Mülkiyeti /Tasarrufu Belediyemize ait Taşpazar Mahallesindeki Aksaray Şehirlerarası otobüs terminalinde bulanan 8 adet otobüs bilet satış gişesi ve 5 adet idari büro 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince açık teklif (açık artırma) usulü ile kiraya verilecektir.

Sayı : 116

İHALE İLANI

Aksaray Belediye Başkanlığı'ndan

AKSARAY ŞEHİRLERARASI OTOBÜS TERMİNALİ OTOBÜS BİLET SATIŞ GİŞESİ VE

İDARİ BÜRO KİRALAMA İLANI


1 - İdarenin :

   a) Adresi

 : 

Zincirli mahallesi Bankalar Caddesi No:55

   b) Telefonu / Faksı

 : 

03822135492 / 03822136884

   c) Elektronik posta adresi (varsa)

 : 

[email protected]


2 - İhale Konusu Hizmetin :

   a) Niteliği, türü, miktarı :

 : 

Mülkiyeti /Tasarrufu Belediyemize ait Taşpazar Mahallesindeki Aksaray Şehirlerarası otobüs terminalinde bulanan 8 adet otobüs bilet satış gişesi ve 5 adet idari büro 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince açık teklif (açık artırma) usulü ile kiraya verilecektir. 

   b) İhalesi yapılacak Yerler:

 : 

Taşpazar Mahallesi Şehirlerarası otobüs terminali 

Otobüs bilet satış gişesi ve idari büro  

 

   c) işin süresi :

 : 

3 (üç) yıl

3 - İhalenin :

   a) Yapılacağı yer

 : 

Belediye Meclis Salonu

   b) Tarihi ve saati

 : 

04-09-2019 TARİH SAAT 14:30

 

İHALEYE ÇIKACAK YERLER

1 adet otobüs bilet satış gişesi

1 adet idari büro

4 – Yıllık Tahmini Kira Bedeli

 

36.000,00 TL

3.500,00 TL

5  - Geçici Teminat

 

3.240,00 TL

 

315,00 TL

 

- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler :

Gerçek Kişelerden        ;

 1. Nüfus cüzdan sureti veya fotokopisi 
 2. İkametgâh belgesi
 3. Vekaleten katılacaklar vekaletname aslı ve noter tasdikli örneği 
 4. İhale dokümanının satın alındığına dair belge 
 5. %3 geçici teminat bedelinin yatırıldığına dair dekont 
 6. Otobüs Bilet satış gişesi için başvuranlardan T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından alınan F1-F2, D1-D2, B1-B2 yetki belgelerinden birisine sahip olunması, asıllarının ya da noter onaylı suretlerinin ibrazı şarttır
 7. İdari bürolarına girebilmek için eski kiracıların Belediye ile yapmış olduğu kontrat örneği yeterli olacaktır. Yeni otobüs bilet satış gişesine girenler ise yukarıda belirtilen belgelerle idari büro ihalesine girebilirler.

Tüzel kişilerden                           ;

 1. Ticaret Odası Belgesi (Ticaret sicil tasdiknamesi ya da sicil kayıt sureti) ve ilk kuruluş Ticaret sicil gazetesi ile şirketin son durumunu gösterir Ticaret sicil gazetesinin aslı ve noter tasdikli suretinin ibra edilmesi ,
 2. Tebligata esas olacak yazılı ikametgâh belgesi,
 3. Firmaya temsilen yetkili kişi ya da kişilere ait Noter onaylı imza sirküleri
 4. Firma adına vekâleten ihaleye katılma durumunda, Firma adına teklifte bulunacak kişilerin vekâletnameleri ile vekâleten katılanların imza sirküleri 
 5. İhale dokümanının satın alındığına dair belge 
 6. %3 geçici teminat bedelinin yatırıldığına dair dekont
 7. Otobüs Bilet satış gişesi için başvuran Tüzel kişilerden T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından alınan F1-F2, D1-D2, B1-B2 yetki belgelerinden birisine sahip olunması, asıllarının ya da noter onaylı suretlerinin ibrazı şarttır
 8. İdari bürolarına girebilmek için eski kiracıların Belediye ile yapmış olduğu kontrat örneği yeterli olacaktır. Yeni otobüs bilet satış gişesine girenler ise yukarıda belirtilen belgelerle idari büro ihalesine girebilirler.

 

7 - İsteklilerin ihale saatine kadar geçici teminatı ve Şartname bedelini yatırarak dosyayı Mali Hizmetler Müdürlüğünü vermiş olması gerekir.

8 - İhale ile ilgili şartnameler her gün mesai saatleri içerisinde Mali Hizmetler Müdürlüğü’nde görülebilir. Şartname 500,00 TL karşılığında alınabilir. Şartname almayanlar ihaleye katılamazlar.

9 - İdare İhaleyi  yapıp yapmamakta serbesttir.

10- Posta ile müracaatlar ve postadaki gecikmeler kabul edilmez.

   İlan olunur.

Tarih: 2019-08-06 10:13:02