BÜFE YERİ KİRALAMA İHALE İLANI

Sayı : 80

İHALE İLANI  
   
Aksaray Belediye Başkanlığı'ndan  
BÜFE YERİ KİRALAMA İHALE İLANI  
    
1 - İdarenin :   
    
a)    AdresiZincirli mahallesi Bankalar Caddesi No:55  
    
b)    Telefonu / Faksı03822135492 / 03822136884  
    
c)    Elektronik posta adresi (varsa)[email protected]  
    
    
    
2 - İhale Konusu Hizmetin :   
a) Niteliği,türü,miktan :Mülkiyeti /Tasarrufu Belediyemize ait Çerdiğin  Mahallesi 28. Cad No 2/1 adresinde  bulunan  15 m2  kapalı,  18 m2 açık alana sahip büfe, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45.maddesi gereğince açık  teklif  (açık artırma) usulü   ile kiraya verilecektir.    
    
b)    İhalesi yapılacak Yerler:

Çerdiğin Mahallesi 28 Hacı Ali Cad No 2/1 adresinde  bulunan, Büfe  

  
    
c)    işin süresi :3  (ÜÇ) YIL  
    
    
    
3 - İhalenin :   
    
a)    Yapılacağı yer    : Belediye Meclis Salonu  
    
b)    Tarihi ve saati_: 01-08-2018 Saat 14:00  
    
İHALEYE ÇIKACAK YERLER:   BÜFE  
4 - Yıllık Tahmini Kira Bedeli :                                   7.000,00 TL 
5 - Geçici Teminat :                                                    630,00 TL  
    
6 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler :  
KİŞİLERDEN   
    
a- ) Kanuni İkametgah Belgesi,  
b- ) Fotoğraflı Nüfus Cüzdanı Örneği  
    
ŞİRKET OLARAK İŞTİRAK EDECEKLER  
    
a- )Ticaret ve Sanayi Odası Belgesi  
b- )Ticaret Sicil Belgesi, Ticaret sicil gazetesi  
c- ) İmza Sirküleri (Noterden tasdikli),  
    
d- ) Ayrıca istekliler adına teklifte bulunacak kimsenin vekâletnamesi ile  
Vekâleten iştirak edenin Noterden onaylı imza sirküsü. (2018) Yılına ait  
e- )Tebligat için Türkiye 'de adres göstermek  
    
f- )İsteklilerin ihale saatine kadar geçici teminatı yatırmış olması gerekir. Ayrıca şartname bedeli 100,00 TL'dir 
g- )Belediyeye borcu olanlar ihaleye katılamazlar.  
    
7-    İhale ile ilgili şartnameler her gün mesai saatleri içerisinde Mali Hizmetler Müdürlüğü'nde görülebilir. 
    
8-    İdare İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.  
    
9-    Posta ile müracaatlar ve postadaki gecikmeler kabul edilmez.  
    
İlan olunur.
Tarih: 2018-10-26 16:20:55