ŞEHRİN MUHTELİF YERLERİNDE BULUNAN AÇIK OTOPARKLARIN KİRALAMA İLANI

Sayı : 163

İHALE İLANI
Aksaray Belediye Başkanlığı'ndan
       
 ŞEHRİN MUHTELİF YERLERİNDE BULUNAN AÇIK OTOPARKLARIN KİRALAMA İLANI    
 
 
       
1 - İdarenin                   :   
     a) Adresi                                                                  Zincirli mahallesi 
     b) Telefonu / Faksı 03822135492 / 03822136884
     c) Elektronik posta adresi (varsa) [email protected] 
2 - İhale Konusu Hizmetin :       
     a) Niteliği, türü, miktarı                                                    :Mülkiyeti /Tasarrufu Belediyemize ait İlimiz otopark ihtiyacını karşılamak amacıyla şehrin muhtelif yerlerinde bulunan açık otoparklar,  2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince açık teklif (açık artırma)  usulü  ile kiraya verilecektir. 
  
     b) İhalesi yapılacak Yerler                                                :        1-Şehrin muhtelif yerlerinde bulunan açık otoparklar  
   
     c) işin süresi                                                                   :  3 (ÜÇ) YIL  
3 - İhalenin :      
     a) Yapılacağı yer                                              :Belediye Meclis Salonu
     b) Tarihi ve saati                                              :16-12-2020 tarih saat 14.00'da
4- İHALEYE ÇIKARILACAK YERLERİN MUHAMMEN BEDELLERİ VE GEÇİCİ TEMİNATLARI :
KİRAYA VERİLEN YERİN MAHALLESİSOKAĞINOSUM2 SİMUHAMMEN BEDEL (yıllık)GEÇİCİ TEMİNAT   (TL)KAÇ YILLIĞINA KİRAYA VERİLECEĞİ
ÇEŞİTLİ MAHALLELERŞEHRİN MUHTELİF YERLERİNDE BULUNAN AÇIK OTOPARKLAR  427 araçlık 250.000,00 TL + KDV 22.500,003 YILLIĞINA
       
5 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler :      
 KİŞİLERDEN            
     a  ) Kanuni İkametgah Belgesi,     
     b  ) Fotoğraflı Nüfus  Cüzdanı Örneği (fotokopisi)     
ŞİRKET OLARAK İŞTİRAK EDECEKLER     
     a ) Ticaret ve Sanayi Odası Belgesi     
     b ) Ticaret Sicil Belgesi     
     c )  İmza Sirküleri (Noterden tasdikli),     
     d )  Ayrıca istekliler adına teklifte bulunacak kimsenin vekâletnamesi ile
     e ) Ticaret sicil gazetesi 
     f )  Tebligat için Türkiye ‘de adres göstermek       
6-Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler
            Katılımcı ihale tarihinden önceki son 15 yıllık süre içerisinde otopark işletmeciliği yapmış olduğunu resmî kurumlardan alınmış aslı veya aslı gibidir onaylı olan tek sözleşme ile iş bitirme belgesi veya sözleşme/protokol ile belgeleyecektir.
7-Belediyeye süresi geçmiş borcu bulunan kişi ve şirketler borcunu ödemeden ihaleye katılamaz  
8 - İsteklilerin  ihale  saatine  kadar  geçici  teminatı  yatırmış  olması  gerekir.  şehrin muhtelif yerlerindeki açık otoparklar için  Dosya bedeli 1.000,00 TL  olarak belirlenmiştir.  
9 - İhale ile ilgili şartnameler her gün mesai saatleri içerisinde Ulaşım Hizmetler Müdürlüğü’nde görülebilir. 
10 - İdare İhaleyi  yapıp yapmamakta serbesttir.   
11- Posta ile müracaatlar ve postadaki gecikmeler kabul edilmez. 
       
  İlan olunur.       
Tarih: 2020-12-04 15:51:32