TAŞPAZAR MAHALLESİ HACILAR HARMANI KONYA BULVARINDA BULUNAN DÜKKAN KİRAYA VERİLECEKTİR

Sayı : 40

İHALE İLANI

Aksaray Belediye Başkanlığı'ndan

 

 TAŞPAZAR MAHALLESİ HACILAR HARMANI KONYA BULVARINDA BULUNAN DÜKKAN KİRAYA VERİLECEKTİR

 

1 - İdarenin :

   a) Adresi  

 : 

Zincirli mahallesi Bankalar Caddesi No:55

   b) Telefonu / Faksı

 : 

03822135492 / 03822136884

   c) Elektronik posta adresi

 : 

[email protected]

2 - İhale Konusu Hizmetin :

   a) Niteliği,türü,miktarı :

 : 

Taşpazar mahallesi Hacılar Harmanı Konya bulvarı 7580 ada, 1 parseldeki 87 m2 kapalı alana sahip 3 nolu  dükkanın İşletme hakkı,  2886  sayılı  Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince açık teklif (açık artırma) usulü  ile kiraya verilecektir.

    b) ihalesi Yapılacak Yer :

 : 

Taşpazar mahallesi Hacılar Harmanı Konya bulvarı 7580 ada, 1 parseldeki 87 m2 kapalı alana sahip 3 nolu dükkan

    c) işin süresi :

 : 

3 yıl

 

3 - İhalenin :

    a) Yapılacağı yer

 : 

Belediye Meclis Salonu

    b) Tarihi ve saati

 : 

10-02-2016  14.00

 

4 – İHALE MUHAMMEN BEDELLERİ VE GEÇİCİ TEMİNATLARI

KİRAYA VERİLEN YERİN MAHALLESİ

CİNSİ

MUHAMMEN BEDELİ

GEÇİCİ TEMİNAT

TAŞPAZAR MAHALLESİ HACILAR HARMANI KONYA BULVARI 7580 ADA, 1 PARSELDEKİ 87 m2 KAPALI ALANA SAHİP 3 NOLU DÜKKAN

DÜKKAN

20.000,00 TL

1.800,00 TL


5 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler :

 İSTENEN BELGELER

 KİŞİLERDEN      

a ) Kanuni İkametgah Belgesi,

b )Fotoğraflı Nüfus  Cüzdanı Örneği

ŞİRKET OLARAK İŞTİRAK EDECEKLER

a )Ticaret ve Sanayi Odası Belgesi

b )Ticaret Sicil Belgesi

c )İmza Sirküleri (Noterden tasdikli),

d )Ayrıca istekliler adına teklifte bulunacak kimsenin vekâletnamesi ile

    Vekâleten iştirak edenin Noterden onaylı imza sirküsü.(2016)Yılına ait

e )Tebligat için Türkiye ‘de adres göstermek  

6 - İsteklilerin ihale saatine kadar geçici teminatı ve 100,00 TL şartname bedelini Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğüne yatırmaları gerekmektedir.

7 - İhale ile ilgili şartnameler her gün mesai saatleri içerisinde Mali Hizmetler Müdürlüğü’nde görülebilir.

8 - İdare İhaleyi  yapıp yapmamakta serbesttir.

9- Posta ile müracaatlar ve postadaki gecikmeler kabul edilmez.

    İlan olunur.

      

Tarih: 2018-10-26 16:20:55