AKSARAY BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN AKARYAKIT İSTASYON YERİ (ARSA) SATIŞ İLANI

Sayı : 52

AKSARAY BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
 AKARYAKIT İSTASYON YERİ (ARSA) SATIŞ İLANI1- Aşağıda tapu kaydı ve nitelikleri belirtilen idaremiz mülkiyetindeki Aksaray İli Merkez İlçe Zafer mahallesinde bulunan akaryakıt istasyon yeri (arsa), 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35 (a) maddesi hükmüne göre kapalı teklif hükümleri çerçevesinde ihale yoluyla satılacaktır.

 

2- İhale konusu taşınmazlara ait toplam muhammen bedel ve geçici teminat miktarı şu şekildedir:

 

SIRA NO

İLİ

İLÇESİ

MEVKİ/MAHALLE

ADA

PARSEL

M2 si

Cinsi

Muhammen bedeli

Geçici  Teminat

1-

Aksaray

Merkez

Zafer

5019

1

6346 m2

Akaryakıt istasyon yeri (bu alanlarda tır kamyon otoparkı otel, motel, lokanta gibi tesisler, teşhire ticarete yönelik mağazalar ile spor tesisleri de bulunabilen Bakım Akaryakıt ve LPG ikmal istasyonları yer alabilir)

5.000.000,00 TL

150.000,00 TL

 


                İstekliler; şartname ve eklerini Mali Hizmetler Müdürlüğünden 500,00 TL karşılığında temin edebileceklerdir. Ayrıca İdarenin elektronik adresinden ( “aksaray bel.tr” ) bilgi temin edilebilecektir.

3- İhaleye ilişkin bilgiler aşağıdaki gibidir:


a) İhale usulü: İhale, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35 (a) maddesi uyarınca, 36, 37 ,40 ve 43 ncü maddelerinde belirtilen  hükümler doğrultusunda kapalı teklif usulü (arttırma) ile yapılacaktır.
b) İhalenin yapılacağı adres: Aksaray Belediyesi, Belediye Meclis salonu

c) son teklif verme tarihi ve saati : 25-08-2016 saat: 12.00 Perşembe günü
d) İhale tarihi ve saati: 25-08-2016 Saat:14.00 Perşembe günü Belediyemiz encümeni tarafından yapılacak olup, ihaleyi yapıp – yapmamakta Belediye Encümeni serbesttir.

e) İhale komisyonu toplantı yeri: Aksaray Belediyesi Meclis Salonu

4- İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için;


a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

(1) Gerçek kişi olması halinde ikametgâh ilmühaberi

(2) Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından veya idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri bir makamdan, ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belgeyi,
b) imza beyannamesi veya imza sirkülerini,

(1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesini

(2) Tüzel kişi olması halinde, şirket ortaklarının hisse oranları ile şirketteki görevlerinin, son durumumu gösteren Ticaret  Sicil Gazetesinin aslı veya noter tasdikli örneği ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerini,
c) Geçici teminatı:

(1) Geçici teminat olarak belirtilen bedeli Belediyemiz veznesine yatırarak aldıkları makbuz veya 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 26. maddesinde belirtilen teminat yerine geçen belgeler

(2) Basılı evrak ve şartname bedeli 500,00 TL’yi ihale saatinden önce Belediyemiz veznelerine yatırmaları gerekmektedir.

d) İstekli adına vekâleten iştirak ediliyorsa,  isteklinin adına teklif vermeye yetkili olduğuna dair noter tasdikli vekâletname ile noter tasdikli imza beyannamesini,

İlan Olunur.

Tarih: 2018-10-26 16:20:55