KİRALAMA İLANI

Sayı : 75

İHALE İLANI
          
Aksaray Belediye Başkanlığı'ndan
          
E.KAPI MAHALLESİ PİRİ MEHMET PAŞA ÇARŞISI İÇİNDE BULUNAN 4 KATLI DEPOLU MAĞAZANIN KİRALAMA İLANI
1 - İDARENİN :  
   a) Adresi Zincirli mahallesi Bankalar Caddesi No:55
   b) Telefonu / Faksı 03822135492 / 03822136884
   c) Elektronik posta adresi (varsa) [email protected] 
  
2 - İHALE KONUSU HİZMETİN :  
   a) Niteliği, türü, miktarı :      Mülkiyeti / Tasarrufu  Belediyemize  ait   E.Kapı Mahallesi  Piri  Mehmet  Paşa  Çarşısında  bulunan depolu  4  katlı  Mağaza,  2886  sayılı  Devlet  İhale  Kanununun  45. maddesi gereğince açık teklif (açık artırma) usulü  ile kiraya verilecektir.  
   b) İhalesi yapılacak Yerler: Minarecik E.Kapı Mahallesi Piri Mehmet Paşa Çarşısında bulunan  depolu 4 katlı mağaza 
   c) işin süresi : 10 (ON) YIL
  
3 - İHALENİN :  
   a) Yapılacağı yer Belediye Meclis Salonu
   b) Tarihi ve saati 30-05-2018 Saat 14:00
          
4- İHALEYE ÇIKARILACAK YERLERİN MUHAMMEN BEDELLERİ VE GEÇİCİ TEMİNATLARI :
MahalleAdaParselBlokKatB. Bölüm NoB. Bölüm niteliği Bürüt AlanYıllık Muhammen BedeliTeminatı
Ereğlikapı763413CZemin Kat1Depolu 4 katlı Mağaza1397.00500,000,00 TL150,000.00 TL
          
5 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler : 
      KİŞİLERDEN     
       a  ) Kanuni İkametgah Belgesi,
       b  ) Fotoğraflı Nüfus  Cüzdanı Örneği 
    ŞİRKET OLARAK İŞTİRAK EDECEKLER
       a ) Ticaret ve Sanayi Odası Belgesi
       b ) Ticaret Sicil Belgesi ve gazetesi 
       c )  İmza Sirküleri (Noterden tasdikli),
       d ) Ayrıca istekliler adına teklifte bulunacak kimsenin vekâletnamesi ile Vekâleten iştirak edenin Noterden onaylı imza sirküsü. (2018)Yılına ait
       e )  Tebligat için Türkiye ‘de adres göstermek   
6 - İsteklilerin ihale saatine kadar geçici teminatı yatırmış olması gerekir. Dosya bedeli 100,00 TL dir. 
7 - İhale ile ilgili şartnameler her gün mesai saatleri içerisinde Mali Hizmetler Müdürlüğü’nde görülebilir. 
8 - İdare İhaleyi  yapıp yapmamakta serbesttir.
9- Posta ile müracaatlar ve postadaki gecikmeler kabul edilmez.
        İlan olunur. 
Tarih: 2018-10-26 16:20:55