TAŞINMAZ MAL SATIŞI İLANI

Sayı : 65

AKSARAY BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
TAŞINMAZ MAL SATIŞI İLANI


1- Aşağıda tapu kaydı ve nitelikleri belirtilen idaremiz mülkiyetindeki Aksaray İli Merkez İlçe K.Bölcek mah.  4432 ada,  2  nolu  parselde bulunan 8527  m2  alanlı  Arsa   üzerinde  2475 m2  5  katlı  bina ve  müştemilatı  ile  birlikte, Taşpazar  mahallesi  3965 ada, 2 parselde bulunan arsa ve  Minarecik mahallesi 560 ada, 51 parsel 140 nolu bağımsız bölümde bulunan Çok  amaçlı  salon, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35/ a maddesi gereğince kapalı teklif (artırma usulü) hükümleri çerçevesinde ihale yoluyla satılacaktır.        

 

2- İhale konusu taşınmazlara ait toplam muhammen bedel ve geçici teminat miktarı şu şekildedir:

MAHALLESİ

ADA

PARSEL

Bağ.Bölüm

YÜZÖLÇÜMÜ

CİNSİ

MUHAMMEN BEDELİ

GEÇİCİ TEMİNAT

Küçükbölcek Mahallesi

4432

2

-

8527,00 m2

Arsa üzerinde 2475 m2 alanlı 5 katlı bina ve müştemilatı

21.000.000,00 TL

630.000,00 TL

Taşpazar Mahallesi

3965

2

 -

1520,00 m2

Arsa 

3.000.000,00 TL

90.000,00 TL

Minarecik Mahallesi

560

51

140

406,83 m2

Çok Amaçlı Salon

1.000.000,00 TL

30.000,00 TL


 İstekliler; Ayrıca İdarenin elektronik adresinden ( “aksaray bel.tr” ) bilgi temin edilebilecektir.

3- İhaleye ilişkin bilgiler aşağıdaki gibidir:


a) İhale usulü: İhale, 08.09.1993 tarih ve 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35 (a)  maddesi uyarınca, 36–37- 40–43 üncü maddelerde belirtilen hükümler doğrultusunda kapalı teklif usulü (artırma) ile yapılacaktır.
b) İhalenin yapılacağı adres: Aksaray Belediyesi, Belediye Meclis salonu
c) Son teklif verme tarihi ve saati: 12-07-2017 SAAT 12.00 Çarşamba
d) İhale tarihi ve saati: 12-07-2017 Saat:14.00 Çarşamba günü Belediyemiz encümeni tarafından yapılacak olup, ihaleyi yapıp – yapmamakta Belediye Encümeni serbesttir.

e) İhale komisyonu toplantı yeri: Aksaray Belediyesi Meclis Salonu

4- İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için;


a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

(1) Gerçek kişi olması halinde ikametgâh ilmühaberi

(2) Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından veya idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri bir makamdan, ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belgeyi,
b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerini,

(1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesini

(2) Tüzel kişi olması halinde, şirket ortaklarının hisse oranları ile şirketteki görevlerinin, son durumumu gösteren Ticaret  Sicil Gazetesinin aslı veya noter tasdikli örneği ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerini,
c) Teklif mektubunu,
d) Geçici teminatı: Geçici teminat olarak belirtilen bedeli Belediyemiz veznesine yatırarak aldıkları makbuzu veya 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 26. maddesinde belirtilen teminat yerine geçen belgeler

e) İstekli adına vekâleten iştirak ediliyorsa,  isteklinin adına teklif vermeye yetkili olduğuna dair noter tasdikli vekâletname ile noter tasdikli imza beyannamesini,


5- Tekliflerin verileceği tarih, saat, yer ve şekli:


a) Teklifler en geç 12-07-2017 Çarşamba günü saat 12.00’ ye kadar Aksaray Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğüne teslim edilecektir. Teklifler, son teklif verme tarih ve saatine kadar yukarıda belirtilen yere verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Son teklif verme saatine kadar idareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır (Postadaki gecikmeler isteklinin sorumluluğundadır).
b) Taşınmaz mal için istekliler tarafından verilecek teklif ve geçici teminat miktarları;  Türk Lirası (TL) üzerinden verilecektir.
     İlan Olunur.

 Tarih: 2018-10-26 16:20:55