AKSARAY BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN TAŞINMAZ MAL SATIŞI İLANI

Sayı : 70

AKSARAY BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
TAŞINMAZ MAL SATIŞI İLANI


1- Aşağıda tapu kaydı ve nitelikleri belirtilen idaremiz mülkiyetindeki Aksaray İli Merkez İlçe K.Bölcek mah.  4432 ada,  2  nolu  parselde bulunan 8527  m2  alanlı  Arsa   üzerinde  2475 m2  4  katlı  bina ve  müştemilatı  ile  birlikte, Taşpazar  mahallesi  3965 ada, 2 parselde bulunan arsa, Ereğlikapı mahallesi 7634 ada, 13 parselde bulunan B Blok Zemin Kat 5,6 ile 9 nolu Dubleks Mağazalar ve G Blok Zemin kat 2 nolu Tripleks Mağazalar, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35/ a maddesi gereğince kapalı teklif (artırma usulü) hükümleri çerçevesinde ihale yoluyla satılacaktır.          

 

2- İhale konusu taşınmazlara ait toplam muhammen bedel ve geçici teminat miktarı şu şekildedir:

Sıra

Mevkii /

Mahalle

Ada

Parsel

m2 si

Cinsi

BLOK/ KAT/ BAĞ. BÖLÜM

Muhammen

Bedeli

Geçici

Teminat

1

K.Bölcek

4432

2

8527 m2

Arsa ve 2475 m2 4 katlı bina ve müştemilatı

-

18.000.000,00

540.000,00

2

Taşpazar

3965

2

1520 m2

Arsa

-

2.700.000,00

81.000,00

3

Ereğlikapı

7634

13

230 m2

Dubleks mağaza

B Blok Zemin kat              5 nolu dubleks mağaza

2.300.000,00

69.000,00

4

Ereğlikapı

7634

13

275 m2

Dubleks mağaza

B Blok Zemin kat              6 nolu dubleks

2.750.000,00

82.500,00

5

Ereğlikapı

7634

13

219 m2

Dubleks mağaza

B Blok Zemin kat              9 nolu dubleks

2.190.000,00

65.700,00

6

Ereğlikapı

7634

13

213 m2

Tripleks mağaza

G Blok Zemin kat               2 nolu tripleks mağaza

2.556.000,00

76.680,00


 İstekliler; Ayrıca İdarenin elektronik adresinden ( “aksaray bel.tr” ) bilgi temin edilebilecektir.

3- İhaleye ilişkin bilgiler aşağıdaki gibidir:

a) İhale usulü: İhale, 08.09.1993 tarih ve 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35 (a)  maddesi uyarınca, 36–37- 40–43 üncü maddelerde belirtilen hükümler doğrultusunda kapalı teklif usulü (artırma) ile yapılacaktır.
b) İhalenin yapılacağı adres: Aksaray Belediyesi, Belediye Meclis salonu
c) Son teklif verme tarihi ve saati: 28-11-2017 SAAT 12.00 Salı

d) İhale tarihi ve saati: 28-11-2017 Saat:14.00 Salı günü Belediyemiz encümeni tarafından yapılacak olup, ihaleyi yapıp – yapmamakta Belediye Encümeni serbesttir.

e) İhale komisyonu toplantı yeri: Aksaray Belediyesi Meclis Salonu

4- İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için;

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

(1) Gerçek kişi olması halinde ikametgâh ilmühaberi

(2) Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından veya idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri bir makamdan, ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belgeyi,
b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerini,

(1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesini

(2) Tüzel kişi olması halinde, şirket ortaklarının hisse oranları ile şirketteki görevlerinin, son durumumu gösteren Ticaret  Sicil Gazetesinin aslı veya noter tasdikli örneği ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerini,
c) Teklif mektubunu,
d) Geçici teminatı: Geçici teminat olarak belirtilen bedeli Belediyemiz veznesine yatırarak aldıkları makbuzu veya 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 26. maddesinde belirtilen teminat yerine geçen belgeler

e) İstekli adına vekâleten iştirak ediliyorsa,  isteklinin adına teklif vermeye yetkili olduğuna dair noter tasdikli vekâletname ile noter tasdikli imza beyannamesini,

f) Basılı evrak ve Şartname bedeli 250,00 TL yatıracaklar ve yatırdıkları basılı evrak ve şartname bedeli makbuzu teklif mektuplarının içine konacaktır.


5- Tekliflerin verileceği tarih, saat, yer ve şekli:

a) Teklifler en geç 28-11-2017 Salı günü saat 12.00’ ye kadar Aksaray Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğüne teslim edilecektir. Teklifler, son teklif verme tarih ve saatine kadar yukarıda belirtilen yere verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Son teklif verme saatine kadar idareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır (Postadaki gecikmeler isteklinin sorumluluğundadır).
b) Taşınmaz mal için istekliler tarafından verilecek teklif ve geçici teminat miktarları;  Türk Lirası (TL) üzerinden verilecektir.
     İlan Olunur.

Tarih: 2018-10-26 16:20:55