AKSARAY ŞEHİRLERARASI OTOBÜS TERMİNALİ OTOBÜS BİLET SATIŞ GİŞESİ VE İDARİ BÜRO KİRALAMA İLANI

Sayı : 248

 

İHALE İLANI
Aksaray Belediye Başkanlığı'ndan
AKSARAY ŞEHİRLERARASI OTOBÜS TERMİNALİ OTOBÜS BİLET SATIŞ GİŞESİ VE

İDARİ BÜRO KİRALAMA İLANI

1 - İdarenin                                           :

 1. Adresi                                    : Zincirli mahallesi Bankalar Caddesi No:55 AKSARAY
 2. Telefonu / Faksı                    : 03822135492 / 03822136884
 3. Elektronik posta adresi       : [email protected]

2- İhale Konusu Hizmetin                   :

 1. Niteliği, türü, miktarı: Mülkiyeti/ TasarrufuBelediyemizeait H.HarmanıMahallesindekiAksaray Şehirlerarası otobüs terminalinde bulunan 4 adet otobüs bilet satış gişesi ve 7 adet idari büro, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince açık teklif (açık artırma) usulü ile kiraya verilecektir
 2. .İhalesi yapılacak Yerler: Aksaray Şehirlerarası otobüs terminalinde bulunan 4 adet otobüs bilet satış gişesi ve 7 adet idari büro
 3. işin süresi: 3 (üç) yıl

3- İhalenin                                            :

 1. Yapılacağı yer: Belediye Meclis Salonu
 2. Tarihi ve saati: 22-06-2022 Saat 14:00

4- İHALEYE ÇIKARILACAK YERLERİN MUHAMMEN BEDELLERİ VE GEÇİCİ TEMİNATLARI                                                          :

Mahallesi

Sokağı

Cinsi

NO

Muhammen Bedeli + KDV

Geçici teminatı          %  3

H.Harmanı mahallesi

180/Aşık Molla caddesi

Otobüs Bilet satış gişesi

12

48.000,00 TL +KDV

4.320,00 TL

H.Harmanı mahallesi

180/Aşık Molla caddesi

Otobüs Bilet satış gişesi

13

48.000,00 TL +KDV

4.320,00 TL

H.Harmanı mahallesi

180/Aşık Molla caddesi

Otobüs Bilet satış gişesi

14

48.000,00 TL +KDV

4.320,00 TL

H.Harmanı mahallesi

180/Aşık Molla caddesi

Otobüs Bilet satış gişesi

15

48.000,00 TL +KDV

4.320,00 TL

H.Harmanı mahallesi

180/Aşık Molla caddesi

İdari Büro

1

7.000,00 TL +KDV

630,00 TL

H.Harmanı mahallesi

180/Aşık Molla caddesi

İdari Büro

3

6.000,00 TL +KDV

540,00 TL

H.Harmanı mahallesi

180/Aşık Molla caddesi

İdari Büro

4

6.000,00 TL +KDV

540,00 TL

H.Harmanı mahallesi

180/Aşık Molla caddesi

İdari Büro

5

6.000,00 TL +KDV

540,00 TL

H.Harmanı mahallesi

180/Aşık Molla caddesi

İdari Büro

7

6.000,00 TL +KDV

540,00 TL

H.Harmanı mahallesi

180/Aşık Molla caddesi

İdari Büro

9

6.000,00 TL +KDV

540,00 TL

H.Harmanı mahallesi

180/Aşık Molla caddesi

İdari Büro

10

6.000,00 TL +KDV

540,00 TL

5- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler          :

Gerçek Kişilerden ;

 1. Nüfus cüzdan sureti veya fotokopisi
 2. İkametgâh belgesi
 3. Vekaleten katılacaklar vekaletname aslı ve noter tasdikli örneği 
 4. İhale dokümanının satın alındığına dair belge 
 5. %3 geçici teminat bedelinin yatırıldığına dair dekont 
 6. Otobüs Bilet satış gişesi için başvuranlardan T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından alınan F1-F2, D1-D2, B1-B2 yetki belgelerinden birisine sahip olunması, asıllarının ya da noter onaylı suretlerinin ibrazı şarttır
 7. İdarİ bürolarına girebilmek için eski kiracıların Belediye ile yapmış olduğu kontrat örneği yeterli olacaktır. Yeni otobüs bilet satış gişesine girenler ise yukarıda belirtilen belgelerle idari büro ihalesine girebilirler.
 8. İhaleye katılanların ihale günü itibariyle borcu yoktur belgesi alınacaktır. Borcu olanlar ihaleye katılamazlar.
 9. Basılı evrak ve şartname bedeli 1.000,00 TL’dir. Dosya satın almayan ihaleye katılamazlar.

Tüzel kişilerden                    ;

 1. Ticaret Odası Belgesi (Ticaret sicil tasdiknamesi ya da sicil kayıt sureti) ve ilk kuruluş Ticaret sicil gazetesi ile şirketin son durumunu gösterir Ticaret sicil gazetesinin aslı ve noter tasdikli suretinin ibra edilmesi ,
 2. Tebligata esas olacak yazılı ikametgâh belgesi,
 3. Firmaya temsilen yetkili kişi ya da kişilere ait Noter onaylı imza sirküleri
 4. Firma adına vekâleten ihaleye katılma durumunda, Firma adına teklifte bulunacak kişilerin vekâletnameleri ile vekâleten katılanların imza sirküleri
 5. İhale dokümanının satın alındığına dair belge 
 6. %3 geçici teminat bedelinin yatırıldığına dair dekont
 7. Otobüs Bilet satış gişesi için başvuran Tüzel kişilerden T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından alınan F1-F2, D1-D2, B1-B2 yetki belgelerinden birisine sahip olunması, asıllarının ya da noter onaylı suretlerinin ibrazı şarttır
 8. İdari bürolarına girebilmek için eski kiracıların Belediye ile yapmış olduğu kontrat örneği yeterli olacaktır. Yeni otobüs bilet satış gişesine girenler ise yukarıda belirtilen belgelerle idari büro ihalesine girebilirler.
 9. İhaleye katılanların ihale günü itibariyle borcu yoktur belgesi alınacaktır. Borcu olanlar ihaleye katılamazlar.
 10. Basılı evrak ve şartname bedeli 1.000,00 TL’dir. Dosya satın almayanlar ihaleye katılamazlar.

6- İsteklilerin ihale saatine kadar geçici teminatı yatırmış olması gerekir.

7- İhale ile ilgili şartnameler her gün mesai saatleri içerisinde Mali Hizmetler Müdürlüğü’nde görülebilir.

8- İdare İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

9- Posta ile müracaatlar ve postadaki gecikmeler kabul edilmez.

     İlan olunur.