TAŞINMAZ MAL SATIŞI İLANI

Sayı : 297

AKSARAY BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN


TAŞINMAZ MAL SATIŞI İLANI


1- Aşağıda tapu kaydı ve nitelikleri belirtilen idaremiz mülkiyetindeki Tacin ve Taşpazar mahallelerinde bulunan arsalar, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/ a maddesi gereğince kapalı teklif (artırma usulü) hükümleri çerçevesinde ihale yoluyla satılacaktır.         

 

2- İhale konusu taşınmazlara ait toplam muhammen bedel ve geçici teminat miktarı şu şekildedir:

Mahalle

Ada

Parsel

Yüzölçüm

Hisse

Blok

B. Bölüm

Brüt Alan

Katı

Muhammen Bedeli

Teminatı

 Adı

No ve Niteliği

Bahçesaray

7744

2

 

Tam

 

6 nolu Bağ.Bl. Dubleks İşyeri

440,90

 

10.000.000,00

300.000,00

Bahçesaray

7744

2

 

Tam

 

7 nolu Bağ.Bl. Dubleks İşyeri

412,55

 

10.000.000,00

300.000,00

Ereğlikapı

7634

13

10334,11

Tam

B

6 nolu Bağ.Bl. Dubleks Magaza

275,00

 

8.500.000,00

255.000,00

Ereğlikapı

7634

13

10334,11

Tam

B

7 nolu Bağ.Bl. Dubleks Magaza

206,50

 

6.500.000,00

195.000,00

Ereğlikapı

7634

13

10334,11

Tam

B

8 nolu Bağ.Bl. Dubleks Magaza

206,50

 

6.500.000,00

195.000,00

Ereğlikapı

7634

13

10334,11

Tam

B

9 nolu Bağ.Bl. Dubleks Magaza

219,00

 

7.000.000,00

210.000,00

Ereğlikapı

7634

13

10334,11

Tam

C

1 nolu Bağ.Bl. Bodrum,              Zemin kat ve 3 katlı Magaza

1397,00

 

80.000.000,00

2.400.000,00

Aratol Bahçeli

474

1

8044,69

Tam

 

Arsa (Bakım ve Akaryakıt istasyonu)

8044,69

2

115.000.000,00

3.450.000,00

Bahçesaray

146

1

4701,10

Tam

 

Arsa

4701,10

8

15.000.000,00

450.000,00

Bahçesaray

164

1

5927,95

Tam

 

Arsa

5927,95

2

10.000.000,00

300.000,00

Ereğlikapı

5605

2

2505,00

Tam

 

Arsa

2505,00

3

10.000.000,00

300.000,00

Ereğlikapı

5465

5

12383,92

hisseli

 

Arsa

12383,92

5

109.000.000,00

3.270.000,00

Hasas

6920

20

2186,20

Tam

 

Arsa

2186,20

3

7.652.000,00

229.560,00

Hasas

6920

24

2565,06

Tam

 

Arsa

2565,06

3

8.978.000,00

269.340,00

Paşacık

5364

1

1979,00

Tam

 

Arsa

1979,00

6

12.863.000,00

385.890,00

Paşacık

5390

2

3373,00

Tam

 

Arsa

3373,00

4

18.551.000,00

556.530,00

Paşacık

5393

4

3090,00

Tam

 

Arsa

3090,00

4

16.995.000,00

509.850,00

Tacin

7367

2

1499,99

Tam

 

Arsa

1499,99

8

22.500.000,00

675.000,00

Tacin

7367

3

1592,13

Tam

 

Arsa

1592,13

8

23.882.000,00

716.460,00

Tacin

4547

2

1054,00

Tam

 

Arsa

1054,00

8

15.810.000,00

474.300,00

Taşpazar

7146

3

2636,96

Tam

 

Arsa

2636,96

5

34.280.000,00

1.028.400,00

Taşpazar

8198

3

2060,26

Tam

 

Arsa

2060,26

3

20.394.000,00

611.820,00

Taşpazar

5226

7

6106,00

Tam

 

Arsa

6106,00

6

36.636.000,00

1.099.080,00

Zafer

4932

2

2916,00

Tam

 

Arsa

2916,00

5

18.954.000,00

568.620,00 İstekliler; Ayrıca İdarenin elektronik adresinden ( “aksaray bel.tr” ) bilgi temin edilebilecektir.

3- İhaleye ilişkin bilgiler aşağıdaki gibidir:

a) İhale usulü: İhale, 08.09.1993 tarih ve 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35 (a)  maddesi uyarınca, 36–37- 40–43 üncü maddelerde belirtilen hükümler doğrultusunda kapalı teklif usulü (artırma) ile yapılacaktır.
b) İhalenin yapılacağı adres: Aksaray Belediyesi, Belediye Meclis salonu
c) Son teklif verme tarihi ve saati: 12-07-2023 SAAT 12.00 
d) İhale tarihi ve saati: 12-07-2023 Saat:14.00 Belediyemiz encümeni tarafından yapılacak olup, ihaleyi yapıp – yapmamakta Belediye Encümeni serbesttir.

e) İhale komisyonu toplantı yeri: Aksaray Belediyesi Meclis Salonu

4- İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için;

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

(1) Gerçek kişi olması halinde ikametgâh ilmühaberi

(2) Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından veya idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri bir makamdan, ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belgeyi,
b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerini,

(1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesini

(2) Tüzel kişi olması halinde, şirket ortaklarının hisse oranları ile şirketteki görevlerinin, son durumumu gösteren Ticaret  Sicil Gazetesinin aslı veya noter tasdikli örneği ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerini,
c) Teklif mektubunu,
d) Geçici teminatı: Geçici teminat olarak belirtilen bedeli Belediyemiz veznesine yatırarak aldıkları makbuzu veya 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 26. maddesinde belirtilen teminat yerine geçen belgeler

e) İstekli adına vekâleten iştirak ediliyorsa, isteklinin adına teklif vermeye yetkili olduğuna dair noter tasdikli vekâletname ile noter tasdikli imza beyannamesini,

f) Ortak girişim olması halinde ortak girişim beyannamesi

 

5- Tekliflerin verileceği tarih, saat, yer ve şekli:

a) Teklifler en geç 12-07-2023 saat 12.00’ ye kadar Aksaray Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğüne teslim edilecektir. Teklifler, son teklif verme tarih ve saatine kadar yukarıda belirtilen yere verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Son teklif verme saatine kadar idareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır (Postadaki gecikmeler isteklinin sorumluluğundadır).
b) Taşınmaz mal için istekliler tarafından verilecek teklif ve geçici teminat miktarları; Türk Lirası (TL) üzerinden verilecektir.
     
İlan Olunur.