PİRİ MEHMET PAŞA ÇARŞISINDA BULUNAN MAĞAZA VE OFİSLERİN KİRALAMA İHALE İLANI

Sayı : 87

İHALE İLANI
          
Aksaray Belediye Başkanlığı'ndan
          
E.KAPI  MAHALLESİ PİRİ MEHMET PAŞA ÇARŞISINDA BULUNAN
MAĞAZA, DUBLEKS MAĞAZA, TRİPLEKS MAĞAZALAR İLE OFİS VE DUBLEKS OFİSLERİN KİRALAMA İLANI
1 - İDARENİN :  
   a) Adresi Zincirli mahallesi Bankalar Caddesi No:55
   b) Telefonu / Faksı 03822135492 / 03822136884
   c) Elektronik posta adresi (varsa) [email protected] 
  
2 - İHALE KONUSU HİZMETİN :  
   a) Niteliği, türü, miktarı : Mülkiyeti / Tasarrufu  Belediyemize  ait   E.Kapı Mahallesi  Piri  Mehmet  Paşa  Çarşısında  bulunan mağaza, dubleks mağaza, tripleks mağaza, ofis ve dubleks ofisler,  2886  sayılı  Devlet  İhale  Kanununun  45. maddesi gereğince açık teklif (açık artırma) usulü  ile kiraya verilecektir.  
   b) İhalesi yapılacak Yerler: Piri Mehmet Paşa çarşısında bulunan mağaza, dubleks mağaza, tripleks mağaza, ofis ve dubleks ofislerin kiralanması  
   c) işin süresi : 10 (ON) YIL
  
3 - İHALENİN :  
   a) Yapılacağı yer Belediye Meclis Salonu
   b) Tarihi ve saati 07-11-2018 Saat 14:00
          
4- İHALEYE ÇIKARILACAK YERLERİN MUHAMMEN BEDELLERİ VE GEÇİCİ TEMİNATLARI :

5 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler : 
      KİŞİLERDEN     
       a  ) Kanuni İkametgah Belgesi,
       b  ) Fotoğraflı Nüfus  Cüzdanı Örneği 
    ŞİRKET OLARAK İŞTİRAK EDECEKLER
       a ) Ticaret ve Sanayi Odası Belgesi
       b ) Ticaret Sicil Belgesi, ticaret sicil gazetesi 
       c )  İmza Sirküleri (Noterden tasdikli),
       d ) Ayrıca istekliler adına teklifte bulunacak kimsenin vekâletnamesi ile Vekâleten iştirak edenin Noterden onaylı imza sirküsü. (2018)Yılına ait
       e )  Tebligat için Türkiye ‘de adres göstermek   
6 - İsteklilerin ihale saatine kadar geçici teminatı yatırmış olması gerekir. Dosya bedeli 100,00 TL dir. 
7 - İhale ile ilgili şartnameler her gün mesai saatleri içerisinde Mali Hizmetler Müdürlüğü’nde görülebilir. 
8 - İdare İhaleyi  yapıp yapmamakta serbesttir.
9- Posta ile müracaatlar ve postadaki gecikmeler kabul edilmez.
        İlan olunur. 
Tarih: 2018-10-26 16:20:55