AKSARAY BELEDİYE MEZBAHANE KİRALAMA İHALESİ İLANI

Sayı : 58

İHALE İLANI
Aksaray Belediye Başkanlığı'ndan
   
AKSARAY BELEDİYE MEZBAHANE KİRALAMA İHALESİ İLANI  
1 - İdarenin                   :     
     a) Adresi                                                                  Zincirli mahallesi   
     b) Telefonu / Faksı 03822135492 / 03822136884  
     c) Elektronik posta adresi (varsa) [email protected]   
2 - İhale Konusu Hizmetin :    
  a) Niteliği, türü, miktarı                                            Mülkiyeti  Aksaray  Belediyesine  ait, Hashas Mahallesi 7232 ada 1 nolu parselde kayıtlı 16.546 m2  alan içinde 1264 m2 Mezbaha, 240 m2 Mandıra, 186 m2 İdari Bina   olmak   üzere  toplam  1690  m2  kapalı  alana  sahip  Aksaray  Belediyesi Mezbahanesi’nin,  Mezbahane   olarak   işletilmek   üzere  demirbaşları ile birlikte 2886 sayılı Devlet  İhale Kanununun 45 nci maddesi hükümlerine göre açık teklif artırma usulüyle işletme hakkının kiralanması işi
3 - İhalenin :    
     a) Yapılacağı yer                                      Belediye Meclis Salonu  
     b) Tarihi ve saati                                       25-01-2017                 SAAT 14.30  
4- İHALEYE ÇIKARILACAK YERLERİN MUHAMMEN BEDELLERİ VE GEÇİCİ TEMİNATLARI :  
SATIŞI YAPILACAK YERİN MAHALLESİADA PARSELİŞİN NEVİKAPALI ALANTOPLAM ALAN  m2'siMUHAMMEN BEDELİ GEÇİCİ TEMİNAT
HASHAS MAHALLESİ 72321MEZBAHANE 1264 m2 Mezbaha, 240 m2 Mandıra, 186 m2 İdari Bina olmak üzere toplam 1690 m2 kapalı alana 16546 m2250.000,00 TL        + KDV22.500,00 TL
5-  İHALEYE KATILABİLME ŞARTLARI VE İSTENİLEN BELGELER   
        KİŞİLERDEN        
a) Kanuni ikametgah Belgesi,       
b) Fotograflı Nüfus cüzdan fotokopisi,      
c) Başvuru dilekçesi        
d) gerçek kişi olması halinde noterden tastikli imza sirküsü     
      ŞİRKET OLARAK İŞTİRAK EDECEKLERDEN     
a) Ticaret ve Sanayi Odası belgesi         
b) Ticaret Sicil Belgesi ve Ticaret sicil gazetesi      
c) İmza sirküleri (noterden tasdikli),      
d)  Ayrıca istekliler adına teklifte bulunacak kimsenin vekaletnamesi ile vekaleten iştirak edenin noterden onaylı imza sirküsü (2017) yılına ait
e) Tebliğat için  Türkiye de adres göstermek     
f) Geçici Teminat mektubu veya Geçici teminatı yatırdıklarını Aksaray Belediyesine yatırdıklarını gösterir makbuz
6- İsteklilerin ihale saatine kadar geçici teminatı yatırmış olması gerekir. Ayrıca Dosya bedeli 500,00 TL'DİR
7 - İhale ile ilgili şartnameler her gün mesai saatleri içerisinde Mali Hizmetler Müdürlüğü’nde görülebilir. 
8 - İdare İhaleyi  yapıp yapmamakta serbesttir.    
9- Posta ile müracaatlar ve postadaki gecikmeler kabul edilmez.   
  İlan olunur.        
Tarih: 2018-10-26 16:20:55