HURDA MALZEME KARŞILIĞI YIKIM İŞİ İHALESİ

Sayı : 277

AKSARAY BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 1. Aşağıda yeri, cinsi, özellikleri, muhammen bedeli belirtilen çıkan Hurda Malzeme Karşılığı Yıkım İşi İhalesi, 01/02/2023 tarihinde, Çarşamba Günü Saat 14:00 Aksaray Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 45 maddesi gereğince AÇIK TEKLİF USULÜ ile Belediyemiz Encümenince yapılacaktır.
 2. İhale Zincirli Mahallesi Mehmet Altınsoy Caddesi No:55 Merkez/Aksaray adresinde Aksaray Belediyesi Meclis Toplantı salonunda yapılacaktır.
 3. Aksaray Belediyesi Eski Sanayi Sitesi üzerinde bulunan yapıların hurda malzemeler karşılığı yıkımı ve yıkıntı atıklarının taşınması işi bünyesinde tespiti yapılmış yıkılacak yapıların hurda malzeme (Bina yıkım işlemi sonucu enkazdan çıkacak ve ekonomik değeri olan mal ve malzeme) karşılığında yıkılması işidir.
 4. İhale Şartnamesi ve ekleri mesai saatleri dahilinde Aksaray Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü veznesine 5.000,00 TL (Beşbin Türk Lirası) dosya bedeli yatırılarak, alınacak makbuzun ibrazı karşılığında Kentsel Dönüşüm Müdürlüğünden temin edilecektir.
 5. Teklif verecek kişiler, ayrıntılı bilgi için, Aksaray Belediyesi Kentsel Dönüşüm Müdürlüğüne şahsen ulaşarak başvuruda bulunabileceklerdir.
 6. İhaleye konu binaların yıkımı karşılığında, yıkım işlemi sonucu enkazdan çıkacak ve ekonomik değeri olan mal ve malzeme, ihaleye katılmaya hak kazanan taliplilerine KDV hariç 1.300.000,00 TL (Birmilyonüçyüzbin Türk Lirası) muhammen bedel üzerinden verilecektir.

-İhalede yarışma bu muhammen bedel üzerinden yapılacaktır. Başka bir ifade ile; ihale en yüksek bedeli ödemeyi kabul ve taahhüt eden veya edecek olan yüklenicinin uhdesinde olacaktır. İhalede gerçekleşecek bedel YÜKLENİCİ tarafından İDARE’ye KDV ayriyeten hesaplanarak, sözleşme yapılmasından önce ödenecektir.

 1. Geçici teminat bedeli ise muhammen bedelin %3’ ü olan 39.000,00 TL (Otuzdokuzbin Türk Lirası)’ dır.
 2. İhaleye katılacak olanlardan istenecek belgeler;
 1. Kanuni ikametgâh belgesi,
 2. Tebligat için adres göstermesi,
 3. Ticaret ve/veya Sanayi Odası belgesi vermesi,
 1. Gerçek kişi olması halinde ilgisine göre ticaret, sanayi odası veya esnaf sanatkâr siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge,
 2. Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,
 3. Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b)’deki esaslara göre temin edecekleri belge,
 1. - Geçici teminatını vermesi; (2886 Sayılı D.l.K’ da belirtilen Geçici Teminat olarak kabul edilen değerler)
 2. - İmza sirkülerini vermesi,
 1. Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri,
 2. Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
 3. Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belge,
 1. İstekliler adına vekaleten iştirak ediyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirkülerini vermesi,
 2. Yıkımı yapılacak yapıların yerini bildiğine ve gördüğüne dair yer gördü belgesi,
 3. Şartname bedelinin ödendiğine dair makbuz,
 1. İdare, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’ nun 29 ‘uncu maddesi gereğince Komisyonlar gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
 2. Son müracaat tarihi 01/02/2023 Çarşamba günü saat 14.00' e kadardır. Posta ile göndermelerde olabilecek gecikmeler kabul edilmez. Teklif sahibi komisyonda hazır bulunmadığı takdirde posta ile gönderilen teklifin son ve kesin teklif olarak kabul edileceği ilan olunur.