BİLBOARD, CLP’Lİ OTOBÜS DURAKLARI, CLP, CLP'Lİ KLİMALI DURAKLAR VE MEGALIGHT İŞLETMECİLİĞİ KİRAYA VERİLECEKTİR.

Sayı : 42

İHALE İLANI

 

Aksaray Belediye Başkanlığı'ndan

 

BİLBOARD, CLP’Lİ OTOBÜS DURAKLARI, CLP, CLP'Lİ KLİMALI DURAKLAR VE MEGALIGHT  

 
 

 İŞLETMECİLİĞİ KİRAYA VERİLECEKTİR.  

 

1 - İdarenin                   :

 

 

     a) Adresi                                                                  

Zincirli mahallesi

 

     b) Telefonu / Faksı

03822135492 / 03822136884

 

     c) Elektronik posta adresi (varsa)

[email protected]

 

2 - İhale Konusu Hizmetin :

 

 

 

 

     a) Niteliği, türü, miktarı                                     :

Şehrin Muhtelif Yerlerine İlan  Reklam Amacıyla Yaptırılacak 1adet Led ekran, 7 adet digital Clp, 30 adet Clp, 5 adet Dönerli Megaliğht, 100 adet Bilbord, 50 adet Clp’li  paslanmaz Çelik   otobüs durağı, 10  adet  Clp’li  Dar  otobüs durağı, 10 adet Clp’li Mini otobüs   durağı   ile  4 adet Clp’li Klimalı durağın işletmeciliğinin kiralama işi 

 

 

 

 

     b) İhalesi yapılacak Yerler                                 :       

 

Şehrin Muhtelif Yerlerine İlan  Reklam AmacıylaYaptırılacak 1 adet  Led  ekran, 7  adet  digital Clp, 30 adet Clp,  5  adet  Dönerli Megaliğht, 100 adet Bilbord, 50 adet Clp’li   paslanmaz  Çelik   otobüs  durağı, 10  adet  Clp’li  Dar otobüs durağı, 10 adet Clp’li Mini otobüs   durağı   ile 4 adet Clp’li   Klimalı durağın işletmeciliğinin kiralama işi 

 

     c) işin süresi                                                        :

8 (SEKİZ) YIL

 

3 - İhalenin :

 

 

 

 

     a) Yapılacağı yer

                                       :

Belediye Meclis Salonu

 

     b) Tarihi ve saati

                                       :

30-03-2016  Saat 14:30

 

 

4- İHALEYE ÇIKARILACAK YERLERİN MUHAMMEN BEDELLERİ VE GEÇİCİ TEMİNATI :

 

İŞİN NEV'İ

BİR YILLIK            KİRA BEDELİ

GEÇİCİ TEMİNATI

İHALENİN SÜRESİ

 

Şehrin Muhtelif Yerlerine İlan Reklam Amacıyla Yaptırılacak 1 adet Led ekran, 7 adet digital Clp, 30 adet   Clp,  5  adet  Dönerli   Megaliğht, 100  adet Bilbord,  50 adet  Clp’li  paslanmaz Çelik otobüs durağı,  10  adet  Clp’li  Dar  otobüs durağı, 10 adet Clp’li Mini otobüs durağı ile 4 adet Clp’li Klimalı durağın işletmeciliğinin kiralama işi 

40.000,00 TL

9.600,00 TL

8 (SEKİZ) YIL

 
        

 

 

5-İHALEYE KATILMA ŞARTLARI:

İhaleye katılmak isteyen İsteklilerden aşağıdaki şartlar aranır:

A. Gerçek Kişiler :

 1. Yasal yerleşim yeri belgesi.
 2. Nüfus kayıt örneği.
 3. Tebligat için Türkiye’de adres göstermeleri.
 4. İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Noter tasdikli imza beyannamesi
 5. İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış ilgilisine göre reklam işi yaptıklarına dair Ticaret ve Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkârlar siciline kayıtlı olduğunu gösterir resmi kurum ve kuruluşlardan alınan belgelerden biri.
 6. İhaleye katılmak isteyen gerçek kişilerin sabıkasız olduğuna dair ilgili makamlardan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış adli sicil kaydı (Taksirli suçlar ihaleye katılmaya engel değildir. Taksirli suçlar dışında adli sicil kaydı bulunanlar ihaleye katılamazlar)

B. Tüzel Kişiler:

 1. Şirketin kanuni adresini belirten adres beyanı.
 2. İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış teklif vermeye yetkili olduğunu gösterir Noter tasdikli imza sirküleri.
 3. Vekâleten katılması halinde İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Noter tasdikli vekâletname ile şirket imza sirkülerinin yanında vekilin noter onaylı imza örneği.
 4. Tüzel kişiliklerde ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlerini belirtilen Ticaret Sicil Gazetesinin aslı veya ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış son güncel tasdikli örneği.
 5. İhaleye katılmak isteyen tüzel kişiliklerde şirket müdürünün veya şirket adına ihaleye katılan yetkilinin sabıkasız olduğuna dair ilgili makamlardan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış adli sicil kaydı (Taksirli suçlar ihaleye katılmaya engel değildir. Taksirli suçlar dışında adli sicil kaydı bulunanlar ihaleye katılamazlar).

C. Diğer Şartlar :

 1. Söz konusu ihale, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na göre düzenlenmiş olup, istenen bütün bilgi ve belgelerin (geçici teminat, ihale şartname bedelinin yatırıldığına dair belge dâhil) bu Kanuna uygun olması gerekmektedir.
 2. İhale şartnamesi ve ekleri, Mali Hizmetler Müdürlüğü‘nden 500,00.- TL (BeşyüzTürLirası) bedelle satın alınacak ve dosya satın alındı makbuzu ihale dosyasına konulmak üzere istekli veya yetkili vekillerine verilir.
 3. Geçici teminat bedeli Türkiye Vakıflar Bankası Aksaray şubesi nezdinde bulunan TR80 0001 5001 5800 7261 2098 55 IBAN nolu Aksaray Belediyesi hesabına yatırılacaktır.
 4. İhaleye katılmak isteyen iştirakçilerin Belediyemiz’den “Borcu Yoktur Belgesi” almaları zorunludur.
 5. Numunelerin teslim alındığına dair uygunluk belgesi dosyada olacaktır.

6- İhale ile ilgili şartnameler her gün mesai saatleri içerisinde Mali Hizmetler Müdürlüğü’nde görülebilir.

7- İdare İhaleyi  yapıp yapmamakta serbesttir.

8- Geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz.

9- Ortak girişim olması halinde, her halukârda Madde 6’daki tüm şartları ortak girişimi oluşturan gerçek kişilerden birisinin sağlaması zorunludur ve ortak girişimin yapılmış olduğu yıl içinde alınmış Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi ve Noter Tasdikli Ortaklık Sözleşmesi verilecektir

10- Vekâleten katılması halinde ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Noter tasdikli vekâletname ile vekilin Noter onaylı imza örneği.

11- İhale şartname bedelinin yatırıldığına dair makbuz.

12- İhaleye katılacak iştirakçiler, ihaleden önce 28-03-2016 tarih pazartesi günü saat 15:00’e kadar teknik şartnameye uygun olarak ihaleye çıkartılan ürünlerden 1 adet Billboard, 1 adet Dönerli Megalight, 1 adet Raket/CLP, 1 adet TİP 1 Durak (CLP’li Paslanmaz Otobüs Durağı), 1 adet TİP 2 Durak (CLP’li Dar Otobüs Durağı),1 adet TİP 3 Durak (CLP’li mini durak) 1 adet Dijital CLP, 1 adet LED Pano’nun numunesini Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ve Kültür ve Sosyal işler Müdürlüğü tarafından uygun görülen alanda çalışır vaziyette, teslim saati belirtilmiş teslim belgesi ile teşhir edeceklerdir. Numune reklam panolarının teknik şartnameye uygunluğu, kalite ve estetik yönlerini Ulaşim Hizmetleri Müdürlüğü ve Kültür Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından değerlendirilecek, zamanında ve ihale teknik şartnamesine uygun örneklerini getiren iştirakçiler ihaleye girebileceklerdir. Ulaşım Hizmetleri ve Kültür Sosyal İşler Müdürlüğünün elemanları numunelerin teslim alındığına dair bir tutanak yapılarak numuneye getiren iştirakçilere verecektir. Belirtilen gün ve saate kadar numune ürünleri ibraz edemeyen iştirakçiler ihale dışı bırakılacaklardır..

13- İlgili vergi dairesinden alınacak ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış vergi borcu olmadığına dair belgenin aslı veya noter tasdikli sureti.

14- İlgili Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan alınacak ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış prim borcu olmadığına dair belgenin aslı veya noter tasdikli sureti.

15- Posta ile müracaatlar ve postadaki gecikmeler kabul edilmez.

  İlan olunur.

 Tarih: 2018-10-26 16:20:55