İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ VE MÜHENDİSLİK ÖLÇÜMLERİ HİZMET ALIMI hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

Sayı : 162

AKSARAY BELEDİYESİ

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ


İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ VE MÜHENDİSLİK ÖLÇÜMLERİ HİZMET ALIMI hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2020/644467

1-İdarenin

a) Adresi

:

ZINCIRLI (MEHMET ALTINSOY) 55 44 68100 AKSARAY MERKEZ/AKSARAY

b) Telefon ve faks numarası

:

3822135492 - 3822131573

c) Elektronik Posta Adresi

:

[email protected]

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

İş G. Uz.3528 sa İş Yeri Hekimi1488 sa Diğer Sağlık Pers. 840 sa Mühendislik ölçümleri 160 ad İlk Yardım Eğt. 30kişi Çok Teh. Grup İçin Sağlık Kontr.286kişi Az Teh. Grup İçin Sağlık Kontr.312kişi
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer

:

Aksaray Belediye Başkanlığına Bağlı Birim Müdürlükleri ve Bu Müdürlüklerin Faaliyette Bulundukları iş yerleri.

c) Süresi

:

İşe başlama tarihi 01.01.2021, işin bitiş tarihi 31.12.2022

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

Aksaray Belediyesi Hizmet Binası ( Zincirli Mah. 44. Cad.(Mehmet Altınsoy Cad.) No:55 68100 Merkez / AKSARAY )

b) Tarihi ve saati

:

11.12.2020 - 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, İdari Şartname ekinde yer alan Tüzel Kişilerde Ortaklık Bilgilerine ve Yönetimdeki Görevlilere İlişkin Son Durumu Gösterir Belge ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 40 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

4.3.2. İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği teknik şartnamede belirtilen aşağıdaki belgeler:

İş Güvenliği Uzmanları; (A veya B Sınıfı için) 4 yıl kendi alanlarında çalışma belgelerinin çıktısını İSG Katip üzerinden Kişi Kartında yer alan Çalışma Süresini gösteren belgeyi ihale dosyasına ekleyecektir.

 

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.

Kamuda veya Özel Sektörde yapılmış olan  İş Güvenliği Uzmanı, İş Yeri Hekimliği ve Diğer Saglık Personeli Hizmet alım işleri (ayrı ayrı veya birlikte) benzer iş olarak kabül edilecektir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Aksaray Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü ( Zincirli Mah. 44. Cad.(Mehmet Altınsoy Cad.) No:55 68100 Merkez / AKSARAY ) adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

 Tarih: 2020-12-03 14:21:38