MALAKLI IRKI ÜRETİM ÇİFTLİĞİ KİRALAMA İHALESİ İLANI

Sayı : 57

İHALE İLANI
Aksaray Belediye Başkanlığı'ndan
 
MALAKLI IRKI ÜRETİM ÇİFTLİĞİ KİRALAMA İHALESİ İLANI 
1 - İdarenin                             : 
a) adresi Zincirli mahallesi 
b) Telefonu / Faksı 03822135492 /  FAX 03822136884
c) Elektronik posta adresi (varsa) [email protected] 
2 - İhale Konusu Hizmetin      : 
  a) Niteliği, türü,                                      Mülkiyeti Özel idareye tasarrufu  Belediyemize  ait   Taşpazar mahallesi 344 ada, 3 parselde bulunan Malaklı Irkı üretim çiftliği,  2886 Sayılı Devlet  ihale  Kanununun  45 nci  maddesine  göre  açık  arttırma  usulu  ile kiralanacaktır.
3 - İhalenin                              : 
     a) Yapılacağı yer Belediye Meclis Salonu
     b) Tarihi ve saati 25-01-2017  Saat 14:00
4- İHALEYE ÇIKARILACAK YERLERİN MUHAMMEN BEDELLERİ VE GEÇİCİ TEMİNATLARI :
KİRALANAN YERİN MAHALLESİ ADA PARSELMİKTARI m2CİNSİMUHAMMEN BEDELİGEÇİCİ TEMİNAT
TAŞPAZAR MAHALLESİ 344350 m2 idari bina,                 2000 m2 barınma alanı, 1550 m2 yürüyüş ve gezinti alanı MALAKLI IRKI ÜRETİM ÇİFTLİĞİ 4.000,00 TL360,00 TL
 
5-  İHALEYE KATILABİLME ŞARTLARI VE İSTENİLEN BELGELER
        KİŞİLERDEN         
a) Kanuni ikametgah Belgesi,
b) Fotograflı Nüfus cüzdan fotokopisi,
      ŞİRKET OLARAK İŞTİRAK EDECEKLERDEN
a) Ticaret ve Sanayi Odası belgesi 
b) Ticaret Sicil Belgesi 
c) İmza sirküleri (noterden tasdikli),
d)  Ayrıca istekliler adına teklifte bulunacak kimsenin vekaletnamesi ile vekaleten iştirak edenin noterden onaylı imza sirküsü (2017) yılına ait
e) Tebliğat için  Türkiye de adres göstermek
6- İsteklilerin ihale saatine kadar geçici teminatı yatırmış olması gerekir.  Basılı evrak dosya bedeli 50,00 TL 'dir. 
7 - İhale ile ilgili şartnameler her gün mesai saatleri içerisinde Mali Hizmetler Müdürlüğü’nde görülebilir. 
8 - İdare İhaleyi  yapıp yapmamakta serbesttir.
9- Posta ile müracaatlar ve postadaki gecikmeler kabul edilmez.
      İlan olunur. 
Tarih: 2018-10-26 16:20:55