ŞEHRİN MUHTELİF YERLERİNDE BULUNAN AÇIK OTOPARKLARIN KİRALAMA İLANI

Sayı : 66

İHALE İLANI
Aksaray Belediye Başkanlığı'ndan
       
 ŞEHRİN MUHTELİF YERLERİNDE BULUNAN AÇIK OTOPARKLARIN KİRALAMA İLANI    
 
 
       
1 - İdarenin                   :   
     a) Adresi                                                                  Zincirli mahallesi 
     b) Telefonu / Faksı 03822135492 / 03822136884
     c) Elektronik posta adresi (varsa) [email protected] 
2 - İhale Konusu Hizmetin :       
     a) Niteliği, türü, miktarı                                                    :Mülkiyeti /Tasarrufu Belediyemize ait İlimiz otopark ihtiyacını karşılamak amacıyla şehrin muhtelif yerlerinde bulunan açık otoparklar,  2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince açık teklif (açık artırma)  usulü  ile kiraya verilecektir. 
  
     b) İhalesi yapılacak Yerler                                                :        1-Şehrin muhtelif yerlerinde bulunan açık otoparklar  
   
     c) işin süresi                                                                   :  3 (ÜÇ)YIL  
3 - İhalenin :      
     a) Yapılacağı yer                                              :Belediye Meclis Salonu
     b) Tarihi ve saati                                              :21-06-2017 tarih saat 14.00'da
4- İHALEYE ÇIKARILACAK YERLERİN MUHAMMEN BEDELLERİ VE GEÇİCİ TEMİNATLARI :
KİRAYA VERİLEN YERİN MAHALLESİSOKAĞINOSUM2 SİMUHAMMEN BEDELGEÇİCİ TEMİNAT   (TL)KAÇ YILLIĞINA KİRAYA VERİLECEĞİ
ÇEŞİTLİ MAHALLELERŞEHRİN MUHTELİF YERLERİNDE BULUNAN AÇIK OTOPARKLAR  667 araçlık 600.000,00 TL + KDV 54.000,003 YILLIĞINA
       
5 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler :      
 KİŞİLERDEN            
     a  ) Kanuni İkametgah Belgesi,     
     b  ) Fotoğraflı Nüfus  Cüzdanı Örneği (fotokopisi)     
ŞİRKET OLARAK İŞTİRAK EDECEKLER     
     a ) Ticaret ve Sanayi Odası Belgesi     
     b ) Ticaret Sicil Belgesi     
     c )  İmza Sirküleri (Noterden tasdikli),     
     d )  Ayrıca istekliler adına teklifte bulunacak kimsenin vekâletnamesi ile
     e )  Tebligat için Türkiye ‘de adres göstermek       
6 - Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler
Katılımcı ihale tarihinden önceki son 10 yıllık süre içerisinde en az 75 araçlık otopark işletmeciliği yapmış olduğunu resmi kurumlardan alınmış olan iş bitirme belgesi veya  sözleşme/protokol ile belgeleyecektir.
7-Belediyeye süresi geçmiş borcu bulunan kişi ve şirketler borcunu ödemeden ihaleye katılamaz  
8 - İsteklilerin  ihale  saatine  kadar  geçici  teminatı  yatırmış  olması  gerekir.  şehrin muhtelif yerlerindeki açık otoparklar için  Dosya bedeli 500,00 TL  olarak belirlenmiştir.  
9 - İhale ile ilgili şartnameler her gün mesai saatleri içerisinde Mali Hizmetler Müdürlüğü’nde görülebilir. 
10 - İdare İhaleyi  yapıp yapmamakta serbesttir.   
11- Posta ile müracaatlar ve postadaki gecikmeler kabul edilmez. 
       
  İlan olunur.       
Tarih: 2018-10-26 16:20:55