısı ya da yetkili temsilcisi olduğu üretici veya imalatçıya ilişkin 1. madde alt bentlerinde belirtilen belgelerin en az birini teklif dahilinde sunacaktır.

4.3.3.

4.3.3.1. Standarda ilişkin belgelere ait bilgiler:

TS EN 1176-1 (Oyun Alanı Elemanları ve Zemin Düzenlemeleri -Bölüm 1: Genel Güvenlik Kuralları ve Deney Yöntemleri). Bu belge İp, Metal, Kauçuk, Kompozit, Ahşap ve Polietilen Ürünler için geçerlidir.

TS EN 1176-2+AC (Oyun Alanı Elemanları ve Zemin Düzenlemeleri -Bölüm 2: Salıncaklar için İlave Özel Güvenlik Kuralları ve Deney Yöntemleri).

TS EN 1176-3 (Oyun Alanı Elemanları ve Zemin Düzenlemeleri -Bölüm 3: Kaydıraklar için İlave Özel Güvenlik Kuralları ve Deney Yöntemleri)

TS EN 1176-5 (Oyun Alanı Elemanları ve zemin düzenlemeleri-Bölüm 5: Atlı Karıncalar İçin İlave Özel Güvenlik Kuralları ve Deney Yöntemleri). Bu belge Metal, Kauçuk, Kompozit ve Polietilen Ürünler için geçerlidir.

TS EN 1176-6+AC (Oyun Alanı Elemanları ve zemin düzenlemeleri-Bölüm 6: Sallanma Elemanları İçin İlave Özel Güvenlik Kuralları ve Deney Yöntemleri). Bu belge Metal, Ahşap, Kompozit, Kauçuk ve Polietilen Ürünler için geçerlidir.

TS EN 16630 (Sabit olarak kurulmuş açık hava egzersiz ekipmanları - Güvenlik gereklilikleri ve test metotları). Bu belge Metal, Kauçuk Kompozit ve Polietilen Ürünler için geçerlidir.

İstenen tüm ürün uygunluk belgeleri, Türk Akreditasyon Kurumundan akredite edilmiş olmalıdır. 

4.3.4. İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği İdari Şartnamenin 7nci maddesi dışındaki maddeleri ile teknik şartnamede belirtilen aşağıdaki belgeler:

TS EN 1176-1 (Oyun Alanı Elemanları ve Zemin Düzenlemeleri -Bölüm 1: Genel Güvenlik Kuralları ve Deney Yöntemleri). Bu belge İp, Metal, Kauçuk, Kompozit, Ahşap ve Polietilen Ürünler için geçerlidir. TS EN 1176-2+AC (Oyun Alanı Elemanları ve Zemin Düzenlemeleri -Bölüm 2: Salıncaklar için İlave Özel Güvenlik Kuralları ve Deney Yöntemleri). TS EN 1176-3 (Oyun Alanı Elemanları ve Zemin Düzenlemeleri -Bölüm 3: Kaydıraklar için İlave Özel Güvenlik Kuralları ve Deney Yöntemleri) TS EN 1176-5 (Oyun Alanı Elemanları ve zemin düzenlemeleri-Bölüm 5: Atlı Karıncalar İçin İlave Özel Güvenlik Kuralları ve Deney Yöntemleri). Bu belge Metal, Kauçuk, Kompozit ve Polietilen Ürünler için geçerlidir. TS EN 1176-6+AC (Oyun Alanı Elemanları ve zemin düzenlemeleri-Bölüm 6: Sallanma Elemanları İçin İlave Özel Güvenlik Kuralları ve Deney Yöntemleri). Bu belge Metal, Ahşap, Kompozit, Kauçuk ve Polietilen Ürünler için geçerlidir. TS EN 16630 (Sabit olarak kurulmuş açık hava egzersiz ekipmanları - Güvenlik gereklilikleri ve test metotları). Bu belge Metal, Kauçuk Kompozit ve Polietilen Ürünler için geçerlidir. İdaremizin çocuk oyun parkında doğabilecek kazalara karşı tazminat ödememesi için, imalatçı tarafından sigorta şirketlerinden alınmış olan Üretici Ürün Sorumluluk Sigorta poliçesi ihale dosyasına konulacaktır. Poliçenin içeriğinde dikkat edilecek hususlar; Üretim ve Montaj hatalarından dolayı oluşabilecek kazalar sebebiyle idareye açılabilecek tazminat davalarını karşılamak üzere kaza başına minimum 4.500.000.00 TL TL teminat bedeli içeren ÜRETİCİ ÜRÜN SORUMLULUK SİGORTASI sigorta poliçesi ve Her bir hasarda minimum 350 TL muafiyet uygulanacaktır ibaresi bulunacaktır. Sigorta kapsamında Geçecek ibareler Üçüncü kişilerin ölmesi, yaralanması veya sağlığının bozulması-Üçüncü kişilere ait mallarda maddi zarar meydana gelmesi- Üçüncü kişiler tarafından yapılacak manevi tazminat talepleri şeklinde olacaktır. Poliçenin faaliyet konusu bölümünde ‘ Açık alanlarda kullanılan Çocuk Oyun Grupları’ açıkça belirtilmiş olacaktır.

 

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.

Her türlü çocuk oyun grubu ve/veya yedek parçaı  imalatı ve/veya satışı işleri benzer iş olarak belirlenmiştir.


5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.


10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 
60 (Altmış) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.