DOLOMİT TAŞI, BEGONİT TAŞI VE ÇİM TAŞI ALIM İŞİ

Sayı : 2023/164296

AKSARAY BELEDİYESİ TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

DOLOMİT TAŞI, BEGONİT TAŞI VE ÇİM TAŞI ALIM İŞİ mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN

:

2023/164296

 

1-İdarenin

a) Adı

:

AKSARAY BELEDİYESİ TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

b) Adresi

:

ZINCIRLI M. 44. CAD. (MEHMET ALTINSOY CAD.)NO.55 68100 MERKEZ / AKSARAY - - AKSARAY MERKEZ / AKSARAY AKSARAY MERKEZ/AKSARAY

c) Telefon ve faks numarası

:

3822220125 - 3822220103

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu mal alımın

a) Adı

:

DOLOMİT TAŞI, BEGONİT TAŞI VE ÇİM TAŞI ALIM İŞİ

b) Niteliği, türü ve miktarı

:

80 ton 4 cm - 6cm Tamburlanmış bordo renkli dolomit taşı, 300 ton 4 cm - 6cm Tamburlanmış beyaz renkli Dolamit Taşı , 50 ton 4 cm - 6cm Tamburlanmış siyah renkli dolomit Taşı, 55 m2 Beyaz begonit taş (8cm), 55 m2 Siyah (Bazalt) begonit taş (8cm), 55 m2 Sarı begonit taş (8cm), 1500 m2 Çim Taşı, ve 5000 m2 Sera naylonu. , ,
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer

:

Aksaray Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü Deposu (HACILAR HARMANI Mahallesi, 5746 SOKAK, No: 8 A MERKEZ, AKSARAY)

ç) Süresi/teslim tarihi

:

.İşe başlanmasına müteakip 30 (otuz) takvim günü içinde teslim edilecektir.

d) İşe başlama tarihi

:

Sözleşmenin imzalanmasına müteakip 10 gün içinde işe başlanır


3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati

:

14.03.2023 - 11:00

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)

:

İHALE KOMİSYON ODASI (AKSARAY BELEDİYESİ TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ (EREĞLİKAPI MAH. ATATÜRK BULVARI (MİGROS AVM ARKASI) İPEKYOLU İŞ MERKEZİ KAT:12 NO:66 MERKEZ / AKSARAY))


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.


5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.


10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 
90 (Doksan) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.