AKSARAY BELEDİYE GAYRİMENKUL KİRALAMA İHALESİ İLANI

Sayı : 259

Aksaray Belediye Başkanlığı'ndan
AKSARAY BELEDİYE GAYRİMENKUL KİRALAMA İHALESİ İLANI 
                   
1 - İdarenin                             
     a) Adresi                                                                                                                 :                    Zincirli mahallesi 
     b) Telefonu / Faksı                                                                                             : 03822135492 / 03822136884
     c) Elektronik posta adresi (varsa)                                                                : [email protected] 
2 - İhale Konusu Hizmetin           
  a) Niteliği, türü, miktarı                                                                                      :                                        Mülkiyeti    Belediyemize   ait    aşağıda yazılı taşınmazlar, 2886 Sayılı Devlet  ihale  Kanununun  45 nci  maddesine  göre  açık  arttırma  usulu  ile  kiraya verilecektir. 
3 - İhalenin :           
     a) Yapılacağı yer                                                                                                  : Belediye Meclis Salonu
     b) Tarihi ve saati                                                                                                 : 14-09-2022  Saat 14:00
4- İHALEYE ÇIKARILACAK YERLERİN MUHAMMEN BEDELLERİ VE GEÇİCİ TEMİNATLARI :
Mahallesi Bağımsız Bölüm Cinsi  (m²) Tapu Tarihi Pafta/ Cilt No Ada/ Sahife No Parsel/ Sıra No Muhammen Bedeli + KDV Geçici teminatı          %  3
Bahçesaray mahallesi  1 nolu Bağımsız Bölüm  Dubleks işyeri (Banka Yeri) 798 21.07.2022 …./17 7744/1631 2/…. 360.000,00 TL +KDV 108.000,00 TL
Bahçesaray mahallesi  2 nolu Bağımsız Bölüm  Dubleks işyeri (Banka Yeri) 798 21.07.2022 …./17 7744/1632 2/…. 360.000,00 TL +KDV 108.000,00 TL
5-  İHALEYE KATILABİLME ŞARTLARI VE İSTENİLEN BELGELER
        a) Kişilerden; İkametgâh belgesi ve Nüfus cüzdan sureti.
        b) Tüzel Kişilerden; Ticaret ve Esnaf Odalarından alacakları “Oda Sicil Kayıt Sureti Belgesi” Ve imza sirküleri.  (2022 yılı vizeli)
        c) İhaleye vekâleten katılmak isteyenlerden 2022 yılında düzenlenmiş vekâletname.
        d) Tebligat için Türkiye'de adres göstermek
        e) İsteklilerin geçici teminatı yatırdığına dair dekont. 
        f) Aksaray Belediyesi’nden ihale tarihi itibarıyla alınmış “Borcu Yoktur Belgesi”.
        g) Basılı evrak ve Şartname bedeli olarak 1.000,00 TL yatırdığına dair makbuz veya dekont
6- İsteklilerin ihale saatine kadar geçici teminatı yatırmış olması gerekir.  
7 - İhale ile ilgili şartnameler her gün mesai saatleri içerisinde Mali Hizmetler Müdürlüğü’nde görülebilir. 
8 - İdare İhaleyi  yapıp yapmamakta serbesttir.
9- Posta ile müracaatlar ve postadaki gecikmeler kabul edilmez.
    İlan olunur.