AKSARAY BELEDİYE GAYRİMENKUL SATIŞ İHALESİ İLANI

Sayı : 262

İHALE İLANI  
Aksaray Belediye Başkanlığı'ndan  
AKSARAY BELEDİYE GAYRİMENKUL SATIŞ İHALESİ İLANI   
                         
1 - İdarenin                                   
     a) Adresi                                                           :                    Zincirli mahallesi   
     b) Telefonu / Faksı                                           : 03822135492 / 03822136884  
     c) Elektronik posta adresi (varsa)                   : [email protected]   
2 - İhale Konusu Hizmetin                 
  a) Niteliği, türü, miktarı                                      :                                        Mülkiyeti    Belediyemize   ait    aşağıda yazılı taşınmazlar, 2886 Sayılı Devlet  ihale  Kanununun  45 nci  maddesine  göre  açık  arttırma  usulu  ile  satışı yapılacaktır. 
3 - İhalenin :                 
     a) Yapılacağı yer                                               : Belediye Meclis Salonu  
     b) Tarihi ve saati                                              : 20-09-2022  Saat 14:00  
4- İHALEYE ÇIKARILACAK YERLERİN MUHAMMEN BEDELLERİ VE GEÇİCİ TEMİNATLARI :  
Mahalle Ada Parsel Yüzölçüm Nitelik Hisse Blok Kat B. Bölüm B. Bölüm Bürüt Alan Muhammen Bedeli Teminatı
Adı No Niteliği
Ereğlikapı 7634 13 10334,1 Arsa Tam A 2. Kat 17 Dubleks Ofis 76 396.000,00 11.880,00
Ereğlikapı 7634 13 10334,1 Arsa Tam A 2. Kat 20 Dubleks Ofis 86,5 450.000,00 13.500,00
Ereğlikapı 7634 13 10334,1 Arsa Tam A 2. Kat 21 Dubleks Ofis 87,5 455.000,00 13.650,00
Ereğlikapı 7634 13 10334,1 Arsa Tam A 2. Kat 22 Dubleks Ofis 78 406.000,00 12.180,00
Ereğlikapı 7634 13 10334,1 Arsa Tam A 2. Kat 23 Dubleks Ofis 82 427.000,00 12.810,00
Ereğlikapı 7634 13 10334,1 Arsa Tam B 2. Kat 10 Dubleks Ofis 171 889.000,00 26.670,00
Ereğlikapı 7634 13 10334,1 Arsa Tam B 2. Kat 11 Dubleks Ofis 107 557.000,00 16.710,00
Ereğlikapı 7634 13 10334,1 Arsa Tam B 2. Kat 12 Dubleks Ofis 107 557.000,00 16.710,00
Ereğlikapı 7634 13 10334,1 Arsa Tam B 2. Kat 13 Dubleks Ofis 155 806.000,00 24.180,00
Ereğlikapı 7634 13 10334,1 Arsa Tam B 2. Kat 15 Dubleks Ofis 106 549.000,00 16.470,00
Ereğlikapı 7634 13 10334,1 Arsa Tam B 2. Kat 16 Dubleks Ofis 107 557.000,00 16.710,00
Ereğlikapı 7634 13 10334,1 Arsa Tam H 1. Kat 11 Dubleks Ofis 97 602.000,00 18.060,00
5-  İHALEYE KATILABİLME ŞARTLARI VE İSTENİLEN BELGELER  
         a- Kişilerden; İkametgâh belgesi ve Nüfus cüzdan sureti  
         b- Tüzel Kişilerden; Ticaret ve Esnaf Odalarından alacakları “Oda Sicil Kayıt Sureti Belgesi” İmza sirküleri (noterden tasdikli),
       ve imza sirküleri. (2019 yılı vizeli)
 
         c- İhaleye vekâleten katılmak isteyenlerden 2022 yılında düzenlenmiş vekâletname.   
         d- Tebligat için Türkiye'de adres göstermek  
6- İsteklilerin ihale saatine kadar geçici teminatı yatırmış olması gerekir.    
7 - İhale ile ilgili şartnameler her gün mesai saatleri içerisinde Mali Hizmetler Müdürlüğü’nde görülebilir.   
8 - İdare İhaleyi  yapıp yapmamakta serbesttir.  
9- Posta ile müracaatlar ve postadaki gecikmeler kabul edilmez.  
    İlan olunur.