Aksaray Belediye Başkanlığı'ndan BİLBOARD, CLP VE MEGALIGHT İŞLETMECİLİĞİ KİRAYA VERİLECEKTİR.

Sayı : 93

İHALE İLANI

 

Aksaray Belediye Başkanlığı'ndan

 

BİLBOARD, CLP VE MEGALIGHT  İŞLETMECİLİĞİ KİRAYA VERİLECEKTİR.    

 
 

 

 

1 - İdarenin                   :

 

 

     a) Adresi                                                                 

Zincirli mahallesi

 

     b) Telefonu / Faksı

03822135492 / 03822136884

 

     c) Elektronik posta adresi (varsa)

[email protected]

 

2 - İhale Konusu Hizmetin :

 

 

 

 

     a) Niteliği, türü, miktarı                                     :

Aksaray Belediyesi mücavir alan genelinde görev, yetki ve sorumluluk alanına giren cadde, bulvar, sokak, meydan, park ve sair alanlarda bulunan 143 adet bilbord, 46 adet CLP (çift yüzlü) ve 12 adet Megalight (çift yüzlü) toplam 201 adet İlan reklam araçlarının işletmeciliğinin kiralama işi 

 

 

 

 

     b) İhalesi yapılacak Yerler                                 :       

 

Aksaray Belediyesi mücavir alan genelinde görev, yetki ve sorumluluk alanına giren cadde, bulvar, sokak, meydan, park ve sair alanlarda bulunan 143 adet bilbord, 46 adet CLP (çift yüzlü) ve 12 adet Megalight (çift yüzlü) toplam 201 adet İlan reklam araçlarının işletmeciliğinin kiralama işi 

 

     c) işin süresi                                                        :

3 (ÜÇ) YIL

 

3 - İhalenin :

 

 

 

 

     a) Yapılacağı yer

                                       :

Belediye Meclis Salonu

 

     b) Tarihi ve saati

                                       :

26-12-2018  Saat 14:30

 

 

4- İHALEYE ÇIKARILACAK YERLERİN MUHAMMEN BEDELLERİ VE GEÇİCİ TEMİNATI :

 

İŞİN NEV'İ

BİR YILLIK KİRA BEDELİ + KDV

GEÇİCİ TEMİNATI

İHALENİN SÜRESİ

 

Aksaray Belediyesi genelinde görev, yetki ve sorumluluk alanına giren cadde, bulvar, sokak, meydan, park ve sair alanlarda bulunan 143 adet bilbord, 46 adet CLP (çift yüzlü) ve 12 adet Megalight (çift yüzlü) toplam 201 adet İlan reklam araçlarının işletmeciliğinin kiralama işi 

230.000,00 TL+KDV

20.700,00 TL

3 (ÜÇ) YIL

 
        

 

 

5-İHALEYE KATILMA ŞARTLARI:

İhaleye katılmak isteyen İsteklilerden aşağıdaki şartlar aranır:

A. Gerçek Kişiler :

 1. Nüfus kayıt örneği.
 2. Tebligat için Türkiye’de adres göstermeleri.
 3. İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Noter tasdikli imza beyannamesi
 4. İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış ilgilisine göre reklam işi yaptıklarına dair Ticaret ve Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkârlar siciline kayıtlı olduğunu gösterir resmi kurum ve kuruluşlardan alınan belgelerden biri.
 5. İhaleye katılmak isteyen gerçek kişilerin sabıkasız olduğuna dair ilgili makamlardan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış adli sicil kaydı (Taksirli suçlar ihaleye katılmaya engel değildir. Taksirli suçlar dışında adli sicil kaydı bulunanlar ihaleye katılamazlar)
 6. Iş deneyim belgesi : istekliler ihale tarihinden son 5 yıl öncesine ait açık hava reklam işi yaptığına dair Kamu kuruluşu yada Belediyeden (iştirakler dahil) muhammen bedeli en az % 70’i kadar iş deneyim belgesi verecektir. Ortak girişim olması halinde ortak girişimde bulunan firmalardan enaz biri bu şartları sağlayacaktır.
 7. Ortak girişim olması halinde, her halukârda Madde 6’daki tüm şartları ortak girişimi oluşturan gerçek kişilerden birisinin sağlaması zorunludur ve ortak girişimin yapılmış olduğu yıl içinde alınmış Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi ve Noter Tasdikli Ortaklık Sözleşmesi verilecektir.

 

B. Tüzel Kişiler:

 1. Şirketin kanuni adresini belirten adres beyanı.
 2. İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış teklif vermeye yetkili olduğunu gösterir Noter tasdikli imza sirküleri.
 3. Vekâleten katılması halinde İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Noter tasdikli vekâletname ile şirket imza sirkülerinin yanında vekilin noter onaylı imza örneği.
 4. Tüzel kişiliklerde ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlerini belirtilen Ticaret Sicil Gazetesinin aslı veya ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış son güncel tasdikli örneği.
 5. İhaleye katılmak isteyen tüzel kişiliklerde şirket müdürünün veya şirket adına ihaleye katılan yetkilinin sabıkasız olduğuna dair ilgili makamlardan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış adli sicil kaydı (Taksirli suçlar ihaleye katılmaya engel değildir. Taksirli suçlar dışında adli sicil kaydı bulunanlar ihaleye katılamazlar).

f.      Iş deneyim belgesi : istekliler ihale tarihinden son 5 yıl öncesine ait açık hava reklam işi yaptığına dair Kamu kuruluşu yada Belediyeden (iştirakler dahil) muhammen.bedeli en az % 70’i kadar iş deneyim belgesi verecektir. Ortak girişim olması halinde ortak girişimde bulunan firmalardan en az biri bu şartları sağlayacaktır.

g.    Ortak girişim olması halinde, her halukârda Madde 5’deki tüm şartları ortak girişimi oluşturan gerçek kişilerden birisinin sağlaması zorunludur ve ortak girişimin.yapılmış olduğu yıl içinde alınmış Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi ve Noter Tasdikli Ortaklık Sözleşmesi verilecektir.

 C. Diğer Şartlar :

 1. Söz konusu ihale, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na göre düzenlenmiş olup, istenen bütün bilgi ve belgelerin (geçici teminat, ihale şartname bedelinin yatırıldığına dair belge dâhil) bu Kanuna uygun olması gerekmektedir.
 2. İhale şartnamesi ve ekleri, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü‘nden 500,00.- TL (BeşyüzTürLirası) bedelle satın alınacak ve dosya satın alındı makbuzu ihale dosyasına konulmak üzere istekli veya yetkili vekillerine verilir.
 3. Geçici teminat bedeli Ziraat Katılım Bankası Aksaray şubesi nezdinde bulunan TR69 0020 9000 0006 8633 0000 01 IBAN nolu Aksaray Belediyesi hesabına yatırılacaktır.
 4. İhaleye katılmak isteyen iştirakçilerin Belediyemiz’den “Borcu Yoktur Belgesi” almaları zorunludur.

6- İhale ile ilgili şartnameler her gün mesai saatleri içerisinde Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nde görülebilir.

7- İdare İhaleyi  yapıp yapmamakta serbesttir.

8- Geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz.

9- Vekâleten katılması halinde ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Noter tasdikli vekâletname ile vekilin Noter onaylı imza örneği.

10- İhale şartname bedelinin yatırıldığına dair makbuz.

11- Posta ile müracaatlar ve postadaki gecikmeler kabul edilmez.

İlan olunur.

Tarih: 2018-12-24 10:01:34