400 L, 770 L VE 950 L SICAK DALDIRMA GALVANİZLİ ÇÖP KONTEYNERİ ALIMI

Sayı : 2023/116246

AKSARAY BELEDİYESİ TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

400 L, 770 L ve 950 L Sıcak Daldırma Galvanizli Çöp Konteyneri Alımı mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN

:

2023/116246

 

1-İdarenin

a) Adı

:

AKSARAY BELEDİYESİ TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

b) Adresi

:

ZINCIRLI M. 44. CAD. (MEHMET ALTINSOY CAD.)NO.55 68100 MERKEZ / AKSARAY AKSARAY MERKEZ/AKSARAY

c) Telefon ve faks numarası

:

3822220125 - 3822220103

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu mal alımın

a) Adı

:

400 L, 770 L ve 950 L Sıcak Daldırma Galvanizli Çöp Konteyneri Alımı

b) Niteliği, türü ve miktarı

:

150 adet 400 L Sıcak Daldırma Galvanizli Çöp Konteyneri, 350 adet 770 L Sıcak Daldırma Galvanizli Çöp Konteyneri ve 100 adet 950 L Sıcak Daldırma Galvanizli Çöp Konteyneri alımı.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer

:

Aksaray Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü Deposu (HACILAR HARMANI Mahallesi, 5746 SOKAK, No: 8 A MERKEZ, AKSARAY)

ç) Süresi/teslim tarihi

:

Sözleşmenin imzalanmasına müteakip 5 (beş) gün içinde işe başlanacak ve işe başlanmasına müteakip 30 (otuz) gün içerisinde tamamlanacaktır.

d) İşe başlama tarihi

:

Sözleşmenin imzalanmasına müteakip 5 (beş) gün içinde işe başlanacaktı


3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati

:

02.03.2023 - 11:00

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)

:

İHALE KOMİSYON ODASI (AKSARAY BELEDİYESİ TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ (EREĞLİKAPI MAH. ATATÜRK BULVARI (MİGROS AVM ARKASI) İPEKYOLU İŞ MERKEZİ KAT:12 NO:66 MERKEZ / AKSARAY))


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 40 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgelere veya teknolojik ürün deneyim belgesine ait bilgiler.

4.3.2. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgelere ilişkin bilgiler:

a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerde belirtilen serbest bölge faliyet belgesine ilişkin bilgiler.
İsteklilerin yukarıda sayılan bilgilerden, kendi durumuna uygun bilgi veya bilgileri belirten isteklilerin yeterlik bilgileri tablosu uygun kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgelerdeki bilgiler ile tevsik edilir.

1. İstekli imalatçı ise, imalatçı olduğunu aşağıdaki belirtilen belgelerden en az birini teklif dahilinde sunmak kaydı ile tevsik edecektir

.a) Aday veya istekli adına düzenlenen sanayi Sicil Belgesi,
b) Adayın veya isteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen kapasite raporu
c) Adayın veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlilik Belgesi,
ç) Adayın veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenmiş ve teklif ettiği mala ilişkin Yerli Malı Belgesi veya teknolojik ürün deneyim belgesi
2. İstekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise, yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgelere ilave olarak, yetkili satıcısı ya da yetkili temsilcisi olduğu üretici veya imalatçıya ilişkin 1. madde alt bentlerinde belirtilen belgelerin en az birini teklif dahilinde sunacaktır.

4.3.3.

4.3.3.1. Standarda ilişkin belgelere ait bilgiler:

İhaleye girecek firmalar, iş bu ihale de istenen TS EN 840-2, TS EN 840-3,  TS EN ISO 1461, TS EN 12532 ve TS EN 10025-2 standartlarına ait uygunluk belgelerini teklifler ekinde sunmak zorundadırlar (ihale tarihinde, uygunluk belgelerinin geçerlilik süreleri dolmamış olması gerekmektedir) Şayet ihaleye teklif verecek firmalar, istenen uygunluk belgelerini ihale tarihine kadar almamış ise TSE’ye yada yetkili kuruma yaptıkları uygunluk belgesi başvuruları ya da uygunluk belgesi ile ilgili taahhütleri kabul edilmeyecektir.

4.3.4. İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği İdari Şartnamenin 7nci maddesi dışındaki maddeleri ile teknik şartnamede belirtilen aşağıdaki belgeler:

Belge Adı

Açıklama

TS EN 840-2

Belgenin Alındığı Kurum ve Belge Numarası (İdari şartname 7.5.3.2 ve 7.5.4 maddesi)

TS EN 840-3

Belgenin Alındığı Kurum ve Belge Numarası (İdari şartname 7.5.3.2 ve 7.5.4 maddesi)

TS EN ISO 1461

Belgenin Alındığı Kurum ve Belge Numarası (İdari şartname 7.5.3.2 ve 7.5.4 maddesi)

TS EN 12532

Belgenin Alındığı Kurum ve Belge Numarası (İdari şartname 7.5.3.2 ve 7.5.4 maddesi)

TS EN 10025-2

Belgenin Alındığı Kurum ve Belge Numarası (İdari şartname 7.5.3.2 ve 7.5.4 maddesi)

 

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.

Kamu veya özel sektörde gerçekleştirilen çöp kovası veya  çöp konteyneri satışı işlerini benzer iş olarak belirlenmiştir.


5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.


10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 
90 (Doksan) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.