AKSARAY ŞEHİRLERARASI OTOBÜS TERMİNALİ OTOBÜS BİLET SATIŞ GİŞESİ VE İDARİ BÜRO KİRALAMA İLANI

Sayı : 63

İHALE İLANI

Aksaray Belediye Başkanlığı'ndan

AKSARAY ŞEHİRLERARASI OTOBÜS TERMİNALİ OTOBÜS BİLET SATIŞ GİŞESİ VE

İDARİ BÜRO KİRALAMA İLANI


1 - İdarenin :

   a) Adresi

 : 

Zincirli mahallesi Bankalar Caddesi No:55

   b) Telefonu / Faksı

 : 

03822135492 / 03822136884

   c) Elektronik posta adresi (varsa)

 : 

[email protected]


2 - İhale Konusu Hizmetin :

   a) Niteliği, türü, miktarı :

 : 

Mülkiyeti /Tasarrufu Belediyemize ait Taşpazar Mahallesindeki Aksaray Şehirlerarası otobüs terminalinde bulanan 8 adet otobüs bilet satış gişesi ve 3 adet idari büro  2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince açık teklif (açık artırma) usulü  ile kiraya verilecektir. 

    

   b) İhalesi yapılacak Yerler:

 : 

Taşpazar Mahallesi Şehirlerarası otobüs terminali 

otobüs bilet satış gişesi ve idari büro  

 

   c) işin süresi :

 : 

3 yıl


3 - İhalenin :

   a) Yapılacağı yer

 : 

Belediye Meclis Salonu

   b) Tarihi ve saati

 : 

03-05-2017 TARİH SAAT 14:00

 

İHALEYE ÇIKACAK YERLER

1 adet otobüs bilet satış gişesi

1 adet idari büro

 

4 – Yıllık Tahmini Kira Bedeli

 

35,000,00 TL

 

2.500,00 TL

 

 

5  - Geçici Teminat

 

3.150,00 TL

 

     225,00 TL

 

 

 

- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler :

  1. Kişilerden; İkametgâh belgesi ve Nüfus cüzdan sureti.
  2. Otobüs işletmecisi olduklarını gösterir ve ihalenin yapıldığı yıl vizesi bulunan Ticaret Odası Belgesi (Ticaret sicil tasdiknamesi ya da sicil kayıt sureti) ve ihalenin yapıldığı yıla ait vergi mükellefi olduğunu belirtir bağlı bulunduğu Vergi Dairesinden alınacak belge şayet Firma şirket ise ilk kuruluş Ticaret sicil gazetesi ile şirketin son durumunu gösterir Ticaret sicil gazetesinin aslı ve noter tasdikli suretinin ibra edilmesi ,
  3. Tebligata esas olacak yazılı ikametgah belgesi,
  4. Firmaya temsilen yetkili kişi ya da kişilere ait Noter onaylı imza sirküleri,
  5. Firma adına vekâleten ihaleye katılma durumunda, Firma adına teklifte bulunacak kişilerin vekâletnameleri ile vekaleten katılanların imza sirküleri,
  6. Firma adına çalışan en az 3 adet otobüsün taahhütnamesi,
  7. Karayolu ile yolcu taşımacılığı hakkında yönetmeliğinin 7’nci maddesinde belirtilen D1 veya F1 yetki belgesi (aslı veya noter onaylı)
  8. İdare bürolarına girebilmek için  eski kiracıların  Belediye ile yapmış olduğu kontrat örneği yeterli olacaktır. Yeni otobüs bilet satış gişesine girenler ise yukarıda belirtilen belgelerle idare büro ihalesine girebilirler.

7 - İsteklilerin ihale saatinden 2 saat önce  Saat 12.00’ye kadar geçici teminatı ve Şartname bedelini yatırarak dosyayı Mali Hizmetler Müdürlüğünü vermiş olması gerekir.

8 - İhale ile ilgili şartnameler her gün mesai saatleri içerisinde Mali Hizmetler Müdürlüğü’nde görülebilir. Şartname 500,00 TL karşılığında alınabilir.

9 - İdare İhaleyi  yapıp yapmamakta serbesttir.

10- Posta ile müracaatlar ve postadaki gecikmeler kabul edilmez.

İlan olunur.

Tarih: 2018-10-26 16:20:55