ÇÖLYAK GIDA KOLİSİ ALIMI

Sayı : 2022/1520291

ÇÖLYAK GIDA KOLİSİ ALIMI

AKSARAY BELEDİYESİ SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Çölyak Gıda Kolisi Alımı mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN

:

2022/1520291

 

1-İdarenin

a) Adı

:

AKSARAY BELEDİYESİ SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

b) Adresi

:

AKSARAY BELEDİYESİ KADIN KOORDİNASYON MERKEZİ - DERE MH. DERE CD. TARİHİ PAŞA HAMAMI YANI NO:25 AKSARAY 68100 MERKEZ AKSARAY MERKEZ/AKSARAY

c) Telefon ve faks numarası

:

3822135492 - 3822136884

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu mal alımın

a) Adı

:

Çölyak Gıda Kolisi Alımı

b) Niteliği, türü ve miktarı

:

625 Adet 11 Kalem Glütensiz Gıda Malzemesinden Oluşan Gıda Kolisi
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer

:

Aksaray Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü Dere Mah. Dere Cad. Tarihi Paşa Hamamı Yanı Menşure Şükrü Aktaş Konağı Aksaray MERKEZ

ç) Süresi/teslim tarihi

:

Sözleşme süresi boyunca en az 28 günde 1 olmak üzere aylık siparişler verilecek olup; her ay en az 100 (yüz) adet çölyak gıda kolisi teslim alınacaktır. İlk gıda kolisi 06.03.2023-10.03.2023 tarihleri arasında , teslim edilecek olup; en son kolinin teslim tarihi 14.08.2023 tarihidir. Aylık alınan koli miktarı stabil olmayacak idarenin ihtiyacı doğrultusunda alt sınır 100 koli olacak şekilde arttırılabilecektir. Her ay sipariş edilecek koli adedi aynı olmayabilir.

d) İşe başlama tarihi

:

Sözleşmenin taraflarca imzalandığı günü izleyen ilk takvim günü


3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati

:

09.02.2023 - 10:30

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)

:

Aksaray Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğraflarına ilişkin bilgiler ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları:

İhale için;  en avantajlı teklif veren 1. ve 2.  isteklilerden ihale konusu bütün ürünlerin numunelerini idarenin belirleyeceği tarihe kadar Aksaray Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü koli içerisinde üzerinde firmanın bilgileri olacak şekilde teslim etmek zorundadır. Numuneleri belirlenen tarihte sunmayan istekli Mal Alımıları Uygulama Yönetmeliğinin 58/A maddesi hükmüne göre değerlendirilecektir. Numuneler koli dış baskısı yapılmamış kraft yahut beyaz çift oluklu kolilerde  verilebilir. Kolilerin içerisinde marka belirtilen liste bulunacaktır. 


5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.


10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 
60 (Altmış) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.