TAŞINMAZ MAL SATIŞI İLANI

Sayı : 261

AKSARAY BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
TAŞINMAZ MAL SATIŞI İLANI


1- Aşağıda tapu kaydı ve nitelikleri belirtilen idaremiz mülkiyetindeki Aksaray İli Merkez İlçe E. kapı mah. 7634 ada, 13 nolu parselde bulunan 10334,11 m2 alanlı arsa üzerinde yapılı 4 adet Dubleks Mağaza, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/ a maddesi gereğince kapalı teklif (artırma usulü) hükümleri çerçevesinde ihale yoluyla satılacaktır.        

 

2- İhale konusu taşınmazlara ait toplam muhammen bedel ve geçici teminat miktarı şu şekildedir:

Mahalle

Ada

Parsel

Yüzölçüm

Nitelik

Hisse

Blok
 Adı

Kat

B. Bölüm
No

B. Bölüm
Niteliği

Brüt Alan

Muhammen Bedeli

Geçici Teminatı

Ereğlikapı

7634

13

10334,11

Arsa

Tam

B

Zemin Kat

6

Dubleks Magaza

275,00

8.250.000,00

247.500,00

Ereğlikapı

7634

13

10334,11

Arsa

Tam

B

Zemin Kat

7

Dubleks Magaza

206,50

6.195.000,00

185.850,00

Ereğlikapı

7634

13

10334,11

Arsa

Tam

B

Zemin Kat

8

Dubleks Magaza

206,50

6.195.000,00

185,850,00

Ereğlikapı

7634

13

10334,11

Arsa

Tam

B

Zemin Kat

9

Dubleks Mağaza

219,00

6.570.000,00

197.100,00 İstekliler; Ayrıca İdarenin elektronik adresinden ( “aksaray bel.tr” ) bilgi temin edilebilecektir.

3- İhaleye ilişkin bilgiler aşağıdaki gibidir:

a) İhale usulü: İhale, 08.09.1993 tarih ve 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35 (a) maddesi uyarınca, 36–37- 40–43 üncü maddelerde belirtilen hükümler doğrultusunda kapalı teklif usulü (artırma) ile yapılacaktır.
b) İhalenin yapılacağı adres: Aksaray Belediyesi, Belediye Meclis salonu
c) Son teklif verme tarihi ve saati: 20-09-2022 SAAT 12.00 Salı
d) İhale tarihi ve saati: 20-09-2022 Saat:14.30 salı günü Belediyemiz encümeni tarafından yapılacak olup, ihaleyi yapıp – yapmamakta Belediye Encümeni serbesttir.

e) İhale komisyonu toplantı yeri: Aksaray Belediyesi Meclis Salonu

4- İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için;

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

(1) Gerçek kişi olması halinde ikametgâh ilmühaberi

(2) Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından veya idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri bir makamdan, ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belgeyi,
b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerini,

(1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesini

(2) Tüzel kişi olması halinde, şirket ortaklarının hisse oranları ile şirketteki görevlerinin, son durumumu gösteren Ticaret Sicil Gazetesinin aslı veya noter tasdikli örneği ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerini,
c) Teklif mektubunu,
d) Geçici teminatı: Geçici teminat olarak belirtilen bedeli Belediyemiz veznesine yatırarak aldıkları makbuzu veya 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 26. maddesinde belirtilen teminat yerine geçen belgeler

e) İstekli adına vekâleten iştirak ediliyorsa, isteklinin adına teklif vermeye yetkili olduğuna dair noter tasdikli vekâletname ile noter tasdikli imza beyannamesini,

 

5- Tekliflerin verileceği tarih, saat, yer ve şekli:

a) Teklifler en geç 20-09-2022 Salı günü saat 12.00’ ye kadar Aksaray Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğüne teslim edilecektir. Teklifler, son teklif verme tarih ve saatine kadar yukarıda belirtilen yere verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Son teklif verme saatine kadar idareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır (Postadaki gecikmeler isteklinin sorumluluğundadır).
b) Taşınmaz mal için istekliler tarafından verilecek teklif ve geçici teminat miktarları; Türk Lirası (TL) üzerinden verilecektir.
     İlan Olunur.